Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Andere opdrachten

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector werd belast met de uitvoering van bepaalde maatregelen van de sociale akkoorden van de federale gezondheidssectoren. Het betreft onder andere de financiering en de controle van de bijkomende tewerkstelling:

 • van de personeelsleden die NIET kunnen genieten van het stelsel van vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan (administratief personeel, onderhoudspersoneel...);
 • van de statutaire personeelsleden in de openbare sector.

Deze opdrachten houden op geen enkele wijze verband met de toekenning en de financiering van de bijkomende tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel.

Het stelsel van vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan

De vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan is van toepassing op de personeelsleden van de volgende werkgevers van de federale gezondheidssectoren:

 • de openbare ziekenhuizen;
 • de centra voor revalidatie en herscholing;
 • de medisch-pediatrische centra voor kinderen getroffen door een chronische ziekte;
 • de rust- en verzorgingstehuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging;
 • de rustoorden voor bejaarden;
 • de instellingen voor kortverblijf;
 • de instellingen die de gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats voor bejaarden uitmaken;
 • de diensten voor thuisverpleging.

De contractuele of statutaire personeelsleden van deze werkgevers die minstens een bepaalde leeftijd bereikt hebben en die hun arbeidsprestaties verminderen, kunnen gebruik maken van de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan. Het bijkomend verlof wordt toegekend aan de voltijdse en deeltijdse personeelsleden, maar het aantal bijkomende verlofdagen van de deeltijds tewerkgestelde wordt proportioneel verminderd.

Een financiële tussenkomst wordt toegekend aan de werkgever die de vrijstelling van arbeidsprestaties compenseert door een nieuwe aanwerving of door een verhoging van de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert. De werknemers, aangeworven in het kader van de Sociale Maribel, en de gesubsidieerde contractuelen van de plaatselijke besturen komen niet in aanmerking voor deze compensatie.  

De FOD Volksgezondheid betaalt de financiële tussenkomst voor de openbare ziekenhuizen en het RIZIV voor de andere werkgevers van de federale gezondheidssectoren. Zij kennen de tussenkomst evenwel niet toe aan alle personeelsleden, maar enkel voor de volgende categorieën van personeel:

 • het verpleegkundig personeel (inclusief de ziekenhuisassistenten en de sociaal verpleegkundigen) en het verzorgend personeel;
 • de ambulanciers van de spoeddiensten;
 • de laboratoriumtechnologen;
 • de technologen van de medische beeldvorming;
 • de technici van medisch materiaal, inzonderheid in de sterilisatiediensten
 • de medewerkers patiëntenvervoer;
 • de opvoeders begeleiders geïntegreerd in de zorgteams;
 • de logistiek assistenten;
 • de maatschappelijk assistenten en psychologisch assistenten tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma;
 • de werknemers bedoeld in artikelen 54bis en 54ter van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november1967;
 • de kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten;
 • de psychologen, orthopedagogen en pedagogen, tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma.

Meer informatie over de financiële tussenkomst ten gunste van deze personeelsleden vindt U voor de openbare ziekenhuizen op de website van de FOD Volksgezondheid en voor de andere werkgevers op de website van het RIZIV.

De 'andere' personeelsleden zoals het administratief personeel, het onderhoudspersoneel, het keukenpersoneel... die tewerkgesteld zijn bij de hierboven vermelde werkgevers, komen NIET in aanmerking voor een financiële tussenkomst vanwege de FOD Volksgezondheid of het RIZIV. Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector werd belast met de financiering van de compenserende aanwervingen voor deze 'andere' personeelsleden die minstens 52 jaar zijn. De toekenning van de bijkomende verlofdagen is vastgesteld als volgt:

 • 52 jaar: 5 dagen;
 • 53 jaar: 8 dagen;
 • 54 jaar: 10 dagen;
 • 55 jaar: 13 dagen;
 • 56 jaar: 15 dagen;
 • 57 jaar: 18 dagen;
 • 58 jaar: 20 dagen.

De leeftijd bereikt op 1 januari van het jaar waarin de bijkomende verofdagen voorzien zijn, bepaalt het aantal bijkomende verlofdagen voor dat jaar.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering vanwege het Fonds is dat de werkgever het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren toepast.

Het bedrag van de financiële tussenkomst ligt vast op maximaal 36.430,84 EUR per jaar en per voltijds equivalent, maar is beperkt tot de reële loonkost.

De werkgever aan wie het Fonds Sociale Maribel de financiële middelen ter beschikking stelt, moet de middelen aanwenden om de werknemers die genieten van het voordeel van het bijkomend verlof, (gedeeltelijk) te vervangen via de aanwerving van bijkomende werknemers of via de verhoging van de arbeidstijd van werknemers die reeds in dienst zijn.

Statutarisering in de openbare ziekenhuizen

Een bedrag wordt - ingevolge het sociaal akkoord van de federale gezondheidssectoren van 2011 - jaarlijks ter beschikking gesteld van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector voor het stabiliseren of zelfs verhogen van het aantal vastbenoemde personeelsleden in de openbare ziekenhuizen.

Het openbaar ziekenhuis dat van de maatregel wil genieten, moet een lokaal protocol onderhandelen dat minstens het behoud van het aantal vastbenoemden ten opzichte van een referentieperiode waarborgt.

Het Beheerscomité van het Fonds kent op basis van de DmfA-gegevens een trekkingsrecht op het ter beschikking gestelde budget toe aan de openbare ziekenhuizen die een lokaal protocol afgesloten hebben. Het Beheerscomité controleert de aanwending van de middelen door het ziekenhuis en kan de middelen terugvorderen als het engagement tot tewerkstelling van hetn aantal vastbenoemden niet nagekomen werd.

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA - Laufbahnendemaßnahmen öffentliche Gesundheitssektoren

Der Arbeitgeber, der die Finanzierung eines oder mehr zusätzlichen Arbeitsplätze durch den Fonds „Maribel Sozial“ des öffentlichen Sektors in Anspruch nehmen möchte, muss jährlich ein Antwortformular ausfüllen und an das LSS zu übermitteln. Jedes Jahr wird dieses Formular mit einer zwischenzeitlichen Anweisung auf der Portalseite der sozialen Sicherheit veröffentlicht und zu einem bestimmten Datum muss der Arbeitgeber das ausgefüllte Formular einreichen. Sowohl der Arbeitgeber, der die Maßnahme ein erstes Mal anwendet, als auch der Arbeitgeber, der die Maßnahme bereits anwendet und während des Jahres die Finanzierung weiter in Anspruch nehmen möchte, müssen das Formular an das LSS übermitteln.

Das Antwortformular muss von den drei repräsentativen Gewerkschaften unterzeichnet werden. Ist eine Gewerkschaft in der Verwaltung nicht vertreten, muss sich der Arbeitgeber an die provinziale oder nationale Ebene wenden, um das erforderliche Visum zu erhalten.

In der DmfAPPL DmfA wird der Arbeitnehmer, der als Ersatz eines Arbeitnehmers eingestellt wird, der die Zuweisung des zusätzlichen Urlaubs ab 52 Jahren in Anspruch nimmt, mit dem Code 11 des Feldes 00794 „Maßnahmen Gemeinnützigkeit“ im Block 90313 „Beschäftigung Erläuterungen“ angegeben.