Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Aanvullend pensioen contractuelen in de openbare sector en bijdrage 8,86%

Openbare besturen kunnen voor hun contractuelen in het kader van de 2de pensioenpijler een aanvullende pensioenregeling organiseren. Hiertoe sluiten zij een overeenkomst met een verzekeringsinstelling of richten zij een organisme ter financiering van de pensioenen (OFP) op waaraan de pensioenbijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen betaald worden.

De bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen van de werkgever / organisator voor extralegale pensioenen is verschuldigd op de bijdrage voor het aanvullend pensioen van de contractuelen van de openbare sector.

 

 

Provinciale en plaatselijke aanvullende pensioenregeling

Er bestaan verschillende aanvullende pensioenregelingen voor de provinciale en plaatselijke besturen waarvoor de bijdrage voor de opbouw van het aanvullend pensioen evenals de bijzondere bijdrage van 8,86% door de RSZ geïnd wordt. De RSZ stort de geïnde bijdragen door aan het OFP in kwestie.

Voor de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen en de aanverwante privéwerkgevers (bv. gemeentelijke vzw’s) aangesloten bij het aanvullende pensioenplan van het OFP Prolocus worden deze bijdragen vanaf respectievelijk het 1ste kwartaal 2022 en het 1ste kwartaal 2023 geïnd.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen uit de provincie Antwerpen en de aanverwante privéwerkgevers aangesloten bij het aanvullende pensioenplan van het OFP Provant worden deze bijdragen vanaf het 1ste kwartaal 2023 geïnd.

Voor de Waalse, Brusselse en Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen en de aanverwante privéwerkgevers aangesloten bij het aanvullende pensioenplan van Ethias Pension Fund PPO worden deze bijdragen vanaf het 1ste kwartaal 2023 geïnd.

Ter verduidelijking: de lokale politie, als onderdeel van de geïntegreerde politie, is aangesloten bij de federale aanvullende pensioenregeling.

 

 

 

Federale aanvullende pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2019 organiseert de Federale Staat een 2de pensioenpijler voor zijn contractuele personeelsleden. De FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning - Stratégie et Appui) treedt hierin op als 'organisator'. In eerste instantie betrof het contractueel personeel van

 • de FOD's, POD's en instellingen die ervan af hangen
 • burgerpersoneel van Landsverdediging
 • Instellingen van Openbaar Nut (ION's) en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ)
 • Gerechtelijke Orde
 • rechtstreeks aangeworven personeelsleden van de Beleidscellen (Kabinetten)
 • Geïntegreerde Politie
 • Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
 • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

Intussen hebben zich ook reeds andere federale openbare instanties aangesloten.

De RSZ int hier niet de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen. De FOD BOSA, als organisator, staat in eerste instantie in voor financiering van de kapitaalsopbouw én voor het doorstorten van de verschuldigde bijzondere bijdrage van 8,86% aan de RSZ.

Bijkomende informatie 4

Bijkomende informatie DmfA – Aanvullende pensioenregeling ‘Ethias Pension Fund PPO’

De bijdragen voor de tweede pensioenpijler ingericht door Ethias Pension Fund PPO in samenwerking met de Federale Pensioendienst voor de Waalse, Brusselse en Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen en aanverwante werkgevers uit de privésector worden geïnd via de DmfA.

 

Basisbijdrage

De bijdrage wordt in de DmfA aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 244. Deze bijdrage omvat de premie ter financiering van het aanvullende pensioen en de bijzondere bijdrage van 8,86% op deze premie.

Het type bijdrage varieert in functie van het percentage van de premie ter financiering van de tweede pensioenpijler gekozen door de werkgever:

 • type bijdrage 0 = 1% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 1 = 2% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 2 = 3% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 3 = 4% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 4 = 5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 5 = 6% + bijzondere bijdrage van 8,86%

Het gekozen percentage kan wijzigen op de eerste dag van het kwartaal.


De aansluitingen bij dit pensioenplan en het gekozen premiepercentage worden geregistreerd in het werkgeversrepertorium.


