Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Geneesheren in opleiding

De personen die een opleiding tot geneesheer-specialist volgen in het kader van de regelen bepaald ter uitvoering van artikel 215, § 4 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. De verplegingsinstelling waar de opleiding plaatsvindt is werkgever.

De personen die een opleiding tot huisarts volgen, vallen op dezelfde wijze onder het socialezekerheidsstelsel voor werknemers. Het coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde via hetwelk de geneesheer in opleiding tot huisarts zijn opleiding volgt, is werkgever.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - geneesheren in opleiding

De onderwerping van geneesheren in opleiding is beperkt tot de stelsels

  • Ziekte en invaliditeit – gezondheidszorg en uitkeringen
  • Beroepsziekten (volgens het stelsel van toepassing in de verzorgingsinstelling waar de opleiding tot specialist wordt gevolgd)
  • Arbeidsongevallen (volgens het stelsel van toepassing in de verzorgingsinstelling waar de opleiding tot specialist wordt gevolgd)

Ze zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de bijdrage op dubbel vakantiegeld, de bijzondere bijdrage FSO (WNKGT 810), de bijzondere bijdrage voor werkloosheid (1,69%, WNKGT 855), de bijdrage voor risicogroepen (WNKGT 852) en de bijdrage voor begeleiding en opvolging van werklozen (WNKGT 854).  Ze zijn geen bijdrage verschuldigd voor het Fonds voor bestaanszekerheid (WNKGT 830) als deze risicogroepen betreft.

De geneesheren in opleiding tot specialist worden aangegeven in blok 90012 (werknemerslijn) met

  • de categorie 072 voor de verzorgingsinstellingen in de privésector
  • de categorie 272 voor de verzorgingsinstellingen in de openbare sector die de bijdrage voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verschuldigd zijn
  • de categorie 372 voor de verzorgingsinstellingen in de openbare sector die de bijdrage voor arbeidsongevallen en beroepsziekten niet verschuldigd zijn
  • de categorie 772 voor de verzorgingsinstellingen van de provinciale en plaatselijke besturen

en met het werknemerskengetal 495 type 0.

De geneesheren in opleiding tot huisarts worden aangegeven door één van de twee coördinatiecentra voor opleiding in de huisartsgeneeskunde (Nl of Fr) onder de werkgeverscategorie 072.