Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

1 - Inleiding

De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verplicht de werkgever of zijn aangestelde, elk feit dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de wet aan te geven.

Elk arbeidsongeval of ongeval op de arbeidsweg moet aangegeven worden.

Het is niet de werkgever die beslist of een ongeval al dan niet een arbeidsongeval is. Deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de verzekeraar.

De werkgever heeft de keuze tussen de hier beschreven elektronische aangifte van een sociaal risico en de papieren aangifte. Zijn taak beperkt zich tot het overbrengen van alle gegevens die nodig zijn voor de regeling van het ongeval. Zelfs het feit dat de werknemer een fout heeft begaan, sluit de toepassing van de wet niet uit.

De arbeidsongevallen die enkel schade aan een prothese of een orthopedisch apparaat (bril, tandprothese, enz.) veroorzaakt hebben, dient u eveneens aan te geven. In dit geval is er geen lichamelijk letsel vereist om van een arbeidsongeval te kunnen spreken.

Het is van groot belang dat de aangifte van een sociaal risico arbeidsongevallen correct en volledig wordt ingevuld. Het voorkomt vertragingen bij het openen, opvolgen en afhandelen van het dossier, onderbrekingen bij de uitbetaling van de vergoedingen aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden en het bevordert de aanmaak van correcte statistieken met het oog op de preventie.

Dit document geeft voornamelijk toelichting bij de nieuwigheden in de aangifte van de ongevallen die gebeuren vanaf 1 januari 2008. Ze worden voorgesteld op basis van de structuur van het technisch glossarium. Dit glossarium is opgebouwd rond functionele blokken die samengesteld zijn uit zones. De zones zijn de verschillende gegevens van de aangifte die op basis van hun verwantschap werden gegroepeerd in de functionele blokken.

De definitie en de beschrijving van de verschillende zones van de functionele blokken worden hernomen in het technisch glossarium van de sector arbeidsongevallen. Het glossarium bevindt zich bij de technische informatie ( > Glossaria > Originele aangifte > Laatste versie > Glossarium).

De hierna uiteengezette informatie is dus bedoeld om de beschrijvingen van de zones (de gegevens van de aangifte) in het technisch glossarium verder toe te lichten. Ze hebben eveneens een algemene draagwijdte en kunnen bijdragen tot een beter begrip van de elementen van de aangifte. Ze vergemakkelijken de aangifte van een arbeidsongeval, of deze nu elektronisch gebeurt of via een papieren document.

Vereenvoudigde aangifte

Indien het slachtoffer niet tijdelijk arbeidsongeschikt is geweest, of indien het slachtoffer op het moment van de ongevallenaangifte zijn werk reeds hervat heeft na een ongeschiktheid van minder dan vier dagen (de dag van het ongeval niet meegerekend), dan kan u een "vereenvoudigde aangifte" doen. Deze aangifte kan uitsluitend elektronisch gebeuren. Ze bevat enkel die elementen die de verzekeraar nodig heeft om het ongeval te regelen.

Collectieve aangifte

De werkgever die verplicht is om een ondernemingsraad te doen verkiezen heeft de mogelijkheid om per kwartaal een "collectieve aangifte" te doen van de ongevallen die beantwoorden aan de voorwaarden van de vereenvoudigde aangifte, voor zover de slachtoffers werden verzorgd in de eigen medische dienst van de onderneming. Deze aangifte kan gebeuren op papier of via elektronische weg (batch). Ze bevat dezelfde elementen als de vereenvoudigde aangifte.

De werkgever moet vooraf de inspectiedienst van het Fonds voor Arbeidsongevallen inlichten dat hij van plan is de collectieve aangifte te gebruiken (koninklijk besluit van 12 maart 2003).

Kennisgeving aan de diensten belast met het Toezicht op het Welzijn op het Werk

Hoe en wanneer u de diensten belast met het toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD WASO op de hoogte moet brengen van een ernstig ongeval vindt u in artikel 26 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. van 31 maart 1998). Sinds 1 januari 2006 kan u een ernstig ongeval ook aangeven via het portaal van de sociale zekerheid (zie scenario 4).

Voor meer details zie hoofdstuk "Bijkomende informatie", punt 5.3.

2 - Wat is een arbeidsongeval

De arbeidsongevallenwet stelt dat "elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt" een arbeidsongeval is. Een ongeval dat zich op de weg naar en van het werk voordoet, wordt eveneens als arbeidsongeval aanzien.

Uit de definitie van een arbeidsongeval volgt dat elk ongeval overkomen op de arbeidsplaats of de arbeidsweg en dat een letsel veroorzaakt, een arbeidsongeval is. Dit betekent dat het volstaat dat de verwonding geneeskundige verzorging vereist. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is dus niet noodzakelijk. Het letsel kan zowel lichamelijk als psychisch zijn.