De bijdrage wordt geïnd voor de volgende werknemerskengetallen: 010, 011, 012, 013, 015, 021, 024, 025, 029, 043, 454, 481, 484, 485, 488, 492, 494 en 495.


De bijdrage wordt niet geïnd voor de werknemers aangegeven met de code ‘TW’ (werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet), ‘SP’ (beroepsbrandweerlieden), ‘B’ (vrijwillige brandweer) of ‘VA’ (vrijwillige ambulanciers) in de zone 00053 ‘statuut van de werknemer’ in het blok 90015 ‘tewerkstelling van de werknemerslijn’. De bijdrage wordt evenmin geïnd voor de werknemers aangegeven met de werkgeverscategorie 772 (geneesheren in opleiding).


Een klein aantal andere personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler, maar kan niet worden uitgesloten o.b.v. de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal of het werknemersstatuut. Zij worden aangeduid met de code ‘1’ in de zone 01013 ' Afwijking aanvullende pensioenregelingn' in het blok 90313 ‘tewerkstelling – inlichtingen’.

 

Bonusbijdrage

Een werkgever kan een bijkomende bijdrage bovenop de basisbijdrage toekennen aan bepaalde werknemers. De verzender moet deze bijdrage berekenen en aangeven in de DmfA.

De bijdrage wordt in de DmfA aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 245. Deze bijdrage omvat de premie ter financiering van het aanvullende pensioen en de bijzondere bijdrage van 8,86% op deze premie.

 

Bijdragen op jaarbasis

In het 4de kwartaal van elk jaar wordt een bijkomende bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon geïnd via het werknemerskengetal bijdrage 246 (“jaarlijkse bijdrage voor dekking van saldo en verschuldigde bijdragen conform aanvullend pensioenplan Ethias Pension Fund PPO”).

Deze laatste bijdrage is een unieke forfaitaire bedrag per werkgever aangesloten bij Ethias Pension Fund PPO. Deze forfaitaire bedragen worden elk jaar berekend door Ethias.

Bijkomende informatie DmfA – Aanvullende pensioenregeling ‘Prolocus’

De bijdrage voor de tweede pensioenpijler ingericht door OFP Prolocus in samenwerking met de VVSG voor de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen en aanverwante werkgevers uit de privésector worden geïnd via de DmfA.

Basisbijdrage

De bijdrage wordt in de DmfA aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 803. Deze bijdrage omvat de premie ter financiering van het aanvullende pensioen en de bijzondere bijdrage van 8,86% op deze premie.

Het type bijdrage varieert in functie van het percentage van de premie ter financiering van de tweede pensioenpijler gekozen door de werkgever:

 • type bijdrage 0 = 1% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 1 = 2% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 2 = 2,5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 3 = 3% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 4 = 3,5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 5 = 4% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 6 = 5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 7 = 6% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 8 = 8% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 9 = 10% + bijzondere bijdrage van 8,86%

Het gekozen percentage kan wijzigen op de eerste dag van het kwartaal.


De aansluitingen bij dit pensioenplan en het gekozen premiepercentage worden geregistreerd in het werkgeversrepertorium.


De bijdrage wordt geïnd voor de volgende werknemerskengetallen: 010, 011, 012, 013, 015, 021, 024, 025, 029, 043, 454, 481, 484, 485, 488, 492, 494 en 495.


De bijdrage wordt niet geïnd voor de werknemers aangegeven met de code ‘TW’ (werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet), ‘SP’ (beroepsbrandweerlieden), ‘B’ (vrijwillige brandweer) of ‘VA’ (vrijwillige ambulanciers) in de zone 00053 ‘statuut van de werknemer’ in het blok 90015 ‘tewerkstelling van de werknemerslijn’. De bijdrage wordt evenmin geïnd voor de werknemers aangegeven met de werkgeverscategorie 772 (geneesheren in opleiding).


