Inleiding

Bij arbeidsongeschiktheid moet de werknemer een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (medisch luik) indienen bij zijn ziekenfonds, en, bij erkenning van de arbeidsongeschiktheid, zal het ziekenfonds een inlichtingenblad (luik gerechtigde) opsturen.

Voor de andere risico's van scenario 1 (moederschapsrust, omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 39, zevende lid van de arbeidswet van 16.3.1971, vaderschaps- of geboorteverlof (tien dagen bedoeld in artikel 30, § 2 van de wet van 3.7.1978), adoptieverlof en pleegouderverlof) moet de werknemer een aanvraag indienen bij zijn ziekenfonds, en in geval van een volledige of gedeeltelijke werkverwijdering, een verklaring van de werkgever waarin de maatregel inzake moederschapsbescherming gepreciseerd wordt die genomen werd t.a.v. de betrokken werkneemster. De werknemer moet eveneens een inlichtingenblad (luik gerechtigde) invullen.

De werkgever (of zijn lasthebber) moet een aangifte van het sociaal risico (scenario 1) invullen die de nodige gegevens bevat voor het bepalen van het recht op uitkeringen en het bedrag hiervan.