Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijkomende informatie

1 - Artikel 78 van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

In afwijking van artikel 44 behoudt de minder-valide werknemer het genot van de uitkeringen gedurende een tewerkstelling in een beschermde werkplaats, opgericht of erkend door de daartoe bevoegde overheid, indien hij door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling beschouwd wordt als moeilijk te plaatsen en voor zover hij tewerkgesteld wordt in de beschermde werkplaats door toedoen van deze dienst.

Deze werknemer moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en ingeschreven blijven als werkzoekende. De artikelen 51 tot 53 zijn van toepassing op de werknemer die deze tewerkstelling zonder wettige reden verlaat, die ontslagen wordt ten gevolge zijn foutieve houding of die een aangeboden passende dienstbetrekking weigert.

De Minister bepaalt, na advies van het beheerscomité, de dagen van afwezigheid die gelijkgesteld worden met dagen van tewerkstelling.

2 - Artikel 53 van het MB van 26.11.1991, ter uitvoering van artikel 78 van het KB van 25.11.1991, betreffende de tewerkstelling in een beschermde werkplaats van moeilijk te plaatsen werklozen

Worden gelijkgesteld met dagen van tewerkstelling de dagen tijdens dewelke de werknemer afwezig is :

1°om op een werkaanbod in te gaan ;

2°om een medisch onderzoek te ondergaan

3°ten gevolge van één van de gevallen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 48, 7° ;

4°in de gevallen bedoeld in artikel 27 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Worden eveneens gelijkgesteld met dagen van tewerkstelling de dagen waarvoor de werknemer een loon of vakantiegeld heeft ontvangen.

3 – Artikel 138bis KB van 25.11.1991

§ 1. De werkgever, zijn aangestelde of lasthebber moet op de wijze en binnen de voorwaarden bepaald door de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid tot de sociaal verzekerde, de gegevens, vermeld op de documenten bedoeld in artikel 137, §§ 1, 2 en 4, en op de prestatiestaat bedoeld in artikel 163, derde lid, door middel van een elektronische techniek overmaken.

De verplichting van het eerste lid geldt evenwel niet voor:
1° het controleformulier en de controlekaart voor de tijdelijk werkloze bedoeld in artikel 137, § 1, eerste lid, 2°, a, § 2, 3°, a, en § 4, eerste lid, 1°, tweede en derde lid.
2° het “werkloosheidsbewijs” bedoeld in artikel 137, § 1, eerste lid, 1°;
3° het “arbeidsbewijs” bedoeld in artikel 137, § 2, 2°;
4° de “prestatiestaat” bedoeld in artikel 137, § 1, eerste lid, 6°.

In toepassing van artikel 4, § 2, vierde lid, van de voormelde wet van 24 februari 2003 bezorgt de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber onmiddellijk aan de sociaal verzekerde een afschrift van de in het eerste lid bedoelde elektronische mededelingen. Dit afschrift is in een voor de sociaal verzekerde begrijpbare taal opgesteld.

4 – Artikel 163 KB van 25.11.1991

(derde lid) Op het einde van elke maand maakt de beschermde werkplaats aan de uitbetalingsinstelling van de mindervalide werknemer een document over dat dienstig is als prestatiestaat en dat de controlekaart in de zin van artikel 71 vervangt. De inhoud en het model van dit document worden vastgesteld door het beheerscomité