Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie

U vult een maandelijkse aangifte (scenario 2 - ZIMA 002) in voor de werknemers die zich in één van de volgende twee situaties bevinden:

  • de werknemer die aangepaste arbeid hervat in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid die door de adviserend arts van het ziekenfonds is erkend (subrisico 1);
  • de werkneemster die aangepaste arbeid uitoefent in het kader van een maatregel van moederschapsbescherming (subrisico 2): u vult ook het scenario 1 in om de gegevens mee te delen over de activiteit die de werkneemster heeft onderbroken ingevolge de maatregel van moederschapsbescherming.
 

Als uw onderneming valt onder het paritair comité 327 voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de “maatwerkbedrijven” en de werknemer oefent tijdens een periode van ziekte, buiten het normale circuit, een aan zijn gezondheidstoestand aangepaste werkzaamheid uit (het betreft een werknemer met het werknemersstatuut BA), verstuurt u slechts bij de aanvang en het einde van het aangepaste werk een ZIMA 002.