Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Vermindering van de werknemersbijdragen - sportbonus

 

Vanaf 1 januari 2022 is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen van kracht, dat tot doel heeft om de persoonlijke bijdragen voor betaalde sportbeoefenaars en beroepsrenners te beperken. Voorheen waren er immers enkel persoonlijke bijdragen verschuldigd op een geplafonneerd maandbedrag tot 2.474,22 EUR. Deze maatregel kadert, samen met de doelgroepvermindering betaalde sportbeoefenaar, in de omzetting van de bijdrageberekening op een beperkt loon naar een bijdrageberekening op een reëel loon.

De programmawet van 27 december 2021 voorziet een aanpassing van de wettelijke bepalingen rond de werkbonus evenals de inning van de socialezekerheidsbijdragen van sporters in verhouding tot het volledige loon.

 

 

Betrokken werknemers

Het gaat om betaalde sportbeoefenaars en beroepswielrenners. De wet omschrijft

 • 'betaalde sportbeoefenaar' als 'de persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten'
 • 'beroepswielrenner' als 'de houder van een vergunning van 'eliterenner met contract' afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond'.

Vanaf 1 januari 2022 worden de werknemersbijdragen berekend op de reële lonen maar met een sportbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen.

Het gaat om de werknemers van de privésector en van de openbare sector die minstens onderworpen zijn aan de regelingen

 • ziekte en invaliditeit - geneeskundige verzorging,
 • ziekte en invaliditeit - uitkeringen en
 • werkloosheid.

Dit wil zeggen dat in sommige gevallen de sportbonus kan worden toegepast maar niet de werkbonus.

De vermindering is niet van toepassing op de werknemersbijdragen voor trainers en scheidsrechters die onderworpen zijn op basis van de wet van 24 februari 1978 of in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Zij werden vóór 1 januari 2022 evenmin berekend op een forfaitair loon. De bijdragen worden zoals voorheen berekend op hun reële loon.

Bedrag van de vermindering

De sportbonus bestaat uit 2 delen:

 • een maandforfait, geproratiseerd in functie van de prestaties zoals de werkbonus
  • vanaf het jaar dat ze >= 19 jaar worden : 281,73 EUR
  • voor de jongere sporters: 137,81 EUR
 • 60 % van het resterende saldo van de werknemersbijdragen na toepassing van het forfait en na toepassing van een eventuele werkbonus.

De sportbonus kan toegepast worden bovenop de werkbonus, maar kan niet gecumuleerd worden met de werknemersbijdragevermindering herstructurering.

De vermindering kan toegepast worden zowel op de gewone lonen als op uitbetaalde premies, maar niet op enkel vertrekvakantiegeld bedienden (looncode 7) en/of verbrekingsvergoedingen (looncode 3) verschuldigd gedurende deze periode.

De som van de werkbonus en de sportbonus, mag de verschuldigde persoonlijke socialezekerheidsbijdragen niet overschrijden. Indien de som van de verminderingen groter is dan de verschuldigde persoonlijke bijdragen, wordt eerst de sportbonus beperkt.

 

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA – Meldung der Ermäßigungen der Arbeitnehmerbeiträge Sportbonus

Ab 1/2022 wird die Ermäßigung der Arbeitnehmerbeiträge Sportbonus im Block 90110 „Ermäßigung Arbeitnehmerzeile“ mit folgenden Angaben gemeldet:

Sie wird monatlich berechnet und für das gesamte Quartal gemeldet.

Ermäßigung

Pauschale/Betrag

Dauer

Ermäßigungscode in der DmfA

Berechnungsgrundlage in der DmfA

Betrag der Ermäßigung in der DmfA

Sportbonus

Monatliche Pauschale (anteilig)
        +
60 % auf den Restbetrag der persönlichen Beiträge nach eventueller Anwendung des Arbeitsbonus und der Pauschale

Vollständige Dauer der Beschäftigung

0610

/

Ja

* Ein Makro zur Berechnung des Betrags der Ermäßigungen ist in der TechLib verfügbar.