Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Zeevarenden

 

Vanaf 1 januari 2018 worden ook de zeevarenden die voorheen aangegeven werden bij de HVKZ (Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden) aangegeven via de DmfA. Het betreft de aangifte van zeevarenden onderworpen aan Belgische Sociale Zekerheid.

Het gaat over de zeevarenden in de:

 • Koopvaardij
 • Baggersector
 • Zeesleepvaart.

De aangiftespecifieke beschrijving van de codes vindt u terug in het hoofdstuk 'invullen van de DmfA'. Meer informatie in het algemeen over de socalezekerheid van zeevarenden vindt u terug via het portaal van de internationale tewerkstelling.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van zeevarenden

De zeevarenden worden als volgt aangegeven in DMFA:
 Activiteit  Werkgevers-
 categorie
Werknemerskengetal Type bijdrage
    Niet-officieren Officieren Patronale aandeel Persoonlijke aandeel
 Koopvaardij  105  015  495  0  2
 Bagger  205  015  495  0  2
 Zeesleepvaart  305  015  495  0  2
Installatie- en onderhoudswerken op zee (vanaf 3/2020) 505 015 495 0 2

 

Zowel de bijdrage van 1,60% als de Asbestfondsbijdrage zijn opgenomen in de bijdragevoet voor de werknemerskengetallen bijdrage 015 / 495 zoals vermeld in het bijdragevoetenbestand.

Er wordt jaarlijks een debetbericht m.b.t. de jaarlijkse vakantie verzonden voor de niet-officieren. De bijdrage bedraagt 9,72% van het loon (aan 100%) aangegeven in het voorgaande jaar.

Vanaf 2024/1 zijn de asbestfondsbijdrage en de bijdrage jaarlijkse vakantie van 6% niet langer geïntegreerd in deze bijdragevoet.

 • De asbestfondsbijdrage wordt aangegeven met het specifieke werknemerskengetal bijdrage 256, type bijdrage 0.
 • De kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie van de zeevarende niet-officieren wordt aangegeven met het specifieke werknemerskengetal bijdrage 254, type bijdrage 0.

Voor een zeevarende moeten bijkomende zones ingevuld worden:

- in het blok Tewerkstelling (90015):

- in het blok Tewerkstelling - Inlichtingen (90313):

Als een zeevarende in aanmerking komt voor de vermindering voor zeevarenden, dan moeten de volgende elementen vermeld worden:

 • de verminderingscode 6330
 • de FSO-bijdrage 809 met type bijdrage 8 (bijdragevoet van 0,00%)
 • de bijzondere FSO-bijdrage 810 met type bijdrage 8 (bijdragevoet van 0,00%)

De arbeidsongevallenpremie wordt als volgt aangegeven:

 • werknemerskengetal bijdrage 807 en type bijdrage 0 voor de gewone premie
  met berekeningsbasis = aantal prestatiedagen voor tewerkstellingen die niet in aanmerking komen voor de vermindering voor zeevarenden x het dagforfait dat correspondeert met de aangegeven personeelsklasse
 • werknemerskengetal bijdrage 807 en type bijdrage 2 voor de verminderde premie
  met berekeningsbasis = aantal prestatiedagen voor tewerkstellingen die in aanmerking komen voor de vermindering voor zeevarenden x het dagforfait dat correspondeert met de aangegeven personeelsklasse

De bijkomende arbeidsongevallenpremie voor vaart in een oorlogs- of piraterijzone wordt als volgt aangegeven:

 • werknemerskengetal bijdrage 808 en type bijdrage 0; enkel het bedrag van de verschuldigde premie wordt vermeld

Vanaf 4/2018, wordt de solidariteitsbijdrage op de vergoedingen voor zeegewenningsreizen als volgt aangegeven :

 • werknemerskengetal bijdrage 806 (bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon)
  Deze bijdrage zal jaarlijks door de RSZ berekend en aangegeven worden in het vierde kwartaal.