Een klein aantal andere personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler, maar kan niet worden uitgesloten o.b.v. de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal of het werknemersstatuut. Zij worden aangeduid met de code ‘1’ in de zone 01013 ' Afwijking aanvullende pensioenregeling' in het blok 90313 ‘tewerkstelling – inlichtingen’.

Bonusbijdrage

Een werkgever kan een bijkomende bijdrage bovenop de basisbijdrage toekennen aan bepaalde werknemers. De verzender moet deze premie berekenen en aangeven in de DmfA.

De bijdrage wordt in de DmfA aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 240. Deze bijdrage omvat de premie ter financiering van het aanvullende pensioen en de bijzondere bijdrage van 8,86% op deze premie.

Bijdragen op jaarbasis

In het 4de kwartaal van elk jaar worden twee bijkomende bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon geïnd:

 • werknemerskengetal bijdrage 241: “jaarlijkse bijdrage voor dekking van saldo en verschuldigde bijdragen conform aanvullend pensioenplan Prolocus”
 • werknemerskengetal bijdrage 242: “jaarlijkse bijdrage voor dekking van kosten van aanvullende pensioenplan Prolocus”

Deze twee laatste bijdragen zijn unieke forfaitaire bedragen per werkgever aangesloten bij Prolocus. Deze forfaitaire bedragen worden elk jaar berekend door het OFP Prolocus.

Werknemers aangesloten bij “Provant” tewerkgesteld bij een werkgever aangesloten bij “Prolocus”

Het is mogelijk dat een gedeelte van het contractuele personeel van een werkgever aangesloten bij Prolocus om historische redenen is aangesloten bij de aanvullende pensioenregeling “Provant”.

In het werkgeversrepertorium wordt voor dergelijke hybride werkgevers enkel een aansluiting bij Prolocus geregistreerd.

Voor de werknemers aangesloten bij de Provant-regeling moet de code 2 worden aangegeven in de zone 01013 “ Afwijking aanvullende pensioenregeling” in het blok “tewerkstelling – inlichtingen”. Eén maal per jaar moeten de zones “maandwedde” en “refertejaar en -maand” in het blok 90172 "Tweede pensioenpijler - Informatie" worden ingevuld.

De Prolocus-bijdragen zijn verschuldigd door de werknemers aangesloten bij het Prolocus- en het Provant-plan. Het eventuele verschil tussen de Prolocus- en de Provant-bijdrage zal worden verrekend via de jaarlijkse bijdrage voor de dekking van het saldo en de verschuldigde bijdragen conform het aanvullend pensioenplan Prolocus.

Bijkomende informatie DmfA – Aanvullende pensioenregeling ‘Provant’

De bijdragen voor de tweede pensioenpijler ingericht door OFP Provant voor de Antwerpse provinciale en plaatselijke besturen en aanverwante werkgevers uit de privésector worden geïnd via de DmfA.

 

Basisbijdrage

De bijdrage wordt in de DmfA aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 247. Deze bijdrage omvat de premie ter financiering van het aanvullende pensioen en de bijzondere bijdrage van 8,86% op deze premie.

Het type bijdrage varieert in functie van het percentage van de premie ter financiering van de tweede pensioenpijler gekozen door de werkgever:

 • type bijdrage 0 = 1,25% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 1 = 2% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 2 = 2,25% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 3 = 3% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 4 = 3,25% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 5 = 4% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 6 = 5% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 7 = 6% + bijzondere bijdrage van 8,86%
 • type bijdrage 8 = 7% + bijzondere bijdrage van 8,86%

Het gekozen percentage kan wijzigen op de eerste dag van het jaar.


De aansluitingen bij dit pensioenplan en het gekozen premiepercentage worden geregistreerd in het werkgeversrepertorium.


De bijdrage wordt geïnd voor de volgende werknemerskengetallen: 010, 011, 012, 013, 015, 021, 024, 025, 029, 043, 454, 481, 484, 485, 488, 492, 494 en 495.


