Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Werkbonus

Vanaf 1 januari 2000 is een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen van kracht, dat tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen. Vanaf 1 januari 2005 loopt deze werknemersbijdragevermindering voort onder de benaming 'Werkbonus'.

Betrokken werknemers

Het gaat om de werknemers van de privésector en van de openbare sector die een werknemersbijdrage van 13,07 % verschuldigd zijn. De werknemersbijdragevermindering is onafhankelijk van eventuele werkgeversbijdrageverminderingen.

Voor de privésector komen dus onder andere niet in aanmerking:

 • de geneesheren in opleiding tot specialist;
 • de leerlingen, stagiairs en de andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid (periode die eindigt op 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden).

Voor de openbare sector komen de meeste statutaire personeelsleden evenmin voor de vermindering in aanmerking. Contractuele werknemers daarentegen komen wél in aanmeking (dus ook gesubsidieerde contractuelen, artikel 60, § 7 van de organieke OCMW- wet, ...).

Praktische toepassing van de vermindering

De vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat geleidelijk vermindert naarmate het loon hoger wordt. De werkgever brengt het bedrag in mindering van de normale werknemersbijdragen (13,07% van het brutoloon) bij de betaling van het loon. De werkbonus compenseert de volledige werknemersbijdrage voor een referteloon tot ongeveer 2.000,00 EUR bruto per maand.

Indien het loon wordt betaald volgens een andere periodiciteit dan de maandelijkse (per week, per twee weken, per vier weken,...) berekent de werkgever de vermindering bij de laatste betaling die op de kalendermaand betrekking heeft. In dat geval is de berekening gebaseerd op de dagen en de lonen die op die kalendermaand betrekking hebben en moet het uitbetaalde bedrag en de ermee samenhangende periode opgesplitst worden per kalendermaand.

Voor werknemers die binnen de maand met opeenvolgende overeenkomsten werken, wordt het verminderingsbedrag verrekend aan het einde van iedere overeenkomst of bij iedere betaling die betrekking heeft op die overeenkomsten.

Berekening van de vermindering

Men berekent de vermindering voor iedere werknemer apart. Deze berekening omvat drie stappen.

  1. - Eerst bepaalt men het refertemaandloon van de werknemer.
  2. - Op basis van dat refertemaandloon bepaalt men het basisbedrag van de vermindering.
  3. - Ten slotte stelt men het verminderingsbedrag vast door het basisbedrag te corrigeren bij onvolledige prestaties en bij deeltijdse werknemers.

   1. - Vaststelling van het refertemaandloon (S)

   Het refertemaandloon (S) kunt u rechtstreeks afleiden uit het brutoloon (W) van de werknemer dat op de kalendermaand betrekking heeft. Hierbij houdt u geen rekening met:

   • vergoedingen wegens onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomsten (looncode 3 DmfA ) en de erdoor gedekte dagen;
   • flexi-loon (looncode 22 en 23 DmfA) en overuren horeca (looncode 13 DmfA) en de erdoor gedekte dagen/uren;
   • vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn in de zin van de arbeidswetgeving (looncode 6 DmfA);
   • de eindejaarspremies (13de maand, attractiviteitspremie ziekenhuizen, ...)  tot beloop van het bedrag van het refertemaandloon (S) dat in aanmerking wordt genomen om de vermindering te berekenen voor de maand waarin die eindejaarspremie normaal wordt uitbetaald
   • het enkel vertrekvakantiegeld (in de vakantieregeling privésector) uitbetaald door de werkgever aan zijn (ex-)werknemer.
   • der in der Endabrechnung ausgewiesene positive Saldo nach Verrechnung des Abgangsurlaubsgeldes ( Lohncode 14).

   Bij het bepalen van het refertemaandloon (S) van een werknemer aan wie een gedeelte van het vakantiegeld dat (in de vakantieregeling privésector) overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen vervroegd werd uitbetaald, wordt rekening gehouden met het gedeelte van het vertrekvakantiegeld dat de werkgever in mindering brengt van het uit te betalen loon. Bekijk de voorbeelden.

   Zowel voor arbeiders als voor bedienden berekent men het refertemaandloon op basis van de aangegeven brutolonen aan 100%.

   a) Definities en formules

   Voltijdse werknemers

   met volledige prestaties:

   S = W

   Onder een voltijdse werknemer met volledige prestaties wordt verstaan de werknemer voor wie J = D, waarbij:

   • J = het aantal dagen van de werknemer aangegeven met de prestatiecodes 1,3,4, 5 en 20.
   • D = het maximum aantal dagen prestaties voor de betrokken maand in het betrokken arbeidsstelsel.

