Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijkomende informatie

1 - Bijkomende informatie

De volgende bijlagen bevatten algemene informatie en willen u eraan herinneren dat u als werkgever nog aan bijkomende verplichtingen moet voldoen. De elektronische aangifte van het sociaal risico ontslaat u niet van deze verplichtingen.

2 - Ongevallensteekkaart

Op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers (artikel 27) is de werkgever verplicht ervoor te zorgen dat de Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor elk ongeval dat ten minste vier dagen arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, de dag van het ongeval niet meegerekend, een ongevallensteekkaart opstelt. Deze steekkaart mag vervangen worden door een kopie van de volledig ingevulde aangifte van het arbeidsongeval. Bijgevolg kan hiervoor een print-out van het volledig ingevulde scenario 1 gebruikt worden.

Overeenkomstig artikel 28 van dezelfde wet bewaart de werkgever de arbeidsongevallensteekkaart tot drie jaar verstreken zijn nadat het slachtoffer opgehouden heeft in de onderneming of instelling te werken. De steekkaarten worden bijgehouden in de exploitatiezetel waarop ze betrekking hebben.

3 - Melding aan de diensten belast met het toezicht op het Welzijn op het Werk

Elk ernstig ongeval op de arbeidsplaats - dus niet de ongevallen op de arbeidsweg - moet onmiddellijk aan de arbeidsinspectie van de plaats van het ongeval worden gemeld met een passend elektronisch hulpmiddel. Vanaf 1 januari 2006 kan de werkgever deze onmiddellijke aangifte aan de arbeidsinspectie ook doen via het portaal van de sociale zekerheid (zie scenario 4).

Onder ernstig ongeval dat onmiddellijk bij de arbeidsinspectie moet worden gemeld, wordt verstaan:

  • het arbeidsongeval dat de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt;
  • het arbeidsongeval dat rechtstreeks te wijten is aan een afwijkende gebeurtenis of aan een bij deze afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp, zoals vermeld in de bijlagen I en II van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 en dat een blijvend letsel heeft veroorzaakt.

Deze ernstige ongevallen moeten ook onmiddellijk worden onderzocht om de oorzaken ervan vast te stellen en om maatregelen te nemen teneinde de herhaling van dergelijke ongevallen te voorkomen. Het omstandig verslag dat naar aanleiding van dit onderzoek wordt opgesteld, moet binnen tien dagen aan de arbeidsinspectie van de plaats van het ongeval worden overgebracht.

Deze vereisten inzake onmiddellijk onderzoek en het nemen van preventiemaatregelen gelden ook voor de ongevallen op de arbeidsplaats die een tijdelijk letsel hebben veroorzaakt waarvan de aard voorkomt op de lijst opgenomen in bijlage III van het koninklijk besluit van 24 februari 2005, voor zover het ongeval rechtstreeks te wijten is aan een afwijkende gebeurtenis of aan een bij deze afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp, zoals vermeld in de bijlagen I en II van dit koninklijk besluit. De werkgever moet deze ongevallen met een tijdelijk letsel tot gevolg niet onmiddellijk aan de arbeidsinspectie melden.

Aan de hand van een vrij toegankelijke module op het portaal van de sociale zekerheid kan de werkgever gemakkelijk de ernst van het ongeval bepalen alsook de gevolgen ervan op het vlak van de onmiddellijke aangifte en de verplichting om een omstandig verslag over te brengen. Zo ook zal de werkgever die de ongevallenaangifte via scenario 1 naar de verzekeraar stuurt, na het verrichten van zijn aangifte een bericht ontvangen. Daarin wordt hij er in voorkomend geval aan herinnerd dat hij dit ongeval onmiddellijk aan de arbeidsinspectie moet melden, dat hij haar een omstandig verslag moet bezorgen en binnen welke termijn dat moet gebeuren.

4 - Overige bepalingen - Bijzonderheden

Naast de algemene voorschriften die gelden voor de aangifte van arbeidsongevallen, zijn er nog een aantal andere bepalingen die de verplichting opleggen om ongevallen aan te geven. Het gaat hier om ongevallen die te wijten zijn aan bepaalde installaties of omstandigheden.

De belangrijkste voor de sector arbeidsongevallen worden hierna opgesomd. Voor de specifieke bepalingen m.b.t. zware ongevallen en milieu-incidenten verwijzen we naar de desbetreffende reglementeringen.

Elektrische installaties

Elk ongeval met een slachtoffer en dat te wijten is aan elektrische installaties moet onmiddellijk aan de directie "Elektrische Energie" van het ministerie van Economische zaken worden aangegeven. De wijze waarop de aangifte moet gebeuren is niet bepaald.

Ioniserende straling

Bij elke toevallige bestraling of bij elk ernstig gevaar voor bestraling moet de gezondheidsinspectie, de erkende geneesheer, de burgemeester van de gemeente en het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie zo spoedig mogelijk worden verwittigd. De wijze waarop de aangifte moet gebeuren is niet bepaald.

Springstoffen

Elk geval van brand, ontvlamming of ontploffing tijdens de fabricatie, het opslaan en het vervoer van springstoffen, moet onmiddellijk per telegram aan de Dienst der Springstoffen worden gemeld.

Daarnaast moet eveneens onmiddellijk, maar daarom niet per telegram, de plaatselijke politie en de procureur des Konings verwittigd worden.

Groeven en graverij in open lucht

De administratie van het mijnwezen moet onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van elk ernstig ongeval dat zich voordoet in een onderneming van ontginning in open lucht van de graverijen en de groeven en hun aanhorigheden.