Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Statuut

Eén van de onderstaande codes moet worden gebruikt. In deze zone niets vermelden indien de werknemer niet tot één van de genoemde categorieën behoort:

A1 = artiest tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst;

A2 = artiest die zonder te zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst tegen betaling van een loon artistieke prestaties levert en/of artistieke werken produceert in opdracht van een natuurlijke of rechtspersoon;

B = vrijwillige brandweerlieden;

BA = werknemer tewerkgesteld buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming onder het PC nr. 327.xx (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en 'maatwerkbedrijven'), voor Vlaanderen enkel voor personen met een advies 'collectief maatwerk';

CM = kandidaat militair (niet meer toepasselijk vanaf 14 oktober 2003);

D = thuiswerker. Het zijn de personen bedoeld bij artikel 3,4° van het KB van 28 november 1969, d.w.z. personen die op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen;

D1 = thuiswerker.  Onthaalouders Vlaamse Gemeenschap met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld door bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die  ressorteren onder het PC 331.00.10;

D2 = thuiswerker.  Onthaalouders Franse Gemeenschap met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld door bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die  ressorteren onder het PC 332.00.10;

D3 = thuiswerker.  Onthaalouders met werknemersstatuut tewerkgesteld bij het Centrum voor kinderopvang van de Duitstalige Gemeenschap;

E = personeel van de onderwijsinstellingen in Dimona aangegeven bij een provinciaal of plaatselijk bestuur;

FE = werknemers met het fiscale statuut van buitenlands kaderlid of onderzoeker

LP = werknemers met gelimiteerde prestaties. Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de werkgever met een contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt, zodat zij met uren kunnen worden aangegeven. Het betreft hier bijvoorbeeld monitoren in de socioculturele sector, … die voor slechts enkele uren worden aangeworven;

MA = overheidsmanagers die vallen onder de wet van 4 maart 2004 tot toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdiensten, en voor wie de socialezekerheidswet niet bepekt is tot de sectoren ZIV (geneeskundige verzorging) en pensioenen;

MNBedienaars van eredienst die niet mogen huwen;

MY = Bedienaars van eredienst die mogen huwen en afgevaardigden van de Vrijzinnige Raad

PJ = beroepsjournalisten verbonden met een arbeidsovereenkomst;

RM = reservisten enkel aangegeven in de DmfA van het Ministerie van Landsverdediging;

RS = houder van een reddersdiploma;

S = seizoenarbeider. Het zijn de werknemers die periodes van arbeid verrichten waarvan de duur beperkt is, hetzij wegens de seizoengebonden aard van het werk, hetzij omdat de ondernemingen die hen in dienst nemen, op bepaalde tijden van het jaar ertoe genoopt zijn hulppersoneel aan te werven;

SA = technisch en administratief beroepspersoneel van de brandweerdiensten;

SP = operationeel beroepspersoneel van de brandweerdiensten;

SS = statutairen die stage lopen en niet onderworpen zijn aan de pensioenregeling van de overheidssector;

T = tijdelijke werknemer in de zin van de wet van 24 juli 1987 (= arbeider bij tussenpozen, andere dan thuiswerkers en werknemers die door een erkend uitzendbureau ter beschikking van een gebruiker worden gesteld);
Het zijn de werknemers aangeworven met een 'arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid' om te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk, of om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren. Deze overeenkomst moet onderscheiden worden van een gewoon contract van bepaalde duur dat niet aan de specifieke voorwaarden van een 'arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid' moet voldoen;

de code T is niet van toepassing op de werknemers die ter beschikking worden gesteld ten behoeve van gebruikers (zoals bepaald in hoofstuk III van de wet van 24 juli 1987);

TS = tijdelijke statutairen in het onderwijs, bezoldigd door een gemeenschap of door een universiteit, een hogeschool of een plaatselijke of provinciale overheid. Deze prestaties tellen mee in het geval van een vaste benoeming;

TW = werkzoekende tijdelijke werkervaring in het Vlaams Gewest, aangeworven op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976;

VA = vrijwillige ambulancier of vrijwilliger van de Civiele Bescherming. Het zijn de vrijwillige ambulanciers (die geen vrijwillige brandweerman zijn) bij een hulpverleningszone, de gebrevetteerde vrijwillige hulpverleners-ambulanciers bij een erkende ambulancedienst en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming.

Indien een werknemer beantwoordt aan de omschrijving van S of T, en tevens aan LP, wordt u verzocht in de aangifte S of T te vermelden. De aanduiding LP gebruikt u dus alleen indien het noch om een tijdelijke werknemer in de zin van de wet van 24 juli 1987 gaat, noch om een seizoenarbeider. Deze werknemers zijn immers verplicht reeds aangegeven met uren.

 

De codes B, E, SA, SP en TW zullen enkel voorkomen bij de lokale besturen. Het betreft regelingen eigen aan de lokale openbare sector.