Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Pilootproject Flexi-jobs

Vanaf 1 januari 2024 zijn bezoldigingen van niet-gepensioneerde flexi-jobbers fiscaal vrijgesteld tot een plafondbedrag van 12.000,00 EUR per jaar. De flexi-jobber zal via mycareer.be een teller van zijn flexi-jobinkomsten kunnen consulteren om te checken of hij/zij het grensbedrag overschrijdt.

Die teller zal in 2024 worden gebaseerd op DmfA-gegevens. De driemaandelijkse DmfA wordt ingediend na afloop van het kwartaal in kwestie en loopt dus relatief ver achter op de feiten. Een flexiloon uitbetaald in januari wordt pas in april aangegeven in de DmfA.

Teneinde de teller sneller te laten aansluiten bij de realiteit zal de teller vanaf 1 januari 2025 worden gebaseerd op een nieuwe aangifte: de flexiloonaangifte. Deze flexiloonaangifte bevat (beperkte) informatie over de loonbrieven van de flexi-jobbers.

Hetgeen volgt is slechts van toepassing op flexiloonaangiftes die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2025.

Deze nieuwe aangifte vormt een pilootproject van het grotere eGov 3.0-project. Het pilootproject vormt voorlopig het enige onderwerp van deze manier van aangeven.

De flexiloon-aangifte vervangt de bestaande Dimona- en DmfA-aangiftecircuits niet.

Er moet nog steeds een Dimona en DmfA worden ingediend voor de flexi-jobbers. De verdere evolutie van de DmfA zal worden onderzocht in de verdere uitwerking van het project 'eGov 3.0'.

Praktische modaliteiten

De flexiloonaangifte betreft de loonbrieven van de gepensioneerde en de niet-gepensioneerde flexi-jobbers met betrekking tot het jaar 2025 en eventuele loonbrieven met regularisaties van vorige jaren die behoren tot het fiscale jaar 2025.

De aangifte wordt in principe verzonden uiterlijk 5 dagen na de creatie van elke loonbriefIndien in de loop van een kalendermaand meerdere loonbrieven worden gegenereerd, dan mogen deze loonbrieven worden verzonden op het einde van de maand. In de pilootfase moet er een afzonderlijk aangiftebestand per loonbrief worden verzonden. Ze moeten worden aangegeven uiterlijk 5 dagen na de creatie van de laatste loonbrief die betrekking heeft op de kalendermaand in kwestie.

 • Bijvoorbeeld, voor een uitzendkracht wordt elke week een loonbrief gegenereerd. In de maand februari wordt een loonbrief gecreëerd op 7, 14, 21 en 28 februari 2025. De 4 loonbrieven voor de maand februari mogen worden verzonden op uiterlijk 5 maart 2025.

De gegevens kunnen worden verzonden via

 • een batchkanaal of
 • een webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Het batchkanaal is eerder gericht op gebruik door grote verzenders, zoals sociale secretariaten, dienstverleners en grote werkgevers. De webtoepassing is eerder gericht op gebruik door kleine werkgevers.

Er bestaan drie types aangiften:

 • een originele aangifte waarmee een loonbrief voor de eerste keer wordt aangegeven bij de RSZ;
 • een wijzigende aangifte waarmee een eerder ingediende aangifte wordt aangepast;
 • een annulerende aangifte waarmee een eerder ingediende aangifte wordt verwijderd.

De wijzigende aangiften gebeuren volgens het principe 'annuleren en vervangen'.  Als een situatie wijzigt dan moet de volledige nieuwe situatie (inclusief de eventuele ongewijzigde elementen) worden aangegeven en niet enkel het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie.

Een werkgever kan een mandataris aanstellen voor het indienen van de flexi-loonaangifte. Het mandaat voor de nieuwe aangifte wordt in Mahis gecombineerd met het mandaat voor de DmfA . Er moeten geen nieuwe procuraties voor bestaande mandaten worden opgesteld.


