Loonmatigingsbijdrage

(13/03/2023)

De loonmatigingsbijdrage is in principe verschuldigd voor iedereen die bij de RSZ wordt aangegeven en is gelijk aan 5,67% van het loon van de werknemer, verhoogd met 5,67% van de verschuldigde werkgeversbijdragen (4,27 onder invloed van de tax-shift voor de werknemers van categorie 1 en 3 van de structurele vermindering).

De loonmatigingsbijdrage is niet verschuldigd o.a. voor de volgende categorie van werknemers:

 • de mindervaliden tewerkgesteld in erkende beschutte werkplaatsen.

Het koninklijke besluit van 2 maart 2023 (BS van 8 maart 2023) schrapt deze omschrijving maar stelt het volgende in de plaats:

 • personen met een arbeidshandicap, met een psychosociale beperking of uiterst kwetsbare personen, zoals erkend door het bevoegde Gewest of Gemeenschap
  • en tewerkgesteld door een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf behorende tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Dit wil zeggen dat er geen loonmatiging verschuldigd is voor de werknemers behorend tot de doelgroep als dusdanig erkend door het bevoegde Gewest of Gemeenschap, dit in tegenstelling tot het gewone administratieve en ondersteunende personeel.

Dit wil ook zeggen dat voor de berekening van de structurele vermindering deze doelgroepwerknemers allen behoren tot categorie 3 zonder loonmatiging:

Rcategorie 3 zonder loonmatiging = 495,00 + 0,1785 x (10.890,57  S) + 0,4000 x (6.375,19 - S). (categorie beschutte werkplaats, sociale werkplaats en maatwerkbedrijf, werknemers zonder loonmatiging).

Praktisch gezien betekent dit dat de werknemerskengetallen met verminderde bijdragen (012, 025, 485 en 492) vanaf het 1ste kwartaal 2023 ook toegevoegd werden aan de werkgeverscategorieën 373 en 673. Dit werd reeds aangepast in het bijdragevoetenbestand van het 1ste kwartaal 2023.

 

Invullen van de aangifte - Decava - correctie

(13/03/2023)

Bij de publicatie van de instructies 1-2023 werden in de bijkomende inlichtingen DmfA bij de pagina 'aangifte Decava', nog de vroegere bijdragepercentages meegegeven. Het gaat om de bijdragepercentages vermeld per periode voor de profit - bijzondere bijdrage SWT:

 

Bijdragevoeten en minima voor 2023

A. SWT:

A.1. Periode 1 = Overgang, start SWT vóór 1/4/2010 in de profitsector (en gelijkgestelden):

Bijzondere patronale bijdrage

Leeftijd van werknemer onder SWT

(Leeftijd bij begin SWT tijdens erkenningsperiode in moeilijkeden )

Kengetal

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning
als onderneming in moeilijkheden

Type

%

< 52 jaar

270

0

33,29%

274

0

17,50%

< 55 jaar

270

1

26,64%

274

1

13,50%

< 58 jaar

270

2

19,98%

274

2

10%

< 60 jaar

270

3

13,32%

274

3

6,50%

< 62 jaar

≥  62 jaar

270

270

4

5

6,66%

6.66%

274

274

4

5

3,50%

 3.50%

 

A.2. Periode 2 = Start SWT vanaf 1/4/2010 in de profitsector (en gelijkgestelden):

 

Bijzondere patronale bijdragen

Leeftijd bij begin SWT (of einde erkenningsperiode)

Kengetal

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

Type

%

< 52 jaar

273

0

55,49%

274

0

17,50%

275

0

50%

< 55 jaar

273

1

44,39%

274

1

13,50%

275

1

30%

< 58 jaar

273

2

33,29%

274

2

10%

275

2

20%

< 60 jaar

< 62 jaar

273

273

3

4

22,20%

11,10%

274

274

3

4

6,50%

3.50%

275

275

3

4

20%

10%

≥ 62 jaar

273

5

11,10%

274

5

3,50%

275

5

10%

 

A.3. Periode 3 = Start SWT vanaf 1/4/2012 in de profitsector (en gelijkgestelden) :

