Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Inhoudingen op de aanvullingen stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag of aanvullende vergoedingen oudere werknemers

Naast de bijzondere bijdrage SWT, SWAV en de compenserende bijdrage SWT, moet er ook een persoonlijke inhouding gebeuren op het totaal van de aanvullingen en op de uitkering aan de werknemer. Vanaf 1 april 2010 moeten ook deze bedragen aan de RSZ worden overgemaakt en niet langer aan de RVA en FPD .

BETROKKEN WERKGEVERS / DEBITEURS

In principe geldt deze maatregel voor alle werkgevers die werknemers tewerkstelden die kunnen genieten van een SWT, halftijds brugpensioen of SWAV. Het toepassingsgebied loopt parallel met dat van de bijzondere bijdragen.

BETROKKEN WERKNEMERS

De inhoudingen zijn verschuldigd voor alle werknemers in het SWT, halftijds brugpensioen of in een SWAV. Het toepassingsgebied loopt parallel met dat van de bijzondere bijdragen.

BEDRAG VAN DE INHOUDINGEN

Op de aanvullingen wordt een sociale inhouding ingesteld die overeenkomt met een vastgesteld percentage op de som van de sociale uitkering en de aanvullende vergoedingen:

 • 6,5 % voor de werknemers in een SWT en een SWAV
 • 4,5 % voor de halftijds bruggepensioneerde (uitdovend vanaf eind 2011)

Berekening:

De inhouding gebeurt op de aanvullingen en wordt berekend voor een theoretische maand. Het is een percentage op de som van het theoretische maandbedrag van de sociale uitkering en het theoretisch bruto maandbedrag aan aanvullingen. Vervolgens gaat men na of de inhouding niet moet worden afgetopt om te verhinderen dat de werknemer te weinig ontvangt. Vervolgens vermenigvuldigt men de aldus berekende inhouding met het aantal maanden dat de aangifte dekt. Bij een maandelijkse uitbetaling tot aan het wettelijk pensioen of het einde van de periode van loopbaanonderbreking of tijdskrediet, zijn de maandelijkse uitkeringen en aanvullingen de theoretische maandbedragen en is het aantal maanden voor een volledig kwartaal gelijk aan 3.

Wanneer de betalingen niet maandelijks gebeuren tot aan het wettelijk pensioen, moeten dus een aantal regels in acht genomen worden. Volgende principes gelden:

 • De bijzondere bijdragen en inhouding voor de volledige periode worden gespreid over de perioden van effectieve uitbetaling van de aanvullingen via de vermelding op de aangifte hoeveel maand de betreffende aangifte dekt. Bij een zuivere kapitalisering van alle aanvullingen is dit dus het aantal maanden tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.
 • Voor de nieuwe werklozen SWT en SWAV worden de aanvullingen per maand herrekend over de periode van eerste uitkering tot het moment van pensionering en worden de inhoudingen over de gehele periode in aanmerking genomen.

Voor het vaststellen van de sociale uitkering wordt het theoretisch maandbedrag van de sociale uitkering gebruikt:

 • Indien het een voltijdse, volledig werkloze betreft of een halftijds bruggepensioneerde, het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering x 26
 • Indien het een vrijwillig deeltijdse, volledige werkloze betreft, het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering x Q / S x 6 x 4,33
 • Indien het een halftijdse loopbaanonderbreking, tijdskrediet of prestatievermindering betreft, het maandbedrag van de onderbrekingsvergoeding

De dagbedragen worden aan de RSZ overgemaakt door de RVA en aan de debiteurs door de uitbetalingsinstellingen.

Voor het vaststellen van de aanvullende vergoedingen wordt het theoretisch bruto maandbedrag als volgt verkregen:

 • Wanneer de aanvullende vergoeding SWT of SWAV maandelijks of met een korter interval wordt betaald vanaf de eerste uitbetaling van de aanvullende vergoeding tot de maand dat de begunstigde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, is het bruto maandbedrag gelijk aan het bruto bedrag van de vergoedingen uitgekeerd voor de maand.
 • Wanneer de aanvullende vergoeding SWT of SWAV met een andere periodiciteit wordt betaald door het totale bedrag aan aanvullende ve rgoedingen verschuldigd voor de volledige periode in oogschouw te nemen en te delen door het aantal maanden vanaf de eerste maand van uitbetaling van de aanvullende vergoeding tot en met de maand waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 • Wanneer de aanvullende vergoedingen tijdens de periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of prestatievermindering maandelijks of met een korter interval worden betaald, is het bruto maandbedrag gelijk aan het bruto bedrag van de vergoedingen uitgekeerd voor de maand;
 • Wanneer de aanvullende vergoedingen tijdens de periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of prestatievermindering met een andere periodiciteit wordt betaald, door het totale bedrag aan aanvullende vergoedingen verschuldigd voor de volledige periode in oogschouw te nemen en te delen door het aantal begonnen kalendermaanden begrepen in de maximale periode voor dewelke een onderbrekingsaanvraag bij de RVA werd ingediend.

