Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

In het kader van de COVID-19 crisis zijn er een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van deze crisis op te vangen. Volgende maatregelen werden opgenomen in een tussentijdse mededeling en hebben invloed op de RSZ-aangifte en betalingen:

  • Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - uitbreiding naar kunstenaars en tijdelijke medewerkers evenementen - update
  • Aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - aangifte als er een quarantaineattest is en uitbreiding voor het opvangen van kinderen
  • Tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine - uitbreiding naar gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw die niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen

De maatregelen en de gevolgen ervan werden verwerkt in de teksten en/of zijn terug te vinden onder 'Varia - Corona-maatregelen'. Hier worden ook de mededelingen opgenomen die ter algemene informatie gepubliceerd werden in het kader van de COVID-19-crisis.

 

Sommige tussentijdse mededelingen zullen opnieuw gepubliceerd worden in de publicatie voor het 4de kwartaal 2020. Dit is o.a. het geval voor:

  • Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 - update 20 november 2020 - coronamaatregel (20/11/2020)

 

In de loop van het 4de kwartaal 2020 zullen nog een aantal tussentijdse mededelingen verschijnen specifiek over coronamaatregelen. Zo zijn er mogelijk nog wijzigingen / verlengingen o.a. voor:

  • Tijdelijke gelijkstelling van private commerciële instellingen met 'organisatie' zoals gedefinieerd in de vrijwilligerswet voor het inschakelen van vrijwilligers
  • Verhoging aantal vrijwillige overuren in cruciale sectoren
  • Hertewerkstelling met uitkering bij de eigen werkgever.

 

 

Wijzigingen

Personen

Vrijwilligers - verhoging kostenplafond - coronamaatregel

Voor vrijwilligers die reeds ingezet werden in cruciale sectoren en essentiële diensten, wordt het toegestane jaarbedrag verhoogd zoals voor de vrijwilligers in de sportsector (koninklijk besluit van 28 augustus 2020 - BS van 8 september 2020).

 

 

Verplichtingen

Dimona - type 'QUA' - coronamaatregel

Aangifte gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw in het kader van tijdelijke werkloosheid overmacht corona, die niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen.

 

Dimona - basisgegevens

Verduidelijking.

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Herverdeling van de sociale lasten

Verduidelijking.

 

 

De bijzondere bijdragen

Decava - hertewerkstelling bij de eigen werkgever - coronamaatregel

Actualisering

 

 

Invullen van de DmfA

Functienummer

Actualisering

 

Tewerkstellingslijn - vliegend personeel

Aangifte prestatiegegevens

Ook uitzendkantoren moeten de bijkomende gegevens voor hun vliegend personeel meedelen.

 

Maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd (MRA)

Het tijdelijk systeem van corona ouderschapsverlof loopt af op 30 september 2020 (koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 - BS van 30 juni 2020).

 

Prestatiecode 77 - tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het geval van quarantaine attest

Opening recht op tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van kinderen bij sluiting van de school of opvang (wet van 23 oktober 2020 - BS van 30 oktober 2020)

Herinvoering van de vereenvoudigde procedure en toekenning van de tijdelijke werkloosheid overmacht 'corona', zonder onderscheid tussen de werkgevers.

 

Federaal aanvullend pensioen openbare sector - inlichtingen

Een zone 'taalrol' moet eveneens ingevuld worden (retroactief mogelijk vanaf het 3de kwartaal 2019).

 

Capelo - omschrijving 'Maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd' - code 506

Actualisering

 

 

Invullen van de DmfAPPL

Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid

Het tijdelijk systeem van corona ouderschapsverlof loopt af op 30 september 2020 (koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 - BS van 30 juni 2020).

Actualisering omschrijving - code 506.

 

Prestatiecode 77 - tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het geval van quarantaine attest

Opening recht op tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van kinderen bij sluiting van de school of opvang (wet van 23 oktober 2020 - BS van 30 oktober 2020).

Herinvoering van de vereenvoudigde procedure en toekenning van de tijdelijke werkloosheid overmacht 'corona', zonder onderscheid tussen de werkgevers.

 

Federaal aanvullend pensioen openbare sector - inlichtingen

Een zone 'taalrol' moet eveneens ingevuld worden (retroactief mogelijk vanaf het 3de kwartaal 2019).

Verduidelijking.

 

 

Varia

Attesten waaruit de stand van de rekening van de werkgever blijkt

Actualisering.

 

Tussentijdse mededelingen COVID-19 - thuiswerk

Actualisering.

 

Overzicht van de nieuwe tussentijdse mededelingen in het kader van de Corona-crisis