Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Uurloon - Loon bij ziekte

Specifiek voor de bouwsector

In de bouwsector bestaat een systeem van terugbetaling van het loon bij ziekte door het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Vanaf het eerste kwartaal van 2011 worden een aantal bijkomende gegevens opgevraagd via de DmfA, met als doel de administratieve formaliteiten te verminderen om die terugbetaling te krijgen. Deze gegevens moeten dus alleen meegedeeld worden voor arbeiders werkzaam in de bouwsector (met inbegrip van de uitzendkrachten in de bouwsector).

Uurloon

In dit veld moet het uurloon worden aangegeven dat van toepassing is op het einde van het kwartaal. Vanaf het eerste kwartaal van 2011 moet dit gegeven ieder kwartaal meegedeeld worden (vroeger alleen in het derde kwartaal van ieder jaar).

Aantal ziektedagen

In dit veld moet men aangeven hoeveel dagen de arbeider afwezig was wegens ziekte in het kwartaal. Het gaat alleen om de dagen met gewaarborgd loon eerste week (en de door de werkgever betaalde carensdagen) maar niet de dag(en) gewaarborgd dagloon voor de door de werkgever betaalde, onvolledige werkdag(en).

Het zijn dus dagen die tevens (samen met onder andere de gewerkte dagen) met prestatiecode 1 worden aangegeven.

Loon bij ziekte

In dit veld moet men het brutobedrag vermelden van het loon dat de werkgever in het kwartaal aan de arbeider betaald heeft tijdens de ziekte. Het gaat zowel om het loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (eerste week gewaarborgd loon), als het loon waarop geen bijdragen verschuldigd zijn (de tweede week ziekte en de aanvulling bij de ziekteuitkering betaald tijdens de rest van de eerste maand) maar niet het loon voor de dag gewaarborgd dagloon.

Het “Aantal ziektedagen” en het “Loon bij ziekte” moet u zowel aangegeven bij afwezigheid wegens ziekte als bij afwezigheid wegens ongeval van gemeen recht. Bij afwezigheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte moet u deze gegevens niet aangegeven.

 

 

Specifiek voor de baksteenindustrie

Uurloon

Vanaf 1 januari 2022 is dit veld ook verplicht voor de arbeiders uit de steenbakkerijsector. In dit veld moet het uurloon worden aangegeven dat van toepassing is op het einde van het kwartaal. Dit gegeven is nodig voor de sector voor de berekening van de premie voor de 2de pensioenpijler.

 

 

 

Crisismaatregel COVID-19

In het kader van een eventuele terugbetaling van een gedeelte van het gewaarborgd loon als mogelijke corona-maatregel, zal vanaf het 2de kwartaal 2020 gevraagd worden om de zone 'loon bij ziekte' ook voor werknemers buiten de bouwsector in te vullen.

 

 • Voor de arbeiders tewerkgesteld in de bouwsector, met inbegrip van de uitzendkrachten, verandert er niets en moeten de 3 voorziene zones ingevuld worden ('uurloon', 'aantal ziektedagen' en 'loon bij ziekte').

 

 • Voor arbeiders tewerkgesteld in andere sectoren, moet vanaf het 2de kwartaal 2020 eveneens de zone 'loon bij ziekte' ingevuld worden (maar niet de zones 'uurloon' en 'aantal ziektedagen'), volgens de modaliteiten van de arbeiders in de bouwsector.

 

 • Voor bedienden tewerkgesteld in alle sectoren, moet eveneens vanaf het 2de kwartaal 2020 de zone 'loon bij ziekte' ingevuld worden (en dus ook niet de zones 'uurloon' en 'aantal ziektedagen'). Dit bedrag berekent men als een pro rata per tewerkstellingslijn als volgt:
  • voor bedienden aangegeven in dagen:
   • 'loon bij ziekte' = (effectief loon / totaal aantal bezoldigde dagen) x aantal dagen 'loon bij ziekte'
     
  • voor bedienden aangegeven in uren:
   • 'loon bij ziekte' = (effectief loon / totaal aantal bezoldigde uren) x aantal uren 'loon bij ziekte'
     
  • met als effectief loon
   • = de som van de looncodes 1, 2(*), 5, 6, 10(*), 12, 22 en 23(*) (DmfA)
    (*) met uitsluiting van de jaarpremies en eenmalige premies en met uitsmeren van de overige premies over al de tewerkstellingslijnen van een kwartaal, indien deze gegroepeerd op één tewerkstellingslijn werden opgegeven
     
  • met als aantal dagen / uren bezoldigd
   • = de som van de prestatiecodes 1, 3, 4, 5, 20 (DmfA)
     
  • met als aantal dagen / uren gewaarborgd loon / loon bij ziekte
   • = aantal dagen / uren arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd maandloon dat deel uitmaakt van de prestaties onder prestatiecode 1, waarvoor de werkgever de loonkost draagt (dus niet in het geval van een erkend arbeidsongeval of beroepsziekte).

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA - Informationen Bausektor

In der DmfA werden die spezifischen Angaben für den Bausektor im Block 90313 „Beschäftigung - Auskünfte“ angegeben.

Das Feld 00862 „Stundenlohn in Tausendstel Euro“ muss ausgefüllt werden

 • durch Arbeitgeber mit der Kategorie 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244, 254
 • für ihr Arbeitnehmer, die mit der Arbeitnehmerkennzahl 015 (ausgenommen Lehrlinge), 024 und 027 gemeldet werden.

Die beiden Felder 01010 „Anzahl Tage garantierter Lohn erste Woche“ und 01011 „Im Krankheitsfall gezahlter Bruttolohn“ müssen ebenfalls ausgefüllt werden, wenn durch einen garantierten Lohn für die erste Woche gedeckte Tage gezahlt werden.