De aldus berekende inhouding op het SWT of het SWAV mag niet als gevolg hebben dat het resterende totaalbedrag aan socialezekerheidsuitkeringen en aanvullingen, lager zou zijn dan 938,50 EUR/maand voor gerechtigden zonder gezinslast of 1130,44 EUR/maand voor gerechtigden met gezinslast (grensbedrag per kalendermaand). De berekende inhouding moet dus telkens met dit grensbedrag worden vergeleken en moet desnoods worden beperkt of geannuleerd. Ook wanneer er geen inhoudingen mogelijk zijn, moet er een aangifte gebeuren. Voor de halftijdse brugpensioenen zijn deze grensbedragen gehalveerd.

Voor de SWAV's die niet maandelijks tot aan de pensioenleeftijd worden uitbetaald, moet enkel rekening gehouden worden met de theoretische maandbedragen die betrekking hebben op de leeftijd vanaf 50 jaar.

Grensbedragen na indexering en met toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt:

(in EUR)

voltijds, met gezinslast

voltijds, zonder gezinslast

halftijds, met gezinslast

halftijds, zonder gezinslast

basisbedrag 1.130,44 938,50 565,22 469,25
vanaf 01-11-2022 2.043,35 1.696,40 1.021,67 848,20
vanaf 01-12-2022 2.084,26 1.730,36 1.042,13 865,18
vanaf 01-07-2023 2.100,51 1.743,86 1.050,26 871,93
vanaf 01-11-2023 2.142,51 1.778,73 1.071,26 889,36

In geval van teveel ontvangen inhoudingen stort de RSZ deze terug en is de debiteur van de aanvullende vergoeding ertoe gehouden deze terug te geven aan de begunstigde van de aanvullende vergoedingen.

In het geval dat de begunstigde van de aanvullende vergoedingen nalaat de debiteur op de hoogte te brengen van zijn gewijzigde gezinssituatie of tewerkstellingsstatus, mag de debiteur van de aanvullende vergoedingen de verschuldigde inhoudingen toch nog vorderen.

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA - Berechnung der Einbehaltung - Indexierung

Indexierung

Bei einer Indexierung im Laufe eines Quartals ist im Feld 00829 „Begriff Anpassung der Beträge“ der Wert „1“ Indexierung im zweiten Block Beiträge Ergänzungsentschädigung einzutragen, in dem die indexierten Beträge enthalten sind. Dies ermöglicht eine ordentliche Kontrolle auf der Grundlage der neuen indexierten Schwellenwerte.

Jährliche Neubewertung

 

Ab dem 1. Juli 2023 hat der Nationale Arbeitsrat den zur Anpassung der Beträge der gewährten Zusatzentschädigungen anzuwendenden Neubewertungskoeffizienten auf 1,0078 festgelegt. Dieser Koeffizient gilt auch für die Neubewertung der auf die Berechnung der Einbehaltung anwendbaren Schwellenwerte.

Berechnungsformel

Die Berechnungsformel für die Einbehaltung ändert sich je nach Betrag der monatlichen Ergänzungsentschädigung und hinsichtlich der Frage, ob die Sozialleistungen bestimmte Beträge in Abhängigkeit der zugrunde gelegten Art von Schwellenwert unterschreiten oder überschreiten.

Dadurch ergibt sich:

X = die Summe aus der Ergänzungsentschädigung und der Sozialleistung für einen Monat
A = der anwendbare Schwellenwert in Abhängigkeit der Familiensituation und der Arbeitsregelung für das SAB oder das SAEA
B = der Betrag X, sobald die Einbehaltung vollständig ist

 • Wenn X ≤ A => keine Einbehaltung
 • Wenn A < X < B => Einbehaltung = X - A
 • Wenn X ≥ B => Vollständige Einbehaltung = X x 6,5 % (oder 4,5 %)

Die Werte A und B variieren je nach Indexierung, Neubewertungskoeffizient und Beitragssatz.

