Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Andere opdrachten

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector werd belast met de uitvoering van bepaalde maatregelen van de sociale akkoorden van de federale gezondheidssectoren. Het betreft onder andere de financiering en de controle van de bijkomende tewerkstelling:

 • van de personeelsleden die NIET kunnen genieten van het stelsel van vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan (administratief personeel, onderhoudspersoneel...);
 • van de statutaire personeelsleden in de openbare sector.

Deze opdrachten houden op geen enkele wijze verband met de toekenning en de financiering van de bijkomende tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel.

Het stelsel van vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan

De vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan is van toepassing op de personeelsleden van de volgende werkgevers van de federale gezondheidssectoren:

 • de openbare ziekenhuizen;
 • de centra voor revalidatie en herscholing;
 • de medisch-pediatrische centra voor kinderen getroffen door een chronische ziekte;
 • de rust- en verzorgingstehuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging;
 • de rustoorden voor bejaarden;
 • de instellingen voor kortverblijf;
 • de instellingen die de gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden uitmaken;
 • de diensten voor thuisverpleging.

De contractuele of statutaire personeelsleden van deze werkgevers die minstens een bepaalde leeftijd bereikt hebben en die hun arbeidsprestaties verminderen, kunnen gebruik maken van de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan. Het bijkomend verlof wordt toegekend aan de voltijdse en deeltijdse personeelsleden, maar het aantal bijkomende verlofdagen van de deeltijds tewerkgestelde wordt proportioneel verminderd.

Een financiële tussenkomst wordt toegekend aan de werkgever die de vrijstelling van arbeidsprestaties compenseert door een nieuwe aanwerving of door een verhoging van de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert. De werknemers, aangeworven in het kader van de Sociale Maribel, en de gesubsidieerde contractuelen van de plaatselijke besturen komen niet in aanmerking voor deze compensatie.  

De FOD Volksgezondheid betaalt de financiële tussenkomst voor de openbare ziekenhuizen en het RIZIV voor de andere werkgevers van de federale gezondheidssectoren. Zij kennen de tussenkomst evenwel niet toe aan alle personeelsleden, maar enkel voor de volgende categorieën van personeel:

 • het verpleegkundig personeel (inclusief de ziekenhuisassistenten en de sociaal verpleegkundigen) en het verzorgend personeel;
 • de ambulanciers van de spoeddiensten;
 • de laboratoriumtechnologen;
 • de technologen van de medische beeldvorming;
 • de technici van medisch materiaal, inzonderheid in de sterilisatiediensten
 • de medewerkers patiëntenvervoer;
 • de opvoeders begeleiders geïntegreerd in de zorgteams;
 • de logistiek assistenten;
 • de maatschappelijk assistenten en psychologisch assistenten tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma;
 • de werknemers bedoeld in artikelen 54bis en 54ter van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november1967;
 • de kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten;
 • de psychologen, orthopedagogen en pedagogen, tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma.

Meer informatie over de financiële tussenkomst ten gunste van deze personeelsleden vindt U voor de openbare ziekenhuizen op de website van de FOD Volksgezondheid en voor de andere werkgevers op de website van het RIZIV.

De 'andere' personeelsleden zoals het administratief personeel, het onderhoudspersoneel, het keukenpersoneel... die tewerkgesteld zijn bij de hierboven vermelde werkgevers, komen NIET in aanmerking voor een financiële tussenkomst vanwege de FOD Volksgezondheid of het RIZIV. Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector werd belast met de financiering van de compenserende aanwervingen voor deze 'andere' personeelsleden die minstens 52 jaar zijn. De toekenning van de bijkomende verlofdagen is vastgesteld als volgt:

 • 52 jaar: 5 dagen;
 • 53 jaar: 8 dagen;
 • 54 jaar: 10 dagen;
 • 55 jaar: 13 dagen;
 • 56 jaar: 15 dagen;
 • 57 jaar: 18 dagen;
 • 58 jaar: 20 dagen.

De leeftijd bereikt op 1 januari van het jaar waarin de bijkomende verofdagen voorzien zijn, bepaalt het aantal bijkomende verlofdagen voor dat jaar.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering vanwege het Fonds is dat de werkgever het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren toepast.

Het bedrag van de financiële tussenkomst ligt vast op maximaal 36.430,84 EUR per jaar en per voltijds equivalent, maar is beperkt tot de reële loonkost.

De werkgever aan wie het Fonds Sociale Maribel de financiële middelen ter beschikking stelt, moet de middelen aanwenden om de werknemers die genieten van het voordeel van het bijkomend verlof, (gedeeltelijk) te vervangen via de aanwerving van bijkomende werknemers of via de verhoging van de arbeidstijd van werknemers die reeds in dienst zijn.

Statutarisering in de openbare ziekenhuizen

Een bedrag wordt - ingevolge het sociaal akkoord van de federale gezondheidssectoren van 2011 - jaarlijks ter beschikking gesteld van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector voor het stabiliseren of zelfs verhogen van het aantal vastbenoemde personeelsleden in de openbare ziekenhuizen.

Het openbaar ziekenhuis dat van de maatregel wil genieten, moet een lokaal protocol onderhandelen dat minstens het behoud van het aantal vastbenoemden ten opzichte van een referentieperiode waarborgt.

Het Beheerscomité van het Fonds kent op basis van de DmfA-gegevens een trekkingsrecht op het ter beschikking gestelde budget toe aan de openbare ziekenhuizen die een lokaal protocol afgesloten hebben. Het Beheerscomité controleert de aanwending van de middelen door het ziekenhuis en kan de middelen terugvorderen als het engagement tot tewerkstelling van hetn aantal vastbenoemden niet nagekomen werd.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Eindeloopbaanmaatregelen federale gezondheidssectoren

De werkgever die wil genieten van de financiering van een of meer bijkomende arbeidsplaatsen door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector, moet jaarlijks een antwoordformulier invullen en overmaken aan de RSZ. Elk jaar wordt dit formulier met een tussentijdse instructie gepubliceerd op de portaalsite van de sociale zekerheid en tegen een welbepaalde datum moet de werkgever het ingevuld formulier overmaken, Zowel de werkgever die de maatregel een eerste keer toepast als de werkgever die de maatregel reeds toepast en tijdens dat jaar verder wil genieten van de financiering, moeten het formulier overmaken aan de RSZ.

Het antwoordformulier moet ondertekend worden door de drie representatieve vakorganisaties. Indien een vakorganisatie niet bij het bestuur vertegenwoordigd is, dan moet de werkgever zich tot het provinciale of nationale niveau wenden om het vereiste vsium te bekomen.

In de DmfA wordt de werknemer, aangeworven ter vervanging van een werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar, aangeduid met de code 11 van de zone 00794 "maatregelen non profit" van het blok 90313 "tewerkstelling inlichtingen".