 

Bijzondere patronale bijdragen

Leeftijd bij begin SWT (of einde erkenningsperiode)

Kengetal

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

Type

%

< 52 jaar

276

0

104,70%

274

0

17,5%

278

0

75%

< 55 jaar

276

1

99,47%

274

1

13,5%

278

1

60%

< 58 jaar

276

2

52,35%

274

2

10 %

278

2

40%

< 60 jaar

276

3

52,35%

274

3

6,5 %

278

3

40%

< 62 jaar

≥ 62 jaar

276

276

4

5

26,18%

26,18%

274

274

4

5

3,5%

3.5%

278

278

4

5

20%

20%

 

A.4. Periode 4 = Start SWT vanaf 1/1/2016 in de profitsector:

 

Bijzondere patronale bijdragen

Leeftijd bij begin SWT (of einde erkenningsperiode)

Kengetal

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

Type

%

< 52 jaar

276

0

130,88%

274

0

21,88%

278

0

93,75%

< 55 jaar

276

1

124,33%

274

1

16,88%

278

1

75%

< 58 jaar

276

2

65,44%

274

2

12,5 %

278

2

50%

< 60 jaar

276

3

65,44%

274

3

8,13 %

278

3

50%

< 62 jaar

≥ 62 jaar

276

276

4

5

32,72%

32,72%

274

274

4

5

4,38%

4,38%

278

278

4

5

25%

25%

 

A.5. Periode 5 = Start SWT vanaf 1/1/2017 in de profitsector  :

 

Bijzondere patronale bijdragen

Leeftijd bij begin SWT (of einde erkeningsperiode

Kengetal

Type

%

Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. art 18, §7, alinea 4*

Type

%

Kengetal tijdens de periode van erkenning als onderneming in herstruturering

Type

%

< 55 jaar

276 

1

149,20%

274

1

16,88%

278

1

142,50 %

< 58 jaar

276

2

78,53%

274

2

12,50%

278

2

75%

< 60 jaar

276

3

78,53%

274

3

8,13 %

278

3

75%

< 62 jaar

276

4

39,26%

274

4

4,38%

278

4

30%

≥62 jaar 276 5

32,72%

274 5 4,38% 278 5 30%

Project 'Vorming 600' - Brugopleiding verpleegkunde

(02/03/2023)

In het schooljaar 2023-2024 worden binnen het project 600 opnieuw een beperkt aantal plaatsen voorbehouden voor gegradueerde verpleegkundigen (A2) die een diploma van bachelor-verpleegkundige (A1) wensen te behalen. 

De brugopleiding bestaat uit een opleiding van 2,5 jaar waarin in het totaal 150 studiepunten dienen behaald te worden. Het is een combinatie van theoretische lessen in de school, stage en een aanzienlijk deel zelfstudie. Over de periode van 2,5 jaar moet de student in het totaal ongeveer 800 uren stage afleggen. Deze uren worden hoofdzakelijk afgelegd op de eigen werkplek.

De brugopleiding is een volwaardige voltijdse opleiding die door de wijze waarop ze is georganiseerd in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, kan gecombineerd worden met werken. Indien men deze opleiding volgt via het project 600, is er een vrijstelling van prestaties voorzien van de helft van het aantal uren de arbeidsovereenkomst van de werknemer in opleiding.

Voorbeeld: voor een werknemer met een voltijdse tewerkstelling (1 VTE) is de vrijstelling van prestaties 0,5 VTE. Voor een werknemer met een tewerkstelling van 80% (0,8 VTE) is de vrijstelling 0,4 VTE.

Personen die het graduaatsdiploma verpleegkunde hebben behaald via het project 600 van de openbare sector, komen in aanmerking voor dit project.

Het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector zal prioriteitsregels vastleggen waarbij rekening zal gehouden worden met dit gegeven.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen volgen dient de werknemer op 31 augustus 2023 aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale en geregionaliseerde zorgsectoren: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, diensten voor thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra;
 • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling);
 • Een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale en geregionaliseerde gezondheidssector (privé of openbaar);
 • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;
 • In het bezit zijn van een graduaatsdiploma in de verpleegkunde;
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;
 • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als bachelor-verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de federale of geregionaliseerde zorgsector.