Für ein SAB oder SAEA in Vollzeit:

 Mit Familienlast (Schwellenwert 1)

Ab

Keine Einbehaltung unter

(A)

Vollständige Einbehaltung von 6,5 %
ab
(B)

01.06.2016

1672,48

1788,75

01.06.2017

1705,91

1824,50

01.01.2018

1712,05

1831,07

01.09.2018

1746,22

1867,61

01.01.2020

1768,57

1891,52

01.03.2020

1803,94

1929,35

01.01.2021

1809,71

1935,52

01.09.2021

1845,95 1974,28

01.01.2022

1887,72 2018,95

01.03.2022

1925,58 2059,44

01.05.2022

1964,07 2100,61
01.08.2022 2003,33 2142,60
01.11.2022 2043,35 2185,40
01/12/2022 2084,26 2229,16
01.07.2023 2100,51 2246,53
01.11.2023 2142,51 2291,45

 

Ohne Familienlast (Schwellenwert 2)

Ab

Keine Einbehaltung unter
(A)

Vollständige Einbehaltung von 6,5 %
ab
(B)

01.06.2016

1388,51

1485,04

01.06.2017

1416,26

1514,72

01.01.2018

1421,35

1520,16

01.09.2018

1449,73

1550,51

01.01.2020

1468,29

1570,36

01.03.2020

1497,65

1601,76

01.01.2021

1502,44

1606,89

01.09.2021

1532,53 1639,07

01.01.2022

1567,20 1676,15

01.03.2022

1598,63 1709,76

01.05.2022

1630,59 1743,95
01.08.2022 1663,18 1778,80
01.11.2022 1696,40 1814,33
01/12/2022 1730,36 1850,65
01.07.2023 1743,86 1865,09
01.11.2023 1778,73 1902,38

 

Mit Familienlast (Schwellenwert 3)

Ab

Keine Einbehaltung unter
(A)

Vollständige Einbehaltung von 4,5 %
ab
(B)

01.06.2016

836,24

875,64

01.06.2017

852,95

893,14

01.01.2018

856,02

896,36

01.09.2018

873,11

914,25

01.01.2020

884,29

925,96

01.03.2020

901,97

944,47

01.01.2021

904,86

947,50

01.09.2021

922,97 966,46

01.01.2022

943,86 988,34

01.03.2022

943,86 1008,16

01.05.2022

982,04 1028,31
01.08.2022 1001,67 1048,87
01.11.2022 1021,67 1069,81
01/12/2022 1042,13 1091,24
01.07.2023 1050,26 1099,75
01.11.2023 1071,26 1121,74

 

Ohne Familienlast (Schwellenwert 4)

Ab

Keine Einbehaltung unter
(A)

Vollständige Einbehaltung von 4,5 %
ab
(B)

01.06.2016

694,25

726,96

01.06.2017

708,13

741,50

01.01.2018

710,68

744,17

01.09.2018

724,86

759,02

01.01.2020

734,14

768,73

01.03.2020

748,82

784,10

01.01.2021

751,22

786,62

01.09.2021

766,26 802,37

01.01.2022

783,60 820,52

01.03.2022

783,60 836,97

01.05.2022

815,29 853,71
01.08.2022 831,59 870,77
01.11.2022 848,20 888,17
01/12/2022 865,18 905,95
01.07.2023 871,93 913,02
01.11.2023 889,36 931,27

Für einen halbzeitlich Frühpensionierten:

Mit Familienlast (Schwellenwert 3)

Ab

Keine Einbehaltung unter
(A)

Vollständige Einbehaltung von 6,5 %
ab
(B)

01.06.2016

836,24

894,37

01.06.2017

852,95

912,25

01.01.2018

856,02

915,53

01.09.2018

873,11

933,81

01.01.2020

884,29

945,76

01.03.2020

901,97

964,67

01.01.2021

904,86

967,76

01.09.2021

922,97 987,13

01.01.2022

943,86 1009,48

01.03.2022

943,86 1029,72

01.05.2022

982,04 1050,31
01.08.2022 1001,67 1071,30
01.11.2022 1021,67 1092,70
01/12/2022 1042,13 1114,58
01.07.2023 1050,26 1123,27
01.11.2023 1071,26 1145,73

 

Ohne Familienlast (Schwellenwert 4)

Ab

Keine Einbehaltung unter
(A)

Vollständige Einbehaltung von 6,5 %
ab
(B) 

01.06.2016

694,25

742,51

01.06.2017

708,13

757,36

01.01.2018

710,68

760,09

01.09.2018

724,86

775,25

01.01.2020

734,14

785,18

01.03.2020

748,82

800,88

01.01.2021

751,22

803,44

01.09.2021

766,26 819,53

01.01.2022

783,60 838,07

01.03.2022

783,60 854,88

01.05.2022

815,29 871,97
01.08.2022 831,59 889,40
01.11.2022 848,20 907,17
01/12/2022 865,18 925,33
01.07.2023 871,93 932,55
01.11.2023 889,36 951,19