Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Uitstel van betaling - competitiviteit

In het kader van de versterking van de competitiviteit, voorziet de programmawet van 26 december 2022 een uitstel van betaling van 7,07% van de netto basiswerkgeversbijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2023. In tegenstelling tot de vermindering competitiviteit die automatisch werd berekend, moet het uitstel door de werkgever zelf aangevraagd worden via zijn aangifte DmfA.

Betrokken werkgevers

 • net zoals bij de vermindering competitiviteit gaat het om
  • werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
  • autonome overheidsbedrijven zoals bedoeld in art. 1 §4 van de wet van 21 maart 1991 en HR Rail
  • openbare zorginstellingen voor hun activiteiten met een specifieke NACE-code

Betrokken werknemers

Alle werknemers voor wie basiswerknemersbijdragen worden betaald.

Zijn dus onder andere niet inbegrepen:

 • flexi-jobwerknemers
 • studenten onder solidariteitsbijdragen

Bedrag van het uitstel

De 7,07 % uitstel van betaling wordt berekend op de netto globale werkgeversbijdragen. Het gaat om de werkgeversbijdragen berekend op alle looncodes waarop de basiswerkgeversbijdragen worden berekend (looncodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 51, 61, 62, 65 en 66) na het in mindering brengen van de toepasselijke werkgeversbijdrageverminderingen met uitzondering van het forfait sociale maribel.

Formaliteiten inzake het uitstel en de inning in 2025 van de bedragen waarvoor uitstel werd verleend

Aanvullende informatie over betalingen en vervaldata

Het NTB (Netto Te Betalen) voor het kwartaal blijft ongewijzigd.

Het overgedragen bedrag wordt op dusdanige wijze geïsoleerd dat, indien er een herinnering wordt verstuurd over het aangegeven bedrag voor het kwartaal, het te betalen bedrag wordt bepaald door het verschil tussen het NTB, het overgedragen bedrag en de ontvangen betalingen.

Indien er een attest of stand van de rekening wordt opgesteld of als er analyses worden uitgevoerd om een beslissing te nemen met betrekking tot de inhoudingsplicht op facturen (art. 30bis en ter van de wet van 27 juni 1969), worden uitsluitend de verschuldigde bedragen in aanmerking genomen. Overgedragen bedragen zullen dus niet worden opgenomen tot wanneer ze verschuldigd zijn.

Overgedragen bedragen worden gedeeld door 4. 

Elk deel heeft zijn eigen vervaldatum, zijnde 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025 en 31/01/2026.

Twee maanden voorafgaand aan elk van de 4 betalingsdata wordt een document opgesteld om de werkgever aan het te betalen bedrag te herinneren.

DmfA

De vraag tot uitstel van betaling in het kader van de competitiviteit wordt in de DmfA aangegeven in het gegevensblok ‘Werkgeverscompensatie’, rechtstreeks onder het blok ‘Werkgeversaangifte’.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - uitstel van betaling - competitiviteit

Het blok bevat drie zones:

 • ‘Type werkgeverscompensatie’ : hierin wordt waarde ‘02’ ingevuld;
 • ‘Werkgeverscompensatie – afwijking’ : deze zone mag in het kader van deze maatregel niet ingevuld worden
 • ‘Bedrag van de compensatie’ (optioneel) : hierin wordt het berekend bedrag van het uitstel ingevuld.

Originele aangiftes via batch: het bedrag van het uitstel zal steeds door de RSZ nagerekend worden en verbeterd via systeemcorrecties waar nodig.  De RSZ doet de berekening ook indien de werkgever in het toepassingsgebied valt en de waarde ‘02’ wordt aangegeven in de zone ‘Type werkgeverscompensatie’, zonder dat het bedrag wordt aangegeven.

Originele aangiftes via web: het bedrag van het uitstel wordt automatisch berekend indien de werkgever in het toepassingsgebied valt en aanduidt dat het uitstel aangevraagd wordt.

Wijzigende aangiftes: het uitstel kan enkel aangevraagd worden in de originele aangifte; wijzigingen zijn niet toegelaten.