Wanneer

U verstuurt zo snel mogelijk de ingevulde aangifte (uiterlijk bij het verstrijken van de betrokken maand) om het ziekenfonds toe te laten de betaaltermijnen van de uitkeringen na te leven. De aangifte wordt elektronisch, via het Nationaal Intermutualistisch College, bezorgd.

Subrisico 1 - Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van een aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid

Aan het einde van de eerste maand van uitoefening van de aangepaste arbeid, verstuurt u, in antwoord op een door het ziekenfonds verstuurde aanvraag, of op eigen initiatief, de passende aangifte.

  • Voor de aangepaste arbeid die voor 1 april 2018 is hervat en tot en met 30 juni 2018 wordt voortgezet (situatie 1), past het ziekenfonds, indien noodzakelijk, de garantiemaatregel toe. Dit houdt meer concreet in dat het ziekenfonds bij een aangepaste arbeid die al voor 1 april 2018 is aangevat, voor de toepassing van de cumulatieregel vanaf 1 april 2018 verder rekening houdt met de verworven beroepsinkomsten van deze aangepaste arbeid in plaats van de tewerkstellingsbreuk van de aangepaste arbeid als dit voor de werknemer meer voordelig is en de toelating van de adviserend arts niet gewijzigd is.
  • Voor de aangepaste arbeid die vanaf 1 april 2018 is hervat of vanaf 1 juli 2018 (verder) wordt voortgezet (situatie 2), verstuurt u, zo snel mogelijk, een aangifte om het ziekenfonds de initiële tewerkstellingsbreuk van de aangepaste arbeid (factor Q van de aangepaste arbeid / factor S van de aangepaste arbeid), evenals de eventuele wijzigingen die zich in het kader van de aangepaste arbeid voordoen, mee te delen, zoals een wijziging van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week tijdens dewelke de werknemer wordt geacht de aangepaste arbeid te verrichten (Q van de aangepaste arbeid), een wijziging van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week van de maatpersoon (factor S van de aangepaste arbeid) of een tijdelijke onderbreking van de aangepaste arbeid (vrijwillig of wegens gezondheidsreden).

U deelt, via dit middel, ook de dagen / uren van opgenomen vakantie in het kader van de aangepaste arbeid mee (referteperiode tot 30 juni 2018).

- Voorbeeld 1: de werknemer hervat een aangepaste arbeid vanaf 1 oktober 2017 en zet die arbeid tot en met 12 augustus 2018 voort.

U verstuurt een maandelijks attest aan het einde van elke maand van aangepaste arbeid  (situatie 1 en vervolgens situatie 2)

- Voorbeeld 2 : de werknemer hervat een aangepaste arbeid vanaf 1 juni 2018 en zet die arbeid voort tot en met 12 augustus 2018.

U verstuurt een maandelijks attest aan het einde van elke maand van aangepaste arbeid (situatie 2).  

- Voorbeeld 3: de werknemer hervat een aangepaste arbeid vanaf 13 augustus 2018.

U verstuurt een maandelijks attest aan het einde van elke maand van aangepaste arbeid (situatie 2). 
 
Subrisico 2 - Maandelijkse inkomstenaangifte in geval van uitoefening van een aangepaste arbeid in de loop van een maatregel van moederschapsbescherming
 
Voor de aangepaste arbeid die in de loop van een maatregel van moederschapsbescherming wordt uitgeoefend, verstuurt u (op eigen initiatief), op het einde van elke maand van aangepaste arbeid, een maandelijks inkomstenattest.
Opgelet! Voor de vanaf 1 januari 2018 uitgeoefende aangepaste arbeid, vermindert u echter niet langer het brutobedrag van de inkomsten met de socialezekerheidsbijdragen.
 
Subrisico 3 - Voortzetting van een activiteit bij één van de twee werkgevers (wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers tewerkgesteld is en slechts van het werk verwijderd wordt bij één van deze twee werkgevers)

  • Deze aangifte blijft tijdelijk mogelijk voor de tijdvakken voorafgaandelijk 1 januari 2018.
    U verstuurt stelselmatig (op eigen initiatief), op het einde van elke maand, een maandelijks inkomstenattest, voor de arbeid die voor 1 januari 2018 is voortgezet tijdens een maatregel van moederschapsbescherming in het kader van de activiteit bij een andere werkgever.
  • U verstuurt niet langer een maandelijks inkomstenattest voor de arbeid die vanaf 1 januari 2018 wordt voortgezet tijdens een maatregel van moederschapsbescherming in het kader van de activiteit bij een andere werkgever.