De bijdrage wordt niet geïnd voor de werknemers aangegeven met de code ‘TW’ (werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet), ‘SP’ (beroepsbrandweerlieden), ‘B’ (vrijwillige brandweer) of ‘VA’ (vrijwillige ambulanciers) in de zone 00053 ‘statuut van de werknemer’ in het blok 90015 ‘tewerkstelling van de werknemerslijn’. De bijdrage wordt evenmin geïnd voor de werknemers aangegeven met de werkgeverscategorie 772 (geneesheren in opleiding).


Een klein aantal andere personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler, maar kan niet worden uitgesloten o.b.v. de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal of het werknemersstatuut. Zij worden aangeduid met de code ‘1’ in de zone 01013 ' Afwijking aanvullende pensioenregeling' in het blok 90313 ‘tewerkstelling – inlichtingen’.

 

Bonusbijdrage

Een werkgever kan een bijkomende bijdrage bovenop de basisbijdrage toekennen aan bepaalde werknemers. De verzender moet deze bijdrage berekenen en aangeven in de DmfA.

De bijdrage wordt in de DmfA aangegeven met het werknemerskengetal bijdrage 248. Deze bijdrage omvat de premie ter financiering van het aanvullende pensioen en de bijzondere bijdrage van 8,86% op deze premie.

Bijdragen op jaarbasis

In het 4de kwartaal van elk jaar worden twee bijkomende bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon geïnd:

 • werknemerskengetal bijdrage 249: “jaarlijkse bijdrage voor dekking van saldo en verschuldigde bijdragen conform aanvullend pensioenplan Provant”
 • werknemerskengetal bijdrage 243: “jaarlijkse bijdrage voor dekking van kosten van aanvullende pensioenplan Provant”

Deze twee laatste bijdragen zijn unieke forfaitaire bedragen per werkgever aangesloten bij Provant. Deze forfaitaire bedragen worden elk jaar berekend door het OFP Provant.

Baremieke weddegegevens

Eén maal per jaar moet voor de contractuele werknemers aangesloten bij Provant de zones “maandwedde” en “refertejaar en -maand” in het blok 90172 "Tweede pensioenpijler - Informatie" worden ingevuld.

 

Financiering met financiële reserves

Een werkgever kan de bijdragen voor de opbouw van een aanvullend pensioen betalen met financiële reserves die hij heeft opgebouwd binnen het pensioenfonds. Er wordt in dat geval geen bijdrage voor de vorming van een aanvullend pensioen geïnd via de DmfA.

De bijzondere bijdrage van 8,86% op stortingen in het kader van de tweede pensioenpijler is verschuldigd op de financiële reserves die worden gebruikt voor de vorming van een aanvullend pensioen. Deze bijzondere bijdrage moet worden aangegeven als een bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon met het werknemerskengetal bijdrage 865.

Bijkomende informatie DmfA - Federale aanvullende pensioenregeling

 

De werknemers van de betrokken werkgevers aangegeven met de onderstaande parameters behoren tot het toepassingsgebied van de federale aanvullende pensioenregeling:

 • werkgeverscategorie  van de openbare sector verschillend van 232
 • werknemerskengetal 0XX of 4XX (contractuele werknemers)
 • de zone “notie gepensioneerd” bevat de waarde “0” (niet gepensioneerd)


Elke betrokken werkgever moet eenmaal per jaar het blok 90172 "Tweede pensioenpijler - Informatie" invullen.

 

Een beperkt aantal personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied, maar wordt niet automatisch uitgesloten. Zij moeten worden aangeduid in de zone 01013  " Afwijking aanvullende pensioenregeling" van het blok 90313 "Tewerkstelling - Inlichtingen".

Actieve gepensioneerde met recht op aanvullende pensioenregeling voor de federale openbare sector : Een personeelslid met een overlevingspensioen dat beperkte prestaties levert, heeft recht op een aanvullende pensioen. In een dergelijke situatie, moet de code "3" worden aangegeven in de zone 01013 "Afwijking aanvullende pensioenregeling".