    

   met onvolledige prestaties:

   S = (W/J) x D

   Onder een voltijdse werknemer met onvolledige prestaties wordt verstaan de werknemer voor wie J < D

   De breuk W/J wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde eurocent (0,005 EUR wordt 0,01 EUR)

    

   Deeltijdse werknemers en gelijkgestelden

   S = (W/H) x U

   Waarbij:

   • H = het aantal aangegeven uren met de prestatiecodes 1, 3, 4, 5 en 20;
   • U = het aantal uren op maandbasis dat overeenstemt met D.

   Deze berekening geldt zowel voor:

   • werknemers die uitsluitend deeltijdse prestaties leveren;
   • werknemers die in de loop van de maand bij de werkgever voltijds en deeltijds werken;
   • voltijdse werknemers die met uren moeten worden aangegeven. Het betreft werknemers:
    • van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten,
    • in de horeca,
    • met gedeeltelijke werkhervatting na ziekte of (arbeids)ongeval,
    • met al dan niet gedeeltelijke (gereglementeerde) onderbreking van de loopbaan,
    • met halftijds brugpensioen,
    • werknemers bij tussenpozen (uitzendkrachten, tijdelijke arbeid, thuisarbeid),
    • met gelimiteerde prestaties (met een contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt),
    • seizoenarbeiders en
    • werknemers bezoldigd met dienstencheques.

   De breuk W/H wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde eurocent (0,005 EUR wordt 0,01 EUR)

   De prestaties van de flexi-jobs  en de overuren horeca blijven volledig buiten de berekening.

    b) Opmerkingen

   • Voor werknemers tewerkgesteld bij een beperkte groep van werkgevers die vóór 1 oktober 2001 de arbeidsduur verminderden of de vierdagenweek invoerden en van wie de werknemers een tussenkomst krijgen om het loonverlies gedeeltelijk te compenseren (looncode 5), wordt S forfaitair verminderd met 80,57 EUR per maand. Het handelt hier om werknemers die in aanmerking komen voor een doelgroepvermindering op basis van artikel 367, 369 of 370 van de Programmawet van 24 december 2002.
   • Voor voltijdse werknemers die in de loop van de maand in verschillende arbeidsregelingen werken moet u, uitsluitend voor de toepassing van deze vermindering, alle prestaties omrekenen naar één van de regimes.

    

   2. - Berekening van het basisbedrag van de vermindering (R)

   Het basisbedrag van de vermindering (R) wordt vastgesteld in functie van de hoogte van het refertemaandloon (S).

   Het koninklijk besluit van 27 maart 2023 versterkt de werkbonus voor de zeer lage lonen vanaf 1 juli 2023. Ingevolge deze versterking van de werkbonus, wordt een extra loongrens ingevoerd en de maximale vermindering voor de laagste lonen verhoogd.  

   De vermindering kan toegepast worden zowel op de gewone lonen als op uitbetaalde premies, maar niet op enkel vertrekvakantiegeld bedienden (looncode 7) en/of verbrekingsvergoedingen (looncode 3) verschuldigd gedurende deze periode.

   Angestellte (*)

   S (Referenzmonatslohn zu 100 % in EUR)

   R (Grundbetrag in EUR)

   2.013,64
   > 2.013,64 und ≤ 2.571,45
   > 2.571,45 und ≤ 3.082,66
   > 3.082,66

   262,16
   262,16 - (0,2579 x (S - 2.013,64))
   247,31 - (0,2313 x (S - 2.013,64))
   0,00

   Arbeiter(**)

   S (Referenzmonatslohn zu 100 % in EUR)

   R (Grundbetrag in EUR)

   2.013,64
   > 2.013,64 und ≤ 2.571,45
   > 2.571,45 und ≤ 3.082,66
   > 3.082,66

   283,13
   283,13 - (0,2786 x (S - 2.013,64))
   267,09 - (0,2498 x (S - 2.013,64))
   0,00

   Loonschijven en verminderingsbedragen die gelden vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 oktober 2023:

   Bedienden (*)

   S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

   R (basisbedrag in EUR)

   ≤ 2.054,01
   2.054,01 en ≤ 2.623,00
   2.623,00 en ≤ 3.144,45
   3.144,45

   267,42
   267,42 - (0,2579 x (S - 2.054,01))
   252,26 - (0,2313 x (S - 2.054,01))
   0,00

   Arbeiders (**)

   S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

   R (basisbedrag in EUR)

   ≤ 2.054,01
   2.054,01 en ≤ 2.623,00
   2.623,00 en ≤ 3.144,45
   3.144,45

   288,81
   288,81 - (0,2786 x (S - 2.054,01))
   272,44 - (0,2498 x (S - 2.054,01))
   0,00

   Loonschijven en verminderingsbedragen die gelden vanaf 1 november 2023:

   Bedienden (*)

   3. - Vaststelling van het verminderingsbedrag (P)

   Arbeiders (**)

   (*) Onder bedienden moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
   (**) Onder arbeiders moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

   R wordt rekenkundig afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid (Eurocent).

   met volledige prestaties:

   P = R

    

   met onvolledige prestaties:

   P= (J/D) x R

   De breuk J/D wordt afgerond op twee decimalen (0,005 wordt 0,01) en het resultaat van die breuk mag nooit groter zijn dan 1.

