Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Oudere werknemers - Wallonië (zonder de Duitstalige Gemeenschap)

Vanaf 1 juli 2017 introduceert Wallonië een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in het Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap). Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Het decreet van 21 december 2022 voert vanaf 1 juli 2023 een bijkomende voorwaarde in voor werknemers jonger dan 60 jaar.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

Betrokken werknemers

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.942,47 EUR komen in aanmerking. Dit plafond wordt aangepast bij de aanpassing van de loonplafonds van de werkbonus, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, met ingang van dat kwartaal:
  • vanaf het 1ste kwartaal 2023 is het plafond gelijk aan 16.662,56 EUR.
 • werknemers < 60 jaar
  • de werknemer is de dag vóór zijn indiensttreding een niet-werkend werkzoekende (controle door de FOREM)
  • op het moment van indienstname is de werknemer >= 55 jaar en < 60 jaar (leeftijd op de laatste dag van het kwartaal)
 • werknemers >= 60 jaar
  • de werknemer moet op de laatste dag van het kwartaal >= 60 jaar zijn (geen voorwaarde van indiensttreding)
  • de vermindering stopt de 1ste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (momenteel 65 jaar)

Overgangsmaatregelen

De vóór 1 juli 2023 geldende bepalingen blijven van toepassing op elke rechtspositie die vóór 1 juli 2023 recht geeft op de doelgroepvermindering, voor de duur van de ononderbroken tewerkstelling van de werknemer bij dezelfde werkgever.

Dit wil ook zeggen dat de werknemer die 54 jaar is op 30 juni 2023 (< 55 jaar), pas vanaf 60 jaar het recht op de doelgroepvermindering ouderen opent bij de werkgever waar hij reeds in dienst was vóór 1 juli 2023.

Uitsluitingen

Werknemers die het volledige kwartaal geen effectieve prestaties leveren, zijn uitgesloten, behalve in het geval van:

 • wettelijke volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals
  • de schorsingen bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en ongeval, ...)
  • bij volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet
  • bij volledige onderbreking in het kader van een thematische verlof
 • vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging zoals bedoeld bij artikel 37 van diezelfde wet.

De werkgever duidt in het DmfA-blok 'tewerkstelling inlichtingen' in de zone 'vrijstelling prestaties' aan wat de situatie van de werknemer is.

Bedrag van de vermindering

In dienst vanaf 1 juli 2023

 • de werknemer van >= 55 jaar en < 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • de werknemer van >= 58 jaar en < 65 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • de werknemer van >= 65 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

In dienst op 30 juni 2023 (overgangsbepaling)

 • De oudere werknemer van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G2 (400,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 62 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

 

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA - Meldung der Ermäßigung für ältere Arbeitnehmer - Wallonische Region

Ab 3/2017 werden die regionalen Zielgruppenermäßigungen für ältere Arbeitnehmer, die in einer Niederlassungseinheit in der Wallonischen Region (aber nicht in der Deutschsprachigen Gemeinschaft) beschäftigt oder ihr unterstellt sind, im Block 90109 „Ermäßigung Beschäftigung“ mit folgenden Angaben eingetragen.

Ab 3/2023 werden aufgrund der von der wallonischen Region eingeführten Systemänderung 2 neue Codes hinzugefügt und der bestehende Code (8320) wird für Übergangsmaßnahmen verwendet. 

Wallonische Region:

Beschäftigte Arbeitnehmer:

Ab 3/2023:

Ermäßigung Pauschale Dauer Code Berechnungsgrundlage Betrag der Ermäßigung Beginndatum des Anspruchs Bescheinigung ausgestellt von
Ältere Arbeitnehmer im Alter von 55 bis 57 Jahren, die ihr Recht am 30. Juni 2023 eröffnen 1 G2 (400 €) Alle betroffenen Quartale 8320 / ja / /
Ältere Arbeitnehmer im Alter von 58 bis 61 Jahren, die ihr Recht am 30. Juni 2023 eröffnen 1 G1 (1000 €) Alle betroffenen Quartale 8320 / ja / /
Ältere Arbeitnehmer, die mindestens 62 Jahre
alt sind und bis zum letzten Tag des Quartals, in dem sie 65 Jahre alt werden, das Recht am 30. Juni 2023 eröffnen 1
G8 (1500 €) Alle betroffenen Quartale 8320 / ja / /
Ältere Arbeitnehmer von 55 bis einschließlich 57 Jahren 1 G2 (400 €) Alle betroffenen Quartale 8321 / ja ja = Einstellungsdatum FOREM
Ältere Arbeitnehmer von 58 bis 59 Jahren 1 G1 (1000 €) Alle betroffenen Quartale 8321 / ja ja = Einstellungsdatum FOREM
Ältere Arbeitnehmer von 60 bis 64 Jahren 1 G1 (1000 €) Alle betroffenen Quartale 8322 / ja / /
Älterer Arbeitnehmer, der im Ermäßigungsquartal 65 Jahre alt wird 1 G8 (1500 €) Quartal, in dem er 65 Jahre alt wird 8322 / ja / /

  1 Alter am letzten Tag des Quartals und wenn der Arbeitnehmer die Bedingungen erfüllt.

Von 3/2017 bis 2/2023:

Ermäßigung Pauschale Dauer Code Berechnungsgrundlage Betrag der Ermäßigung Beginndatum des Anspruchs Bescheinigung ausgestellt von
Ältere Arbeitnehmer von 55 bis einschließlich 57 Jahren 1 G2 (400 €) Alle betroffenen Quartale 8320 / ja
/ /
Ältere Arbeitnehmer von 58 bis 61 Jahren1 G1 (1000 €)
Alle betroffenen Quartale 8320
/
ja
/
/
Ältere Arbeitnehmer von wenigstens 62 Jahren
und bis zum letzten Tag des Quartals, in dem der Arbeitnehmer 65 wird1
G8 (1500 €)
Alle betroffenen Quartale 8320
/
ja
/
/

    1 Alter am letzten Tag des Quartals und wenn der Arbeitnehmer die Bedingungen erfüllt.

Die Ermäßigungen 8320, 8321 und 8322 sind nur möglich, wenn der Wert „0“ im Feld „Freistellung Leistungen“ (00826) im Block „Beschäftigung - Erläuterungen“ (90313) angegeben ist

Bei Einreichung der DmfA per Internet werden die Ermäßigungen automatisch berechnet, wenn sie aktiviert werden.