Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Uitstel van betaling - competitiviteit

In het kader van de versterking van de competitiviteit, voorziet de programmawet van 26 december 2022 een uitstel van betaling van 7,07% van de netto basiswerkgeversbijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2023. In tegenstelling tot de vermindering competitiviteit die automatisch werd berekend, moet het uitstel door de werkgever zelf aangevraagd worden via zijn aangifte DmfA.

Betrokken werkgevers

 • net zoals bij de vermindering competitiviteit gaat het om
  • werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
  • autonome overheidsbedrijven zoals bedoeld in art. 1 §4 van de wet van 21 maart 1991 en HR Rail
  • openbare zorginstellingen voor hun activiteiten met een specifieke NACE-code

Betrokken werknemers

Alle werknemers voor wie basiswerknemersbijdragen worden betaald.

Zijn dus onder andere niet inbegrepen:

 • flexi-jobwerknemers
 • studenten onder solidariteitsbijdragen

Bedrag van het uitstel

De 7,07 % uitstel van betaling wordt berekend op de netto globale werkgeversbijdragen. Het gaat om de werkgeversbijdragen berekend op alle looncodes waarop de basiswerkgeversbijdragen worden berekend (looncodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 51, 61, 62, 65 en 66) na het in mindering brengen van de toepasselijke werkgeversbijdrageverminderingen met uitzondering van het forfait sociale maribel.

Formaliteiten inzake het uitstel en de inning in 2025 van de bedragen waarvoor uitstel werd verleend

Aanvullende informatie over betalingen en vervaldata

Het NTB (Netto Te Betalen) voor het kwartaal blijft ongewijzigd.

Het overgedragen bedrag wordt op dusdanige wijze geïsoleerd dat, indien er een herinnering wordt verstuurd over het aangegeven bedrag voor het kwartaal, het te betalen bedrag wordt bepaald door het verschil tussen het NTB, het overgedragen bedrag en de ontvangen betalingen.

Indien er een attest of stand van de rekening wordt opgesteld of als er analyses worden uitgevoerd om een beslissing te nemen met betrekking tot de inhoudingsplicht op facturen (art. 30bis en ter van de wet van 27 juni 1969), worden uitsluitend de verschuldigde bedragen in aanmerking genomen. Overgedragen bedragen zullen dus niet worden opgenomen tot wanneer ze verschuldigd zijn.

Overgedragen bedragen worden gedeeld door 4. 

Elk deel heeft zijn eigen vervaldatum, zijnde 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025 en 31/01/2026.

Twee maanden voorafgaand aan elk van de 4 betalingsdata wordt een document opgesteld om de werkgever aan het te betalen bedrag te herinneren.

DmfA

De vraag tot uitstel van betaling in het kader van de competitiviteit wordt in de DmfA aangegeven in het gegevensblok ‘Werkgeverscompensatie’, rechtstreeks onder het blok ‘Werkgeversaangifte’.

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA - Zahlungsaufschub - Wettbewerbsfähigkeit

Der Block umfasst drei Felder:

 • „Art der Arbeitgeberentschädigung“: Hier wird der Wert „02“ eingetragen;
 • „Arbeitgeberentschädigung – Abweichung“: In dieses Feld darf im Rahmen dieser Maßnahme nichts eingetragen werden.
 • „Betrag der Entschädigung“ (optional): Hier wird der berechnete Betrag des Aufschubs eingetragen.

Originalmeldungen über Batch: Der Betrag des Aufschubs wird immer vom LSS neu berechnet und gegebenenfalls durch Systemkorrekturen verbessert. Das LSS nimmt die Berechnung auch dann vor, wenn der Arbeitgeber in den Geltungsbereich fällt und im Feld „Typ Arbeitgeberentschädigung“ der Wert „02“ angegeben ist, ohne dass der Betrag angegeben wird.

Originalmeldungen über das Internet: Der Betrag des Zahlungsaufschubs wird automatisch berechnet, wenn der Arbeitgeber in den Anwendungsbereich fällt und angibt, dass der Zahlungsaufschub beantragt wird.

Ändernde Meldungen: Der Aufschub kann nur in der ursprünglichen Meldung beantragt werden; Änderungen sind nicht zulässig.