Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wanneer ?

Principe

De aangifte sociaal risico "einde arbeidsovereenkomst: volledige werkloosheid of werkloosheid met bedrijfstoeslag moet onmiddellijk en uit eigen beweging, " uiterlijk de laatste arbeidsdag", gebeuren.

Uitzonderingen

• Wordt een arbeidsovereenkomst aansluitend gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst met dezelfde gemiddelde wekelijkse arbeidsduur of wordt een deeltijdse arbeidsovereenkomst aansluitend gevolgd door een voltijdse arbeidsovereenkomst,  dan is er geen sprake van werkloosheid en moet de werkgever geen aangifte "einde arbeidsovereenkomst" doen.

• In geval van ononderbroken opeenvolgende deeltijdse tewerkstellingen, ongeacht of de wekelijkse arbeidsduur verschilt, bent u enkel verplicht een ASR scenario 1 te verrichten op het einde van de periode van de ononderbroken tewerkstellingen. Onder "ononderbroken opeenvolgende deeltijdse tewerkstellingen " wordt verstaan een deeltijdse tewerkstelling op basis van meerdere arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever, die slechts worden onderbroken door een weekend, een feestdag of een compenserende rustdag en waarbij de factor S identiek is voor elk van de arbeidsovereenkomsten.

Dit betreft niet de situatie van overschakeling van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling. In deze situatie blijft voor de deeltijdse werknemer die het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten en/of de aanvullende inkomensgarantie-uitkering wil aanvragen, de indiening van een ASR scenario 1 verplicht.

De indiening van een ASR scenario 1 is evenwel niet vereist indien het gaat om een tijdelijk voltijdse tewerkstelling ingevolge een addendum aan de bestaande deeltijdse arbeidsovereenkomst of een bijkomende deeltijdse arbeidsovereenkomst, dit voor zover de tijdelijke voltijdse tewerkstelling niet meer dan 3 volledige kalendermaanden omvat.

Voorbeelden:
- tijdelijk “voltijdse” tewerkstelling van 15/07/2016 tot en met 25/11/2016:
Q = S voor de maanden augustus, september en oktober en bij vermindering uren vanaf 26/11/2016 geen ASR scenario 1 vereist;
- tijdelijk “voltijdse” tewerkstelling van 28/07/2016 tot en met 03/12/2016:
Q = S voor de maanden augustus, september, oktober en november overschrijdt de 3 volledige kalendermaanden en bij vermindering uren vanaf 04/12/2016 dus ASR scenario 1 vereist.

Let op: bij het einde van elke afzonderlijke tewerkstelling bent u wel verplicht een ASR scenario 1 te verrichten indien de werknemer u dit vraagt.

• Op vraag van de werknemer moet een aangifte sociaal risico "scenario 1 - subrisico arbeidsbewijs" ingevuld worden. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor deeltijdse werknemers die het voor de werkloosheidsverzekering vereiste aantal arbeidsdagen nog niet hebben bewezen, of bij de overgang van inschakelingsuitkeringen (toegekend op basis van studies na een beroepsinschakelingstijd) naar werkloosheidsuitkeringen (toegekend op basis van arbeid).

• In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn de bezoldigingen op kwartaalbasis mee te delen, bijvoorbeeld bij discussies over het bereiken van het minimumloon (een vereiste in de werkloosheidsreglementering om arbeidsdagen in aanmerking te nemen), of voor die categorieën van werknemers waarvoor het recht op werkloosheidsuitkeringen vastgesteld wordt op grond van de bezoldigingen die zij ontvingen in de loop van een referteperiode. In dit geval zal de uitbetalingsinstelling van de werknemer de werkgever bevragen via het papieren formulier "BIJLAGE-C4-ARBEIDSBEWIJS".

Informatie over het gebruik van de verschillende papieren C4-formulieren vindt u op www.rva.be onder de rubriek Documentatie>infoblad E14 " Het formulier C4" .