Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

1 - Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid is een vorm van schorsing van de arbeidsovereenkomst die hoofdzakelijk geregeld wordt door de artikelen 26, 28, 49, 50, 51 en 77/1 en volgende van de wet op de arbeidsovereenkomsten.

In de werkloosheidsreglementering wordt onder tijdelijk werkloze verstaan (artikel 27, 2°, van het K.B. van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering):

 • de werknemer die door een arbeidsovereenkomst verbonden is waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel
  of gedeeltelijk geschorst is;
 • de werknemer die aan een staking deelneemt, die getroffen wordt door een lock-out of wiens
  werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out;
 • de leerling die een alternerende opleiding bedoeld in artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 genomen
  tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende
  de maatschappelijke zekerheid der arbeiders volgt, wanneer de uitvoering van de leerovereenkomst
  tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt geschorst overeenkomstig een bepaling voorzien door of krachtens
  een decreet of een ordonnantie.

2 - De "Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden"

De werkgever die overgaat tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid of een regeling van schorsing bedienden, is verplicht een aantal formaliteiten te vervullen ten aanzien van zijn werknemers.

In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht in bepaalde situaties (zie “Wanneer”) uit eigen beweging of op verzoek van de werknemer een elektronische ASR scenario 2  "Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden", die dient als uitkeringsaanvraag in geval van tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden, te verrichten.

Vanaf 01.01.2017 moet dit gebeuren door middel van een elektronische aangifte van een sociaal risico werkloosheid (ASR), scenario 2, "Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden", die het papieren formulier C3.2- Werkgever vervangt.

Indien het gaat om een uitzendkracht, moet deze ASR scenario 2 worden verricht door het uitzendkantoor.

U moet de werknemer een afschrift bezorgen van deze elektronische aangifte. Na elke aangifte wordt dit afschrift voor u aangemaakt. U hoeft het enkel af te drukken.

Het afschrift van de ASR wordt in toepassing van de bestaande taalwetgeving opgemaakt in de taal van het gebied van de exploitatiezetel waar de werknemer tewerkgesteld is. In Brussel gebeurt dit in het Nederlands voor het Nederlandstalige personeel en in het Frans voor het Franstalige personeel. In het Duitse taalgebied gebeurt dit in het Duits. U mag een vertaling toevoegen.