Begrippen en opbouw van de aangifte

De aangifte bestaat uit een aantal gegevensblokken met een aantal zones per blok. Bij de verdere uitbouw van de 'centrale datalaag' in het kader van het eGov 3.0-project, zullen de blokken bijkomende gegevens bevatten en zullen er extra blokken worden toegevoegd.

De 'Debiteur'

Zowel werkgevers als derde betalers zijn 'debiteuren'.

Een werkgever wordt steeds geïdentificeerd via zijn 'ondernemingsnummer' (KBO-nummer). Het RSZ-nummer mag niet meer worden gebruikt voor een werkgever. Echter, werkgevers met een voorlopig RSZ-nummer kunnen geen flexiloonaangifte indienen. Zodra ze definitief ingeschreven zijn in het RSZ-werkgeversrepertorium en dus definitief als werkgever gekend zijn bij de RSZ, dienen ze de eventuele loonbrieven gecreëerd in de periode vóór de definitieve inschrijving aan te geven via hun ondernemingsnummer.

Een derde betaler, zoals bijvoorbeeld een fonds voor bestaanszekerheid, wordt steeds geïdentificeerd door zijn 'RSZ-nummer'. Er mag geen ondernemingsnummer worden aangegeven voor een derde betaler (dat is voorbehouden voor de aangifte van het eigen personeel van de derde betaler). In de pilootfase zal het aantal derde betalers zeer beperkt zijn.

De 'Begunstigde'

Dit gegevensblok bevat het 'identificatienummer bij de sociale zekerheid' (INSZ) van de flexi-jobber. Dit INSZ is ofwel een Rijksregisternummer ofwel een bisnummer voor de personen die niet opgenomen zijn in het Rijksregister.

De 'Relatie'

Dit gegevensblok bevat het gegeven 'type relatie' waarop de gegevens betrekking hebben.

In de pilootfase bevat deze zone steeds de waarde '1' (arbeidsovereenkomst). Bij de verdere realisatie van de 'centrale datalaag' zullen andere types relaties worden aangeduid met een andere waarde in deze zone.

Dit blok laat de verzender toe om de gegevens op te splitsen op een manier die nauw aansluit bij zijn eigen werking.

 • Bijvoorbeeld, een werknemer heeft twee raamcontracten met eenzelfde werkgever. Voor elk raamcontract kan een apart blok 'relatie' (en onderliggende blokken) gecreëerd worden.

De 'Berekening'

Dit gegevensblok bevat de volgende gegevens:

 • de 'datum waarop de berekeningsperiode begint'
 • de 'datum waarop de berekeningsperiode eindigt'
 • de 'datum van de berekening'

Deze gegevens hebben betrekking op één loonbrief. Elk blok 'berekening' correspondeert met een loonbrief.

De velden 'datum waarop de berekeningsperiode begint' en 'datum waarop de berekeningsperiode eindigt' bakenen de periode af waarop de loonbrief betrekking heeft.

Als die berekeningsperiode het kalenderjaar overschrijdt dan moet de loonbrief in twee zendingen worden gesplitst: één aangifte met de bezoldigingen die betrekking hebben op de periode tot en met 31 december van jaar X en een tweede aangifte met de bezoldigingen die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari van jaar X+1.

Het veld 'datum van berekening' is de datum waarop de gegevens in kwestie berekend zijn geweest. In de praktijk stemt dit overeen met de datum waarop de loonbrief werd gegenereerd.

De 'Kenmerken'

Dit gegevensblok bevat de volgende gegevens:

 • de 'datum waarop de geldigheidsperiode begint'
 • de 'datum waarop de geldigheidsperiode eindigt'
 • de 'werkgeverscategorie'
 • het 'werknemerskengetal'

De velden 'datum waarop de geldigheidsperiode begint' en 'datum waarop de geldigheidsperiode eindigt' bakenen de periode af waarop de werkgeverscategorie en het werknemerskengetal betrekking hebben. Deze periode situeert zich steeds binnen de periode afgebakend door de velden 'datum waarop de berekeningsperiode begint' en 'datum waarop de berekeningsperiode eindigt' in het blok 'berekening':

 • de 'datum waarop de berekeningsperiode begint'
  - de 'datum waarop de geldigheidsperiode begint'
         > de 'werkgeverscategorie'
         > het 'werknemerskengetal'
  - de 'datum waarop de geldigheidsperiode eindigt'
 • de 'datum waarop de berekeningsperiode eindigt'

De werkgeverscategorie en het werknemerskengetal zijn concepten gekend uit de bestaande, driemaandelijkse aangifte DmfA.

