Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wanneer ?

U verricht de ASR, scenario 2, in de volgende situaties:

  • bij de eerste tijdelijke werkloosheid van de werknemer in uw onderneming;
  • bij de eerste tijdelijke werkloosheid na een periode van ten minste 36 maanden waarin de werknemer niet tijdelijk werkloos was;
  • bij de eerste werkloosheidsdag volgend op een wijziging van de contractuele arbeidsduur (ook ten gevolge van tijdskrediet of loopbaanonderbreking) (zie verder voor de specifieke situatie in geval van tijdelijk voltijdse tewerkstelling - rubriek Wat invullen? - punt 4);
  • bij de eerste tijdelijke werkloosheid na 30/09 (in functie van de mogelijke jaarlijkse herziening van het bedrag van de uitkering voor de werknemer);
  • bij elke uitkeringsaanvraag van de werknemer als tijdelijk werkloze wegens medische overmacht;
  • in geval van ontslag wegens dringende redenen van een beschermde werknemer in de zin van de wet van 19.03.1991.

Als er meerdere types werkloosheid voorkomen in dezelfde maand (bv. economische werkloosheid, slecht weer en collectieve sluiting van de onderneming in dezelfde maand) moet u slechts één enkele ASR scenario 2 verrichten, waarin u het type aanduidt dat het eerst voorkomt.

Dit geldt niet bij overmacht wegens medische redenen en ontslag wegens dringende redenen van een beschermde werknemer in de zin van de wet van 19.03.1991 (zie hierboven), waar u voor elk van deze types van tijdelijke werkloosheid een afzonderlijke ASR scenario 2 dient te verrichten (zie hierboven).

 Vanaf 01.01.2018 moet de werkgever in geval van tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out dit aan de RVA op elektronische wijze meedelen via de toepassing “Tijdelijke werkloosheid”
•    hetzij op initiatief van een werknemer, die in geval van staking of lock-out aan de werkgever meedeelt dat hij aanspraak op uitkeringen wenst te maken;
•    hetzij op eigen initiatief (bv. wanneer de werkgever vaststelt dat ingevolge een staking in een ander bedrijf de werknemers van zijn bedrijf niet kunnen tewerkgesteld worden).
Het is op basis van deze mededeling dat het beheerscomité van de RVA zal beslissen over het recht op uitkeringen in geval van werkloosheid wegens staking of lock-out.

De uitbetalingsinstelling van uw werknemer moet de gegevens van de ASR scenario 2 indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA, en dit binnen een termijn van twee maanden, die ingaat de eerste dag van de maand volgend op deze waarvoor de werknemer uitkeringen aanvraagt. Deze termijn bedraagt zes maanden indien het zou gaan om een ASR scenario 2 met als type werkloosheid staking of lock-out.