Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inzetbaarheidsbevorderende maatregel

Als inzetbaarheidsbevorderende maatregel voorziet de wet van 3 oktober 2022 een vervanging van 39ter van de wet van 3 juli 1978 met als doel een systeem op te zetten waarbij opleidingen gefinancierd kunnen worden via de patronale bijdragen die een deel van de verbrekingsvergoedingen dekken. Statutairen komen niet in aanmerking.

Wanneer een werknemer bij ontslag gegeven door de werkgever recht heeft op een opzeggingstermijn die, berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1978, minstens 30 weken bedraagt, wordt de opzeggingstermijn omgezet in een ontslagpakket dat uit twee delen bestaat:

  • een 1ste deel dat bestaat uit een opzeggingstermijn die 2/3de bedraagt van de bovengenoemde opzeggingstermijn met een minimum van 26 weken
    • of uit een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan het lopend loon met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de overeenkomst dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van dit eerste deel, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
  • een 2de deel dat overeenkomt met de opzeggingstermijn gelijk aan het restant van de opzeggingstermijn 
    • of een opzeggingsvergoeding gelijk aan het lopend loon met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de overeenkomst dat overeenstemt met de duur van het restant van de opzeggingstermijn.

In geval van ontslag met een opzeggingstermijn heeft de werknemer vanaf het begin van de opzeggingstermijn het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen ten belope van een waarde gelijk aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op de opzeggingstermijn van het 2de deel.

In geval van ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding dient de werknemer zich beschikbaar te houden om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen ten belope van een waarde gelijk aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op de opzeggingsvergoeding van het 2de deel.

Voor meer informatie over de berekening van de ontslagvergoeding en de erdoor gedekte periodes, verwijzen we naar de FOD WASO.

DmfA

Een nieuwe zone wordt gecreëerd:

  • Werkgeversbijdrage bestemd voor inzetbaarheidsverhogende maatregelen

Deze zone moet worden ingevuld voor de tewerkstellingslijn die het begin van het 2de deel bevat en de daarop volgende tewerkstellingslijnen.

Voorbeeld

Periode van 39 weken ==> aan te geven vanaf de 27ste week
Periode van 60 weken ==> aan te geven vanaf de 41ste week

Situaties die de uitvoering van de opzeggingstermijn schorsen (bijvoorbeeld ziekte zonder gewaarborgd loon), verlengen naar gelang het geval

  • het 1ste deel zodat de begindatum van de periode 2dedeel opschuift
  • de periode van het 2de deel; bij schorsing gedurende een volledig kwartaal, zal het bedrag in de zone 'opzeggingsvergoeding' '0' bedragen.  

De RSZ staat enkel in voor de inning van de werkgeversbijdragen en de doorstorting ervan aan de RVA.