Voor wie

U vult een maandelijkse aangifte (scenario 2) in voor de werknemers die zich in één van de volgende drie situaties bevinden:

  • de werknemer die aangepaste arbeid hervat in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid die door de adviserend arts van het ziekenfonds is erkend (subrisico 1);
  • de werkneemster die aangepaste arbeid uitoefent in het kader van een maatregel van moederschapsbescherming (subrisico 2): u vult ook het scenario 1 in om de gegevens mee te delen over de activiteit die de werkneemster heeft onderbroken ingevolge de maatregel van moederschapsbescherming;
  • de werkneemster die meerdere activiteiten in loondienst uitoefent bij verschillende werkgevers, en die haar activiteit voor 1 januari 2018 bij u verder uitoefent, terwijl zij het voorwerp uitmaakt van een maatregel van moederschapsbescherming uit hoofde van haar activiteit uitgeoefend bij de tweede werkgever (subrisico 3); in dit geval moet eveneens een scenario 1 ingevuld worden om o.a. het bedrag van het brutoloon mee te delen dat zij ontving voor de maatregel van moederschapbescherming.