Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Werknemersbijdragevermindering gepensioneerden zorg - maatregel zorgsector

Een vrijstelling van de werknemersbijdrage wordt voorzien voor gepensioneerden actief in de zorg. Dit wordt gerealiseerd via een werknemersbijdragevermindering na toepassing van de eventuele werkbonus, overeenkomend met het saldo van de werknemersbijdrage.

Er zijn dus geen werknemersbijdragen meer verschuldigd.

 

Betrokken werknemers

Het gaat om de werknemers van de privésector en van de openbare sector voor prestaties in de zorg als gepensioneerde gedurende de periode 1 juli 2022 tot en met 30 september 2023.

Onder 'prestaties in de zorg' worden prestaties bedoeld in volgende sectoren:

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector -- werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen voor hun activiteiten met volgende NACE-codes:

instellingen en diensten met de NACE-codes:

 • 86101 - algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86102 - geriatrische ziekenhuizen
 • 86103 - gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86104 - psychiatrische ziekenhuizen
 • 86109 - overige hospitalisatiediensten
 • 86210 - huisartspraktijken
 • 86901 - activiteiten medische laboratoria
 • 86903 - ziekenvervoer
 • 86904 - activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
 • 86905 - ambulante revalidatieactiviteiten
 • 86906 - verpleegkundige activiteiten
 • 86909 - overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
 • 87101 - rust- en verzorgingstehuizen
 • 87109 - overige verpleeginstellingen  met huisvesting
 • 87201 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
 • 87202 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
 • 87203 - Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
 • 87204 - Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87205 - Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
 • 87209 - Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87301 - rusthuizen voor ouderen
 • 87302 - Serviceflats voor ouderen
 • 87303 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
 • 87304 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
 • 87309 - Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
 • 87901 - integrale jeugdhulp met huisvesting
 • 87902 - Algemeen welzijnswerk met huisvesting
 • 87909 - Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
 • 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
 • 88102 - Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
 • 88103 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88104 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
 • 88911 - Kinderdagverblijven en crèches
 • 88912 - Kinderopvang door onthaalmoeders
 • 88919 - Overige kinderopvang
 • 88991 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88992 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88993 - Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
 • 88994 - Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
 • 88996 - Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
 • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

Onder 'prestaties in de zorg' zijn eveneens begrepen de prestaties onder PC 322 (uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren), voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hiervoor vermelde sectoren.

Als gepensioneerde wordt beschouwd:

 • een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022
 • of een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand.

 

Bedrag van de vermindering

De vrijstelling van de persoonlijke bijdragen gebeurt na toepassing van de eventuele werkbonus.

De vrijstelling geldt voor alle werknemersbijdragen die betaald moeten worden gedurende het 3de en het 4de kwartaal 2022, het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2023 en het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2024, zowel op de gewone lonen als op uitbetaalde premies, enkel vertrekvakantiegeld bedienden en/of verbrekingsvergoedingen verschuldigd gedurende deze periode.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Werknemersbijdragevermindering gepensioneerden zorg - maatregel zorgsector

De vermindering van de werknemersbijdragevermindering gepensioneerden zorg - maatregel zorgsector wordt aangegeven in blok 90110 "vermindering werknemerslijn" met volgende gegevens:

Deze wordt maandelijks berekend en wordt over het hele kwartaal aangegeven.

Vermindering Forfait/Bedrag Duur Verminderingscode in DMFA Berekingbasis in DMFA Bedrag van de vermindering in DMFA
Gepensioneerden zorg - maatregel zorgsector

Saldo van de persoonlijke bijdragen na eventuele toepassing van de Werkbonus.

Volledige duur van de tewerkstelling 0611 / Ja