    Per werknemer mag het totaal van de vermindering niet meer bedragen dan 3.209,04 EUR per kalenderjaar vanaf 1 november 2023.

    Der Sportbonus darf die zu zahlenden persönlichen Sozialversicherungsbeiträge nicht übersteigen.

    Deeltijdse werknemers en gelijkgestelden

    Übergang

    Die nachstehenden Beispiele beruhen auf den ab 1. Juni 2001 geltenden Zahlen.

    Beispiel 1:
    Ein Angestellter hat in einem bestimmten Monat einen Bruttolohn von 2.015,00 EUR. Dieser Monat hat normalerweise 22 Leistungstage. Er wird mit 19 Tagen garantiertem Monatslohn (Code 1) und drei vom Arbeitgeber nicht bezahlten Krankheitstagen (Code 50) gemeldet.

    Sein Referenzmonatslohn (S) beträgt 2.333,10 EUR, d. h. 106,05 EUR (=2.015,00/19 gerundet auf zwei Dezimalstellen) multipliziert mit 22.
    Der Grundbetrag der Ermäßigung (R) beträgt 179,77 EUR, d. h. 262,16 - (0,2579 x (2.333,10 – 2.013,64)).
    Der Ermäßigungsbetrag (P) beträgt 154,60 EUR, d. h. 0,86 (=19/22 gerundet auf zwei Dezimalstellen) x 179,77. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber bei der Lohnzahlung nicht 263,36 EUR (=13,07% von 2.015) Arbeitnehmerbeitrag einbehält, sondern 108,76 EUR (= 263,36 – 154,60)
    .

    Beispiel 2:
    Ein Arbeiter hat in einem bestimmten Monat einen Bruttolohn von 1336,00 EUR (zu 100 %). In diesem Monat, der normalerweise 22 Leistungstage hat, hat er 15 Tage mit normaler tatsächlicher Arbeit (Code 1) und 7 gesetzliche Urlaubstage (Code 2).

    Sein Referenzmonatslohn (S) beträgt 1.959,54 EUR, d. h. 89,07 (=1336,00/15) multipliziert mit 22.
    Der Grundbetrag der Ermäßigung (R) beträgt 283,13 EUR (sein Referenzlohn liegt unter 2.013,64 EUR).
    Der Ermäßigungsbetrag (P) beträgt 192,53 EUR, d. h. 0,68 (=15/22 gerundet auf zwei Dezimalstellen) x 283,13. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber bei der Lohnzahlung nicht 188,58 EUR, d. h. 13,07 % von 1442,88 (= 1336,00 + 8 %) Arbeitnehmerbeitrag abzieht, sondern 0 EUR (188,58 - 192,53 ergibt einen negativen Betrag, aber da der Arbeitsbonus die fälligen persönlichen Sozialversicherungsbeiträge nicht übersteigen darf, ist das Ergebnis 0)
    .

    Pro Arbeitnehmer darf die Gesamtermäßigung ab dem 1. November 2023 3.209,04 EUR pro Kalenderjahr nicht überschreiten.

    Te vervullen formaliteiten

    P= (H/U) x R

    Zusätzliche Informationen 1

    Zusätzliche Informationen DmfA – Meldung der Ermäßigungen der Arbeitnehmerbeiträge Arbeitsbonus

    Die Ermäßigung der Arbeitnehmerbeiträge Arbeitsbonus wird im Block 90110 „Ermäßigung Arbeitnehmerzeile“ mit folgenden Angaben gemeldet:

    Sie wird monatlich berechnet und für das gesamte Quartal gemeldet.

    Ermäßigung

    Pauschale/Betrag

    Dauer

    Ermäßigungscode in der DmfA

    Berechnungsgrundlage in der DmfA

    Betrag der Ermäßigung in der DmfA

    Arbeitsbonus

     siehe oben

    Vollständige Dauer der Beschäftigung

    0001

    /

    Ja

    * Ein Makro zur Berechnung des Betrags der Ermäßigungen ist in der TechLib verfügbar.