Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

In het kader van de COVID-19 crisis zijn er een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van deze crisis op te vangen. Volgende maatregelen hebben invloed wat betreft RSZ-aangifte en betalingen:

  • Consumptiecheque (22/07/2020)
  • Minnelijk afbetalingsplan - precisering (14/07/2020)
  • Uitstel van betaling - precisering (13/07/2020)
  • Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering (08/07/2020)
  • 120 extra vrijwillige overuren (22/06/2020)
  • Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - kunstenaars en tijdelijke medewerkers evenementen (22/06/2020)

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, werd eveneens besloten dat elke werkgever of gebruiker die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw en in de vleessector tijdelijk beroep doet op een in het buitenland verblijvende of wonende werknemer of zelfstandige, verplicht een aantal gegevens moet inzamelen en bijhouden:

  • Pretracing buitenlandse arbeidskrachten (24/08/2020)

De meeste van deze maatregelen en de gevolgen ervan werden beschreven in tussentijdse mededelingen, en verwerkt in de teksten en/of terug te vinden onder 'Varia - Corona-maatregelen'. Hier worden ook de mededelingen opgenomen die ter algemene informatie gepubliceerd werden in het kader van de COVID-19 crisis.

 

Wijzigingen

Personen

Sportlui - jaarbedrag betaalde sportbeoefenaar

Het bedrag dat bepaalt of een sportbeoefenaar valt onder toepassing van de wet van 24 februari 1978 is voor de periode 1 juli 2020 - 30 juni 2021 hetzelfde als dat voor de periode 1 juli 2019 - 30 juni 2020 (koninklijk besluit van 16 april 2020 - BS van 30 april 2020).

 

Vrijwilligers

Gelijkstelling met VZW's van private commerciële instellingen die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden, voor het inzetten van vrijwilligers (KB nr. 24 van 20 mei 2020 - BS van 29 mei 2020, KB nr. 36 van 23 juni 2020 - BS van 30 juni 2020).

 

Verenigingswerkers

De regelgeving rond de niet-onderworpen tewerkstelling als verenigingswerker werd geschrapt door het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 53/2020 van 23 april 2020 - BS van 20 mei 2020).

 

 

Het loon

Terugbetaling van kosten - kilometervergoeding

Verlaging van het bedrag van de kilometervergoeding voor verplaatsingen die een werknemer aflegt met zijn eigen voertuig voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 (omzendbrief nr. 683 van 12 juni 2020 - BS van 24 juni 2020).

 

Vakantiegeld

Verduidelijking verrekening vakantiegeld bij de nieuwe werkgever.

 

Consumptiecheques - coronamaatregel

Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector en de detailhandel die geconfronteerd werden met een lange periode van lockdown, krijgen de werkgevers de mogelijkheid hun werknemers consumptiecheques te geven vrij van RSZ (en belastingen) tot en met 31 december 2020,  voor een maximum van 300 EUR (koninklijk besluit van 15 juli 2020 - BS van 17 juli 2020; wet van 31 juli 2020 - BS van 17 augustus 2020).

 

Aanvullingen bij een sociale uitkering - coronamaatregel

Verlenging van de maatregel dat de hertewerkstelling bij de eigen werkgever in één van de vitale sectoren met behoud van ten minste een gedeelte van de werkloosheidsuitkering, voor werknemers in SWT wordt beschouwd als een type hertewerkstelling bij een andere werkgever (koninklijk besluit nr. 14 van 27 april 2020 - BS van 28 april 2020; koninklijk besluit van 4 juli 2020 - BS van 10 juni 2020; koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 - BS van 30 juni 2020).

 

 

De verplichtingen

Minnelijk afbetalingsplan COVID-19

Verduidelijking

 

Jongerenverplichting

Bijwerking van de betrokken prestatiecodes in de berekening van de verplichting.

