Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Datum van toekenning van de nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel

 

De zone moet ingevuld worden voor de personeelsleden aangeworven in het kader van de sociale maribel bij een werkgever die ressorteert onder het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector. Deze zone moet vanaf het 2de kwartaal 2021 eveneens ingevuld worden voor een beperkt aantal niet-lokale openbare besturen / werkgevers. De zone bevat de datum van het jaar waarin de post werd toegekend aan de werkgever (dus niet de datum van invulling van de post).

Deze aangiftemodaliteiten zijn nieuw vanaf 2021 :

 • de zone moet ingevuld worden door alle werkgevers aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel openbare sector, met inbegrip van 13 niet lokale besturen / werkgevers
 • de zone bevat het jaar waarin de post werd toegekend aan de werkgever en wordt aangegeven als 01/01/jjjj met 'jjjj' het jaar waarin de nieuwe post werd 'toegekend'
 • de zone moet steeds ingevuld worden.

De zone moet enkel worden ingevuld voor posten toegekend aan de werkgever vanaf 2020. Posten toegekend vanaf 2020 komen immers in aanmerking voor een verhoogde premie sociale maribel.

De zone 'datum van toekenning van de nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel' wordt ingevuld in de volgende gevallen:

 • Een nieuw personeelslid wordt bijkomend aangeworven in het kader van de Sociale Maribel. De datum van toekenning van de post die hij invult wordt vermeld.
 • Een personeelslid, aangeworven met een vervangingscontract, blijft in dienst wanneer het vervangen personeelslid zijn prestaties hervat. De datum van toekenning van de nieuwe post die hij inneemt wordt vermeld.
 • Een personeelslid, aangeworven in een bepaalde functie, wordt in zijn functie vervangen en vult een nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel in. De begindatum van de nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel wordt vermeld.
 • Een personeelslid verhoogt het aantal gepresteerde arbeidsuren per week in de arbeidsregeling (bijv. van halftijds naar voltijds). De verhoogde prestaties worden in het kader van de Sociale Maribel beschouwd als een nieuwe arbeidsplaats en worden in de aangifte vermeld op een nieuwe tewerkstellingslijn. De datum van toekenning van de ingevulde post wordt vermeld.

De zone 'datum van toekenning van de nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel' wordt niet vermeld wanneer het personeelslid aangeworven wordt ter vervanging van een reeds eerder toegekende arbeidsplaats in het kader van de Sociale Maribel. Enkel voor de nieuwe posten vanaf 2020 moet de datum worden vermeld.

Voorbeelden

Met ingang van 1 oktober 2021 wordt aan werkgever X een nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel toegewezen:

 • Situatie 1:  Werkgever X werft op 1 december 2021 een nieuw personeelslid aan in de nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel.

  • De datum 01/01/2021 wordt vermeld vanaf het 4de kwartaal 2021 en alle daaropvolgende kwartalen.

 • Situatie 2:  Werkgever X nam op 1 april 2021 een nieuw personeelslid in dienst van wie de tewerkstelling in aanmerking genomen wordt als nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel.

  • De datum 01/01/2021 wordt vermeld in alle aangiften vanaf het 4de kwartaal 2021.

 • Situatie 3:  Werkgever X slaagt er niet in om nog in het jaar 2021 een personeelslid in de nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel aan te werven, en verkrijgt een bijkomende termijn van 3 maanden tot 31 maart 2022 om de aanwerving te realiseren. Het nieuwe personeelslid treedt in dienst op 1 maart 2022.

  • In de aangifte vanaf het 1ste kwartaal 2022 wordt de datum van 01/01/2021 ingevuld.

In algemene zin geldt de nieuwe aangiftewijze vanaf het 2de kwartaal 2021 met retroactief effect tot het 1ste kwartaal 2021. Een wijzigende aangifte zal moeten worden ingediend voor het 1ste kwartaal 2021.