Procedure

De werknemers die geïnteresseerd zijn in dit aanbod en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen zich kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier, het werkgeversattest en het schoolattest volledig ingevuld, bij voorkeur per e-mail, te bezorgen aan de RSZ tegen 4 april 2023 op het adres maribel@rsz.fgov.be.

Vervanging

De werknemer die tot de opleiding is toegelaten, dient vervangen te worden door een andere werknemer. Tot financiering van de tewerkstelling van deze vervanger zal de werkgever van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een tegemoetkoming ontvangen ten bedrage van maximaal 20.000,00 EUR op jaarbasis per werknemer gezien de deeltijdse vrijstelling van de prestaties.

Bezwaar van de werkgever

Voor alle opleidingen binnen het project ‘Vorming 600’ geldt het volgende.

De werkgever kan zich niet verzetten tegen een werknemer die zich bij een nieuwe selectie kandidaat stelt. Indien een werkgever van oordeel is dat een te groot aantal werknemers van zijn instelling hun kandidatuur neerleggen en dat een gunstig antwoord op hun kandidatuur organisatorische problemen schept voor zijn instelling, kan hij dit aan het advies van het overlegcomité bevoegd voor zijn instelling voorleggen. Het advies van dit comité dient binnen de 5 dagen doorgestuurd te worden aan het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector dat vervolgens een gemotiveerde beslissing neemt.

Proefproject Instroom A - Opleidingsproject verpleegkundige en zorgkundige 2023-2024

(02/03/2023)

Deze mededeling is enkel van toepassing op de werkgevers van de lokale openbare sector.

Het proefproject ‘Instroom A’ biedt werknemers uit de lokale openbare sector die niet tewerkgesteld zijn in een activiteit die behoort tot de zorgsector*, de kans om een opleiding te volgen tot zorgkundige, gegradueerde verpleegkundige (A2) of bachelor in de verpleegkunde (A1). De opleiding tot zorgkundige in dit project is een deeltijds traject dat gecombineerd zal worden met werk en mag maximaal 2,5 jaar duren. De opleiding tot verpleegkundige is een voltijds traject en mag maximaal 4 jaar duren voor bachelor in de verpleegkunde en voor gegradueerde verpleegkunde maximaal 3 jaar in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (HBO5) en maximaal 3,5 jaar in het onderwijs van de Franse gemeenschap. De deelnemers behouden intussen hun loon. Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers kunnen instappen.

* Onder “zorgsector” wordt bedoeld: de ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de wijkgezindheidscentra, de revalidatiecentra en de dagverzorgingscentra.   

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen volgen dient de werknemer op 31 augustus 2023 aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • tewerkgesteld zijn in een instelling die behoort tot de lokale openbare sector, maar waarbij de activiteit niet behoort tot de zorgsector;
 • tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling);
 • een minimumervaring hebben van 3 jaar binnen de openbare sector;
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wil volgen (indien een toelatingsproef moet worden afgelegd, dient deze voor het begin van het schooljaar zijn afgerond);
 • niet in het bezit zijn van een masterdiploma;
 • niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;
 • niet reeds in opleiding zijn in een gekwalificeerd vormingstraject gefinancierd met middelen van fondsen sociale Maribel of sociale akkoorden voor de non-profitsectoren;
 • bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;
 • zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als zorgkundige of verpleegkundige (voltijds of deeltijds) binnen de federale of geregionaliseerde zorgsector.

Procedure

Wij verzoeken u om de werknemers die in aanmerking komen, op de hoogte te brengen van dit nieuwe project dat zich enkel richt op werknemers die nog niet in de zorgsector werken. Werknemers uit de openbare zorgsector vallen immers onder de opleidingsprojecten in het kader van het project ‘Vorming 600’. 

