Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijzondere compenserende bijdrage stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Paritaire (sub)comités kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten die voorzien in de algemene verlaging van de leeftijdsgrens voor de invoering van het SWT. Om de kost van deze maatregel te compenseren, werd, bovenop de hierboven beschreven bijdrage, een bijzondere compenserende bijdrage ingesteld ten laste van de werkgevers die van deze mogelijkheid gebruik maken.

BETROKKEN WERKGEVERS / DEBITEURS

In principe geldt deze maatregel voor alle debiteurs die in het kader van een SWT ingesteld door een (sub)sectorale CAO, aanvullende vergoedingen moeten betalen. Hij geldt enkel voor de in de (sub)sectorale CAO opgenomen aanvullende vergoedingen.

BETROKKEN WERKNEMERS

De bijdrage is verschuldigd voor de werknemers die ingevolge de bedoelde CAO's van het SWT genieten. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten zij op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen (bepaalde periodes zijn gelijkgesteld met gewerkte periodes).
De werknemer moet 56 jaar of ouder zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Tevens moet het gaan om werknemers die ofwel:

  • tewerkgesteld zijn door een werkgever uit de bouwsector en die een attest bezitten, afgeleverd door de arbeidsgeneesheer, waaruit blijkt dat zij ongeschikt zijn om hun beroepsactiviteit verder te zetten;
  • kunnen aantonen dat zij ten minste 20 jaar werkten in een arbeidsregime bedoeld bij artikel 1 van de CAO nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de Nationale Arbeidsraad (= nachtarbeid);

De bepalingen van deze bijzondere compenserende bijdrage zijn van toepassing op alle werknemers in SWT voor wie de debiteur nog aanvullende vergoedingen moet betalen na 31 maart 2010.

Zijn uitgesloten:

  • buitenlandse werknemers die in België tewerkgesteld geweest zijn, hun recht op de aanvullende vergoeding doen gelden, op voorwaarde dat zij werkloosheidsuitkeringen genieten krachtens de wetgeving van hun binnen de Europese Economische Ruimte gelegen woonland (CAO nr. 17 vicies septies afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 17/12/2003).
  • de SWT's ingegaan na 31 maart 2010 én met het ontslag betekend na 15 oktober 2009; dit systeem is dus uitdovend omdat nieuwe werklozen onder het systeem van de verhoogde bijdragen vallen.

BEDRAG VAN DE BIJDRAGE

Voor ieder SWT gesloten krachtens een bedoelde CAO, is een maandelijkse compenserende bijdrage verschuldigd tot en met de maand waarin de werknemer 58 jaar wordt.

De bijdrage is per werknemer gelijk aan 50% van de aanvullende vergoeding voorzien in de (sub)sectorale CAO. Zij wordt verlaagd tot 33% voor de werknemers die worden vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die sedert 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is.