 • De werkgeverscategorie wordt toegekend door de RSZ, en laat toe een onderscheid te maken tussen de werkgevers naargelang hun verplichtingen in functie van de bijzondere kenmerken die eigen zijn aan de uitgeoefende activiteit.
 • Het werknemerskengetal is een aanduiding van het type werknemer.
  • In de pilootfase zijn slechts twee codes toegelaten: 050 voor de flexi-arbeiders en 450 voor de flexibedienden.

Het 'Financieel element'

Dit gegevensblok bevat de volgende gegevens:

 • 'type financieel element'
 • 'code financieel element'
 • 'bedrag'
 • 'frequentie in maanden van de betaling van de premie'

Het veld 'type financieel element' identificeert het type element dat wordt aangegeven.

 • In deze eerste fase worden enkel bezoldigingen aangegeven en kan enkel de waarde '1' (bezoldiging) worden aangegeven.
 • In een latere projectfase zullen andere financiële elementen, zoals bijvoorbeeld inhoudingen, worden aangeduid met een andere waarde in deze zone.

Het veld 'code financieel element' identificeert de bezoldiging.

 • In deze eerste fase kunnen slechts twee waarden worden aangegeven:
  • 0001001000 voor het flexi-loon
   • in het geval van de flexi-jobbers stemt de code 0001001000 overeen met de DmfA-bezoldigingscode 22 (flexi-loon)
  • 0002001000 voor de premies
   • in het geval van de flexi-jobbers stemt de code 0002001000 overeen met de DmfA-bezoldigingscode 23 (premie voor flexi-jobber).
 • Er zal een nieuwe gestructureerde bijlage met deze codes worden gecreëerd.

Het veld 'bedrag' bevat het bedrag van het financieel element. Het betreft in het geval van bezoldigingen steeds brutobedragen.

 • Indien een werknemer verschillende vergoedingen ontvangt die onder dezelfde 'code financieel element' ressorteren, dan worden de bedragen opgeteld (zie evenwel de uitzondering bij een verschillende periodiciteit van premies hieronder).

Het veld 'frequentie in maanden van de betaling van de premie

 • In de pilootfase moet dit alleen worden meegedeeld voor de bezoldigingen aangegeven onder de code 0002001000. Deze bezoldigingen moeten dus eventueel worden opgesplitst indien zij een verschillende betalingsfrequentie hebben. De periodiciteit wordt uitgedrukt met een cijfer dat de maandelijkse betalingsfrequentie weergeeft:
  • Een premie wordt elke maand uitbetaald = '1'
  • Een premie wordt halfjaarlijks uitbetaald = '6'
  • Een premie wordt jaarlijks uitbetaald = '12'
  • Indien het gaat om eenmalige premies of om premies die met een onregelmatige periodiciteit worden uitbetaald, vermeldt men '0'
  • Eventuele betalingsfrequenties kleiner dan een maand worden aangegeven met de waarde '1'.
 • Het gaat hier om de effectieve uitbetaling van het voordeel. Zo moet een eindejaarspremie die in 12 maandelijkse betalingen wordt uitbetaald, aangegeven worden met betalingsfrequentie '1', indien ze in één keer aan het eind van het jaar wordt betaald, is de betalingsfrequentie '12'.

Aangifte in batch

Voor de aangifte in batch komen daar nog 2 gegevensblokken bij:

 • het 'Formulier' met 5 gegevenszones om het formulier te karakteriseren
 • de 'Referentie' met 3 gegevenszones om te voorzien in de nodige referenties.