 

 

De socialezekerheidsbijdragen

Gelegenheidswerknemers in de horeca

Actualisering van de dag- en uurbedragen, die vanaf het 2de kwartaal 2020 verhoogd werden als gevolg van het overschrijden van de spilindex.

 

Herverdeling

Enkel in de Franse tekst - actualisering

 

 

De bijzondere bijdragen

Decava - grensbedragen voor de persoonlijke inhoudingen

Zoals meegedeeld in de tussentijdse mededeling van 3 maart 2020, werden de grensbedragen als gevolg van de evolutie van het indexcijfer aangepast vanaf 1 maart 2020.

 

Inhouding vakantiegeld openbare sector - egalisatiebijdrage

Schrappen contactpersoon bij FPD. Vragen kunnen gewoon aan de RSZ gericht worden die naar de FPD zal verwijzen wanneer nodig.

 

 

De verminderingen

Doelgroepverminderinglangdurig werkzoekenden - algemene categorie

Definitieve stopzetting voor tewerkstellingen in Wallonië (zonder de Duitstalige Gemeenschap) (Waals decreet van 2 februari 2017 - BS van 16 maart 2017, besluit van de Waalse regering van 22 juni 2017 - BS van 26 juli 2017).

Bijwerking tabel met de codes.

 

Doelgroepvermindering jongeren

Doelgroepvermindering herstructurering

Doelgroepvermindering huispersoneel

Definitieve stopzetting voor tewerkstellingen in Wallonië (zonder de Duitstalige Gemeenschap) (Waals decreet van 2 februari 2017 - BS van 16 maart 2017, besluit van de Waalse regering van 22 juni 2017 - BS van 26 juli 2017).

 

Doelgroepvermindering tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - coronamaatregel

Doelgroepverminderingen - algemeenheden

Ondernemingen erkend in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 - 31 december 2020, kunnen overgaan tot een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsduur met 1/4de of 1/5de met overeenkomstig loonverlies, al dan niet in combinatie met de invoering van een vierdagenweek, als de doelgroepvermindering minstens voor 3/4de ervan aangewend wordt om als complement bij het loon te worden gevoegd van de werknemers (koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 - BS van 1 juli 2020).

 

Doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen

Aanpassing als gevolg van de harmonisering van de DmfA en DmfAPPL-instructies

 

 

Het invullen van de DmfA

Tewerkstellingslijn - statuut BA

Het gaat om werknemers die 'buiten het normale arbeidscircuit' tewerkgesteld zijn in een onderneming onder het PC nr. 327.xx (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en 'maatwerkbedrijven'). Het doel is om werknemers te kunnen identificeren die, met akkoord van de arts, een activiteit behouden tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen zijn volledig cumuleerbaar met de uit de tewerkstelling verworven bezoldiging (vraag RIZIV en RVA).

 

Prestatiecode 77

De indicatieve code 77 mag vanaf 1 september 2020 enkel nog gebruikt worden door werkgevers die 'bijzonder hard getroffen zijn' of behoren tot een sector 'die bijzonder hard getroffen is' (koninklijk besluit van 15 juli 2020 - BS van 17 juli 2020).

 

Capelo - datum ranginneming geldelijke anciënniteit

Capelo - bedrag baremieke wedde

Verduidelijkingen voor het personeel van het federaal niveau (op vraag van de FPD).

 

 

Het invullen van de DmfAPPL

Prestatiecode 77

De indicatieve code 77 mag vanaf 1 september 2020 enkel nog gebruikt worden door werkgevers die 'bijzonder hard getroffen zijn' of behoren tot een sector 'die bijzonder hard getroffen is' (koninklijk besluit van 15 juli 2020 - BS van 17 juli 2020).

 

Bezoldiging voor periode gewaarborgd loon

Bijwerking (naar analogie met de DmfA) in rekening te nemen codes (DmfAPPL).

 

 

Varia

Overzicht van de tussentijdse mededelingen in het kader van de Corona-crisis