Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Langdurig werkzoekenden - de doorstromingsprogramma's

Dit hoofdstuk heeft betrekking op werknemers die aangenomen werden in het kader van een doorstromingsprogramma.

Betrokken werkgevers

Het betreft

 • de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen en de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen die van de hiervoor genoemde overheden afhangen,
 • de plaatselijke en provinciale besturen,
 • de verenigingen zonder winstgevend doel en andere niet-commerciële verenigingen.

Vlaams Gewest:

Op 30 september 2015 lopen de laatste werkervaringsprojecten onder de vorm van doorstromingsprogramma's in Vlaanderen af. Dit wil zeggen dat voor werknemers die afhangen van vestigingseenheden in het Vlaamse Gewest deze doelgroepvermindering niet meer kan worden toegepast.

Op 1 september 2016 wordt de doelgroepvermindering geschrapt voor Vlaanderen.

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 oktober 2016 wordt het systeem van doorstromingsprogramma's opgeheven voor de Duitstalige Gemeenschap.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Op 28 februari 2021 loopt het laatste doorstromingsprogramma in Wallonië af. Dit wil zeggen dat voor werknemers die afhangen van vestigingseenheden in het Waals Gewest deze doelgroepvermindering niet meer kan worden toegepast.

Vanaf het 2de kwartaal 2021 wordt de doelgroepvermindering geschrapt voor Wallonië.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 januari 2021 wordt het systeem van doorstromingsprogramma's opgeheven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Betrokken werknemers

Het gaat om werkzoekenden, waarmee bedoeld wordt de niet-werkende werknemers die als werkzoekende ingeschreven zijn bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Deze werkzoekenden moeten aangeworven zijn in het kader van een doorstromingsprogramma zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 9 juni 1997 ter uitvoering van het artikel 7 § 1, 3de lid, m van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Volgende categorieën komen in aanmerking:

 • 1° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
   • ofwel geen diploma, getuigschrift of brevet hoger secundair onderwijs heeft, jonger dan 25 is en gedurende minstens 9 maand zonder onderbreking een wacht- (inschakelings-) of werkloosheidsuitkering geniet,
   • ofwel gedurende ten minste 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering (inschakelingsuitkering) geniet;
 • 2° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • ten minste 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering geniet;
 • 3° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minstens 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • ten minste 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering (inschakelingsuitkering) geniet;
 • 4° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minstens 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • ten minste 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering geniet.

Dezelfde categorieën van gerechtigden op maatschappelijke integratie en van rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, komen in aanmerking.

Volgende werknemers komen niet in aanmerking voor de vermindering :

 • de werknemer die van het voordeel van de vrijstelling uitgesloten werd door een beslissing van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, genomen op basis van een rapport van de inspectiediensten van de Inspectie van de Sociale Wetten, de Sociale Inspectie, de RVA of de RSZ, indien na klacht werd vastgesteld dat de werknemer werd aangenomen ter vervanging en in eenzelfde functie van een ontslagen werknemer met als hoofdzakelijk doel de voordelen van dit koninklijk besluit te verkrijgen;
 • de werknemers die worden aangeworven vanaf het ogenblik dat zij zich in een statutaire toestand bevinden;

Bedrag van de vermindering

De werkgever kan volgende verminderingen genieten voor de werknemer van:

 • categorie 1°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 4 daarop volgende kwartalen en vervolgens G2 gedurende 4 kwartalen;
 • categorie 2°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 daarop volgende kwartalen;
 • categorie 3°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 4 daarop volgende kwartalen en vervolgens G2 gedurende 8 kwartalen;
 • categorie 4°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 12 daarop volgende kwartalen.

Te vervullen formaliteiten

De bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's moeten gerespecteerd worden. De RVA geeft aan de RSZ de gegevens van de werknemers door die recht geven op deze doelgroepvermindering. Meer informatie vindt u terug op de website van de RVA.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van de verminderingen 'langdurig werkzoekenden doorstromingsprogramma'

Waals Gewest

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1 juli 2017 in een vestigingseenheid van het Waals Gewest mag de doelgroepvermindering langdurig werkzekenden in een doorstromingsprogramma niet meer toegepast worden.

De lopende verminderingen blijven van toepassing tot het einde van hun termijn. Het laatste contract DSP eindigt op 28/02/2021.