De werknemers die geïnteresseerd zijn in dit aanbod en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen zich kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier, het werkgeversattest en het schoolattest volledig ingevuld, bij voorkeur per e-mail, te bezorgen aan de RSZ tegen 4 april 2023 op het adres maribel@rsz.fgov.be.

Bijkomende voorwaarde

Opleiding tot verpleegkundige

Van kandidaten die reeds een deelcertificaat van de opleiding tot verpleegkundige hebben behaald en die in principe een opleiding van minder dan 3 jaar of 4 zouden kunnen volgen, zal niettemin gevraagd worden om de volledige opleiding te volgen indien het behalen van het certificaat dateert van meer dan 5 jaar geleden en m.a.w. behaald werd vóór 1 september 2018. Als die werknemers geselecteerd worden, moeten zij zich voor de opleidingsperiode waarop het behaalde certificaat betrekking heeft als vrij student inschrijven en bewijzen (resultaat van de examens en advies van school) dat zij het niveau hebben om de studies verder te zetten.

Opleiding tot zorgkundige

De werknemer kan mogelijk in aanmerking komen voor een verkort traject via een vorige opleiding (bv. logistiek assistent) of via bepaalde werkervaring in de sector. Hij moet dit bij de school navragen.

Selectie

De selectie van de kandidaten zal gebeuren door het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ op basis van objectieve criteria. Het resultaat van de selectie zal schriftelijk worden medegedeeld aan de kandidaten evenals aan hun werkgever tegen begin juni.

De toelating tot de opleiding is pas definitief nadat de werknemer het “reglement werknemer” dat hij ontvangt na zijn selectie, getekend voor akkoord, heeft teruggestuurd en heeft deelgenomen aan één van de informatiesessies die zullen georganiseerd worden. Het reglement bevat de bepalingen van het Protocolakkoord van 24 februari 2022 betreffende het proefproject opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige voor werknemers van de lokale openbare sector in een activiteit die niet behoort tot de zorgsector, genaamd “Instroom A”.

De werkgever van zijn kant zal het “reglement werkgever”, dat hem zal opgestuurd worden samen met de brief tot kennisgeving van de beslissing tot selectie, getekend voor akkoord, moeten terugsturen.

De werknemer die tot de opleiding is toegelaten, dient vervangen te worden door een andere werknemer. Tot financiering van de tewerkstelling van deze vervanger in opleiding tot verpleegkundige, zal de werkgever van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een tegemoetkoming ontvangen ten bedrage van maximaal 40.000,00 EUR op jaarbasis per voltijds tewerkgestelde werknemer.

De tegemoetkoming die is vastgelegd voor de vervanging van de werknemer die een deeltijdse opleiding tot zorgkundige volgt, bedraagt maximaal 20.000 EUR per werknemer op jaarbasis gezien de deeltijdse vrijstelling van de prestaties.

Bezwaar van de werkgever

Voor de opleidingen binnen het project ‘Instroom A’ geldt het volgende.

De werkgever kan zich niet verzetten tegen het indienen van de kandidatuur door een van zijn werknemers. Indien een werkgever van oordeel is dat een te groot aantal werknemers van zijn instelling hun kandidatuur neerleggen en dat een gunstig antwoord op hun kandidatuur organisatorische problemen schept voor zijn instelling, kan hij dit aan het advies van het overlegcomité bevoegd voor zijn instelling voorleggen. Het advies van dit comité dient binnen de 5 dagen doorgestuurd te worden aan het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector dat vervolgens een gemotiveerde beslissing neemt.

Project 'Vorming 600'- Opleidingsproject verpleegkundige en zorgkundige 2023-2024

(02/03/2023)

Deze mededeling is enkel van toepassing op de werkgevers die tot openbare federale of geregionaliseerde zorgsectoren behoren.

Het project ‘Vorming 600’ biedt reeds verschillende jaren de mogelijkheid aan werknemers uit de federale en geregionaliseerde zorgsectoren om, met behoud van loon, een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2).

Het project ‘Vorming 600’ biedt opnieuw de kans aan werknemers uit deze sector om, gedurende maximum 3 schooljaren (HBO5) of maximum 4 schooljaren (Bachelor) een opleiding te volgen vanaf september 2023.

