Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijdrage pensioen beroepsjournalisten

Sinds de jaren zestig verzorgt de Federale Pensioendienst (FPD) de inning van een bijdrage in het kader van de financiering van een rustpensioen voor beroepsjournalisten (koninklijk besluit van 27 juli 1971).

Vanaf het 2de kwartaal 2021 int de RSZ deze bijdrage, zodat deze niet langer aan de FPD mag worden overgemaakt. Aangiftes en doorstortingen van bijdragen die nog betrekking hebben op de periode vóór 1 april 2021, moeten nog aan de FPD worden overgemaakt.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die erkende beroepsjournalisten met een arbeidsovereenkomst tewerkstellen.

Betrokken werknemers

Het gaat om de erkende beroepsjournalisten conform de wet van 30 december 1963 voor hun tewerkstelling als beroepsjournalist. De bijdrage is dus niet verschuldigd door freelancers (zelfstandigen) en journalisten met het ambtenarenstatuut (statutairen).

Berekeningsbasis en bedrag

De bijdrage bedraagt 3% (waarvan 2% werkgeversbijdrage en 1% werknemersbijdrage). De berekeningsbasis van de bijdrage is identiek aan het loon dat in aanmerking komt voor het werknemerspensioen, met name de berekeningsbasis van de basisbijdrage.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Pensioenbijdrage voor beroepsjournalisten

In DMFA , moeten vanaf het 2de kwartaal 2021, de beroepsjournalisten erkend in het kader van de wet van 30 december 1963 worden aangegeven met

  • de code "PJ" in de zone 00053 "Statuut van de werknemer" in het blok 90015 "Tewerkstelling van de werknemerslijn".

De pensioenbijdrage verschuldigd voor de erkende beroepsjournalisten wordt aangegeven per werknemerslijn in blok 90001 « bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn »

  • onder werknemerskengetal 878
  • met het type 0

De bijdrage wordt enkel berekend op de bezoldigingen aangegeven voor de tewerkstellingslijnen waarbij statuut van de werknemer "PJ" is vermeld.

De berekeningsbasis moet ingevuld worden.

Bij aangifte via de webtoepassing wordt de bijdrage automatisch berekend voor de werknemers die ze verschuldigd zijn.