Meer informatie is opgenomen in Techlib.

Voorbeelden

Voorbeeld repetitief weekendwerk met wekelijkse loonbrieven

Een flexi-jobber werkt elke zaterdag in januari 2025 bij een werkgever. Hij ontvangt elk week een loon van 100,00 EUR. Er wordt elke maandag een loonbrief gecreëerd voor de voorgaande week. Op het einde van de maand ontvangt hij een occasionele premie van 20,00 EUR.

Aangifte 1 van 4

 • DEBITEUR
  ondernemingsnummer = XXXXXXXXXX
  • BEGUNSTIGDE
   INSZ = XXXXXXXXXXX
   • RELATIE
    type relatie = 1
    • BEREKENING (1 van 4)
     datum waarop berekeningsperiode begint = 04/01/2025
     datum waarop berekeningsperiode eindigt = 04/01/2025
     datum van berekening = 06/01/2025
     • KENMERKEN
      datum waarop geldigheidsperiode begint = 04/01/2025
      datum waarop geldigheidsperiode eindigt = 04/01/2025
      werkgeverscategorie = 017
      werknemerskengetal = 050
      • FINANCIEEL ELEMENT
       type financieel element = 1
       code financieel element = 0001001000
       bedrag = 100

Aangifte 2 van 4

 • DEBITEUR
  ondernemingsnummer = XXXXXXXXXX
  • BEGUNSTIGDE
   INSZ = XXXXXXXXXXX
   • RELATIE
    type relatie = 1
    • BEREKENING (2 van 4)
     datum waarop berekeningsperiode begint = 11/01/2025
     datum waarop berekeningsperiode eindigt = 11/01/2025
     datum van berekening = 13/01/2025
     • KENMERKEN
      datum waarop geldigheidsperiode begint = 11/01/2025
      datum waarop geldigheidsperiode eindigt = 11/01/2025
      werkgeverscategorie = 017
      werknemerskengetal = 050
      • FINANCIEEL ELEMENT
       type financieel element = 1
       code financieel element = 0001001000
       bedrag = 100

Aangifte 3 van 4

 • DEBITEUR
  ondernemingsnummer = XXXXXXXXXX
  • BEGUNSTIGDE
   INSZ = XXXXXXXXXXX
   • RELATIE
    type relatie = 1
    • BEREKENING (3 van 4)
     datum waarop berekeningsperiode begint = 18/01/2025
     datum waarop berekeningsperiode eindigt = 18/01/2025
     datum van berekening = 20/01/2025
     • KENMERKEN
      datum waarop geldigheidsperiode begint = 18/01/2025
      datum waarop geldigheidsperiode eindigt = 18/01/2025
      werkgeverscategorie = 017
      werknemerskengetal = 050
      • FINANCIEEL ELEMENT
       type financieel element = 1
       code financieel element = 0001001000
       bedrag = 100

Aangifte 4 van 4

 • DEBITEUR
  ondernemingsnummer = XXXXXXXXXX
  • BEGUNSTIGDE
   INSZ = XXXXXXXXXXX
   • RELATIE
    type relatie = 1
    • BEREKENING
     datum waarop berekeningsperiode begint = 25/01/2025
     datum waarop berekeningsperiode eindigt = 25/01/2025
     datum van berekening = 27/01/2025
     • KENMERKEN
      datum waarop geldigheidsperiode begint = 25/01/2025
      datum waarop geldigheidsperiode eindigt = 25/01/2025
      werkgeverscategorie = 017
      werknemerskengetal = 050
      • FINANCIEEL ELEMENT
       type financieel element = 1
       code financieel element = 0001001000
       bedrag = 100
      • FINANCIEEL ELEMENT
       type financieel element = 1
       code financieel element = 0002001000
       bedrag = 20
       frequentie in maanden van de betaling van de premie = 0

Meer voorbeelden zijn terug te vinden op Techlib.