Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Doelgroepvermindering werknemers artikel 60, § 7 van de OCMW-wet van 8 juli 1976

Dit hoofdstuk betreft een tewerkstelling via het OCMW in toepassing van art. 60, §7 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, om iemand in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. De periode van tewerkstelling in toepassing van artikel 60, §7 is beperkt tot de periode die nodig is om de tewerkgestelde persoon recht op de volledige sociale uitkeringen te verlenen.

Betrokken werkgevers

Enkel OCMW’s vallen onder de toepassing van deze maatregel. Het centrum kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever. 

De OCMW’s die gerechtigden op een leefloon of op financiële maatschappelijke dienstverlening met een arbeidsovereenkomst in dienst hebben genomen in het kader van artikel 60, §7 kunnen deze ter beschikking stellen van de volgende derden-gebruikers:

 • een gemeente (deze waartoe het OCMW behoort of een andere);
 • een VZW of een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel;
 • een ander OCMW;
 • een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • een OCMW-vereniging;
 • een openbaar ziekenhuis;
 • een andere partner (bv. privé-onderneming) die met het OCMW een overeenkomst heeft gesloten.

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten schriftelijk worden vastgesteld en ondertekend door het OCMW, de gebruiker en de werknemer. Het document moet opgemaakt zijn vóór het begin van de terbeschikkingstelling en ter kennisgeving worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het OCMW blijft altijd de juridische werkgever van de werknemer die ter beschikking van een derde-gebruiker gesteld werd.

De OCMW’s ontvangen een subsidie van de (regionale) overheid voor de duur van de tewerkstelling en genieten een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen van sociale zekerheid voor deze werknemers. De door deze vrijstelling vrijgekomen financiële middelen dienen door de OCMW’s aangewend te worden voor het voeren van een tewerkstellingsbeleid en voor het organiseren van begeleiding en vorming die openstaan voor artikel-60’ers.

Betrokken werknemers

Het OCMW kan de volgende personen in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet aanwerven:

 • de personen die gerechtigd zijn op een leefloon in de zin van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (= personen die de Belgische nationaliteit bezitten evenals vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister);
 • de vreemdelingen, ingeschreven in het vreemdelingenregister, die gerechtigd zijn op financiële maatschappelijke hulp en die in het bezit zijn van een machtiging tot verblijf voor onbeperkte duur;
 • de vreemdelingen, ingeschreven in het vreemdelingenregister, die gerechtigd zijn op financiële maatschappelijke hulp en die niet in het bezit zijn van een machtiging tot verblijf voor onbeperkte duur.

Zijn uitgesloten:

 • de gesco's;
 • de IBF- werknemers;
 • de asielaanvragers.

 

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 januari 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering artikel 60 - OCMW tewerkstelling' toegepast worden.

De vermindering is definitief stopgezet op 31 december 2018. 

 

 

Bedrag van de vermindering

Het OCMW heeft recht op een doelgroepvermindering G7 gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. Gezien deze vermindering alle patronale basisbijdragen vrijstelt, mag ze ook worden toegepast wanneer er geen bezoldigde dagen zijn tijdens het kwartaal, maar b.v. alleen een eindejaarspremie wordt betaald.

 

 

 

 

 

Te vervullen formaliteiten

Om te kunnen genieten van de vrijstelling van de werkgeversbijdragen moet het OCMW:

 • de juiste verminderingscode aanduiden in de DmfA. ;
 • het bewijs ter beschikking houden dat deze werknemer in dienst werd genomen onder de voorwaarden vermeld in artikel 33 van de wet van 22 december 1995.

Het OCMW moet tevens een maatschappelijk werker aanduiden die belast is met de begeleiding van de tewerkgestelde personen bij hun arbeidsprestaties in het kader van artikel 60, §7.

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfAPPL - Meldung der Zielgruppenermäßigung gemäß Artikel 60, § 7 des ÖSHZ-Gesetzes

Region Brüssel-Hauptstadt, Wallonische Region oder Deutschsprachige Gemeinden

In der DmfA werden die Arbeitnehmer, die bei einem ÖSHZ im Rahmen von Artikel 60, § 7 des ÖSHZ-Gesetzes beschäftigt sind, im Block 90012 „Arbeitnehmerzeile“ angegeben mit spezifischen Arbeitnehmerkennzahlen:

 • 090 Typ 0 für Handarbeiter
 • 400 Typ 0 für Angestellte

Eine spezifische Zielgruppenermäßigung muss auf dem Niveau der Beschäftigung mit den folgenden Angaben angegeben werden :

Ermäßigung

Pauschale/Betrag

Dauer

Ermäßigungscode

Berechnungsgrundlage

Betrag der Ermäßigung

Zielgruppenermäßigung für Arbeitnehmer gemäß Artikel 60, § 7 des ÖSHZ-Gesetzes

G7 (Saldo der Grundbeiträge)

vollständige Dauer der Beschäftigung

4500

/

ja

Für die Zielgruppenermäßigung ‚ÖSHZ-Arbeitnehmer gemäß Artikel 60, § 7‘ werden keine Mindestleistungen auferlegt.

Die Ermäßigung der sozialen Maribel wird nicht für Arbeitnehmer angewendet, die auf der Grundlage von Artikel 60, § 7 des ÖSHZ-Gesetzes beschäftigt sind. 

Bei Eingabe der DmfA per Internet wird die Ermäßigung 4500 automatisch berechnet, wenn sie aktiviert wird.

 

Flämische Region

 

Für Arbeitssuchende mit vorübergehender Arbeitserfahrung, die aufgrund von Artikel 60, § 7 nach dem 01. Januar 2017 in einer Niederlassungseinheit in der Flämischen Region angestellt wurden, darf die Zielgruppenermäßigung ‚ÖSHZ-Arbeitnehmer gemäß Artikel 60, § 7‘ nicht mehr angewendet werden.

Die laufenden Ermäßigungen behalten bis zum Ablauf der Frist, jedoch spätestens bis zum 31.12.2018 ihre Gültigkeit.