Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Belangrijke mededeling over de 6de staatshervorming

De inlichtingen in deze onderrichting betreffen bevoegdheden die op 1 juli 2014 zijn overgedragen aan het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. (zie www.vdab.be, www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.actiris.be, www.bruxelles-economie-emploi.be, www.adg.be, www.forem.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke de RVA die bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus, krachtens het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van die materie tot op het tijdstip waarop het gewest operationeel in staat zal zijn om die bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om activeringsuitkeringen te betalen, wordt niet overgedragen aan de gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande reglementering en procedures blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd door een gewest of door de Duitstalige Gemeenschap (zie hierna "Voor wie?").

Inleiding

Met een elektronische ASR scenario 8 ("Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid") maakt u aan de sector werkloosheid de gegevens over die nodig zijn om het correcte bedrag van de activeringsuitkering te berekenen.

De activering van de werkloosheidsuitkering is een tussenkomst in de loonkost.

Maandelijks vermindert u het door u te betalen nettoloon met de activeringsuitkering waarop de werknemer recht heeft. De uitkering kan nooit méér bedragen dan het nettoloon voor de betreffende maand. De activeringsuitkering wordt begrensd tot een maximum afhankelijk van het type.

De sector werkloosheid betaalt de activeringsuitkering rechtstreeks aan de werknemer, behalve in geval van werknemers tewerkgesteld in een sociale inschakelingstewerkstelling SINE (type 004 - zie hieronder), waar de betaling aan de werkgever gebeurt. Een activeringsuitkering maakt voor de sociale en fiscale wetgeving integraal deel uit van het loon. U berekent dus de sociale en fiscale inhoudingen op het volledige loon (met inbegrip van de activeringsuitkering).

U moet de werknemer een afschrift bezorgen van deze elektronische aangifte. Na elke aangifte wordt dit afschrift voor u aangemaakt. U hoeft het enkel af te drukken.

Dit afschrift wordt in toepassing van de bestaande taalwetgeving opgemaakt in de taal van het gebied van de exploitatiezetel waar de werknemer tewerkgesteld is. In Brussel gebeurt dit in het Nederlands voor het Nederlandstalige personeel en in het Frans voor het Franstalige personeel. In het Duitse taalgebied gebeurt dit in het Duits. U mag een vertaling toevoegen. In het onderwijs gebeurt dit in de taal van de onderwijsinstelling.