Inleiding

De werkgever wordt verzocht een aangifte van werkhervatting (scenario 6) in te vullen wanneer de werknemer het werk hervat na afloop van een risico (arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming, omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 39, zevende lid van de arbeidswet van 16 maart 1971).

In die aangifte wordt de datum van de werkhervatting vermeld vanaf welke de uitkeringen niet meer verschuldigd zijn.

Indien de werkgever de datum van effectieve hervatting van het werk kent, wanneer hij antwoordt op een aanvraag voor een scenario 1, deelt hij deze mede in het kader van het scenario 6, indien de werknemer het werk hervat heeft vóór het verstrijken van de periode van het gewaarborgd loon of in het kader van scenario 1, indien de werknemer het werk hervat heeft na het verstrijken van de periode van gewaarborgd loon.

Indien de werkgever de datum van hervatting van het werk niet kent wanneer hij antwoordt op een aanvraag voor een scenario 1, deelt hij deze mee in het kader van het scenario 6 (op vraag van de werknemer, op eigen initiatief of op vraag van de verzekeringsinstelling).