Dit opleidingsproject kent vanaf 2023 een uitbreiding, met name de keuze om de opleiding tot zorgkundige te volgen. Het opleidingsproject voor zorgkundige in het project ‘Vorming 600’ is een deeltijds traject en wordt gecombineerd met werk. Deze opleiding mag maximaal 2,5 jaar duren.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen volgen dient de werknemer op 31 augustus 2023 aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale en geregionaliseerde zorgsectoren: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, diensten voor thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra;
 • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling);
 • Een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale en geregionaliseerde zorgsectoren (privé of openbaar);
 • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;
 • Niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen (indien een toelatingsproef moet worden afgelegd, dient deze voor het begin van het schooljaar zijn afgerond);
 • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige of zorgkundige (voltijds of deeltijds) in de federale of geregionaliseerde zorgsector.

Procedure

Wij verzoeken u om de werknemers die in aanmerking komen, op de hoogte te brengen van de verlenging van het project opleiding tot verpleegkundige en de uitbreiding tot de opleiding tot zorgkundige in het schooljaar 2023-2024.

De werknemers die geïnteresseerd zijn in dit aanbod en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen zich kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier, het werkgeversattest en het schoolattest volledig ingevuld, bij voorkeur per e-mail, te bezorgen aan de RSZ tegen 4 april 2023 op het adres maribel@rsz.fgov.be.

Bijkomende voorwaarde

Opleiding tot verpleegkundige

Van kandidaten die reeds een deelcertificaat van de opleiding tot verpleegkundige hebben behaald en die in principe een opleiding van minder dan 3 jaar of 4 zouden kunnen volgen, zal niettemin gevraagd worden om de volledige opleiding te volgen indien het behalen van het certificaat dateert van meer dan 5 jaar geleden en m.a.w. behaald werd vóór 1 september 2018. Als die werknemers geselecteerd worden, moeten zij zich voor de opleidingsperiode waarop het behaalde certificaat betrekking heeft als vrij student inschrijven en bewijzen (resultaat van de examens en advies van school) dat zij het niveau hebben om de studies verder te zetten.

Opleiding tot zorgkundige

De kandidaat kan mogelijk in aanmerking komen voor een verkort traject via een vorige opleiding (bv. logistiek assistent) of via bepaalde werkervaring in de sector. Hij moet dit aan de school aanvragen.

Selectie

De selectie van de kandidaten zal gebeuren door het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ op basis van objectieve criteria. Het resultaat van de selectie zal schriftelijk worden medegedeeld aan de kandidaten evenals aan hun werkgever tegen begin juni.

De toelating tot de opleiding is pas definitief nadat de werknemer het “reglement werknemer” dat hij ontvangt na zijn selectie, getekend voor akkoord, heeft teruggestuurd en heeft deelgenomen aan één van de informatiesessies die zullen georganiseerd worden. Het reglement bevat de bepalingen van het protocolraamakkoord van 28 oktober 2009 betreffende het opleidingsproject tot verpleegkundige in de federale gezondheidssector. De werkgever van zijn kant zal het “reglement werkgever”, dat hem zal opgestuurd worden samen met de brief tot kennisgeving van de beslissing tot selectie, getekend voor akkoord, moeten terugsturen.

De werknemer die tot de opleiding is toegelaten, dient vervangen te worden door een andere werknemer. Tot financiering van de tewerkstelling van deze vervanger in opleiding tot verpleegkundige, zal de werkgever van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een tegemoetkoming ontvangen ten bedrage van maximaal 40.000,00 EUR op jaarbasis per voltijds tewerkgestelde werknemer.

Voor werknemers die reeds eerder dan september 2020 in het project 600 gestart zijn, blijft de tussenkomst van 35.065,96 EUR ongewijzigd.

De tegemoetkoming die is vastgelegd voor de vervanging van de werknemer die een deeltijdse opleiding tot zorgkundige volgt, bedraagt maximaal 20.000 EUR per werknemer op jaarbasis gezien de deeltijdse vrijstelling van de prestaties.