Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering - herstel van de werkgelegenheid - coronamaatregel

De regering heeft beslist de werkgevers een doelgroepvermindering toe te kennen met het oog op het herstel van de werkgelegenheid in de sectoren die enige tijd gesloten zijn gebleven of die op een andere manier als gevolg van de coronacrisis een verminderde activiteit hebben gekend, en daarnaast ook in de sectoren die werkgelegenheid creëren. Deze doelgroepvermindering heeft betrekking op het 3de kwartaal 2021.

 

Betrokken werkgevers

Deze maatregel geldt voor werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen. Concreet gaat het voornamelijk om werkgevers uit de privésector.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bijdragevermindering

Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever in het 3de kwartaal 2021 een toename van het arbeidsvolume kennen ten opzichte van het arbeidsvolume in het 1ste kwartaal 2021, berekend op basis van de 'totale µ(glob)' (som van alle µ(glob)s van alle werknemers):

 • voor werkgevers die gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstellen (belangrijkheidscode 1, 2, 3 en 4), dient deze toename minstens 25 % te bedragen; 
 • voor werkgevers die gemiddeld tussen 50 en 499 werknemers tewerkstellen (belangrijkheidscode 5, 6 en 7), dient deze toename minstens 20 % te bedragen, met een minimale verhoging van de 'totale µ(glob)' gelijk aan 12,5;
 • voor de werkgevers die gemiddeld 500 werknemers of meer tewerkstellen (belangrijkheidscode 8 en 9), dient deze toename minstens 10 % te bedragen, met een minimale verhoging van de 'totale µ(glob)' gelijk aan 100.

Voorbeeld:

 • BC = 5
 • totale µ(glob) 2021/1 = 40
 • 20% = 8
 • minimale verhoging totale µ(glob) moet = 12,5
 • totale µ(glob) 2021/3 moet minstens = 52,5

De berekening gebeurt op het niveau van de werkgever.

De nieuw ingeschreven werkgevers na het 1ste kwartaal 2021 en de werkgevers waarvoor geen enkele µ(glob) kon berekend worden voor het 1ste kwartaal 2021 (bvb: geen DmfA of enkel werknemers met tijdelijke corona-werkloosheid) komen ook in het toepassingsgebied van de maatregel. In alle geval, als geen enkele µ(glob) kon berekend worden voor het 1ste kwartaal 2021, zal deze µ(glob) gelijkgesteld worden aan '0' voor de berekeningen en de regel inzake de verhoging van het arbeidsvolume zoals hierboven uitgelegd.

Voor deze voorwaarde zal de RSZ achteraf, op basis van de DmfA van het 1ste en 3de kwartaal 2021, controles uitvoeren.

 

Definitie van de µ(glob)

Alle door de werkgever bezoldigde dagen komen in aanmerking voor de berekening van deze toename, alsook de vakantiedagen voor arbeiders, de onbezoldigde dagen inhaalrust in het kader van de maatregelen tot vermindering van de arbeidstijd met verhoogd uurloon en de dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer. In de praktijk gaat het over de µ die gebruikt wordt in het kader van de andere verminderingen (structurele en doelgroepen). Dit betekent dat de toename kan worden gerealiseerd aan de hand van nieuwe, bijkomende aanwervingen, maar ook door bijvoorbeeld werknemers die tijdelijk werkloos waren, terug aan de slag te laten gaan bij hun werkgever.

 

Belangrijkheidscode

Om het gemiddelde aantal werknemers te bepalen dat bij een werkgever tewerkgesteld is, zal de RSZ zich baseren op de belangrijkheidscodes die in het repertorium van het 3de kwartaal 2021 staan genoteerd.

Ter herinnering: De belangrijkheidscode wordt jaarlijks aan het begin van het jaar berekend op basis van het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld gedurende de referentieperiode (4de kwartaal van het jaar vóór het voorgaande jaar (n-2) en het 1ste, 2de en 3de kwartaal van het voorgaande jaar (n-1)). De belangrijkheidscode die voor de maatregel wordt gebruikt, is deze van 2021. Deze code is het resultaat van de berekening van het gemiddelde aantal werknemers tewerkgesteld door de werkgever in het 4de kwartaal 2019 en de eerste 3 kwartalen van 2020.

 

Bijkomende voorwaarden

Om voor de bijdragevermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • de werknemers waarvoor hij de doelgroepvermindering toepast, ononderbroken in dienst houden gedurende het betreffende kwartaal (3de kwartaal 2021), behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of om dringende redenen ontslagen wordt;
 • zich in 2021 van het volgende onthouden:
  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming;
  • de inkoop van eigen aandelen;
 • in het 2de en 3de kwartaal 2021 geen collectief ontslag hebben aangekondigd of aankondigen;
 • een werkgever aan wie het gebruik van een geregistreerd kassysteem is opgelegd, moet deze verplichting nakomen;
 • in 2021 voldoen aan de opleidingsdoelstellingen voorgeschreven door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

De RSZ zal achteraf controles op de naleving van deze voorwaarden uitvoeren.

 

Bedrag van de vermindering

Het gaat om een doelgroepvermindering voor het 3de kwartaal 2021 voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid.

Voorbeeld:

een werkgever die over twee vestigingseenheden beschikt, kan de doelgroepvermindering voor 10 werknemers toepassen, namelijk voor 5 werknemers in iedere vestigingseenheid. Als het aantal werknemers in één van de vestigingseenheden kleiner is dan 5, dan is het aantal doelgroepverminderingen die de werkgever voor deze vestigingseenheid kan toepassen, beperkt tot dat aantal.

Het bedrag van de doelgroepvermindering is verschillend voor werkgevers van wie de activiteit zwaar is getroffen tijdens de pandemie, en werkgevers die niet of minder zwaar zijn getroffen:

 • voor de zwaar getroffen werkgevers is het bedrag van de vermindering gelijk aan 2.400,00 EUR (G17) voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid;
 • voor de andere werkgevers is het bedrag van de vermindering gelijk aan 1.000,00 EUR (G1) voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid.

 

Definitie van een 'zwaar getroffen werkgever' in het kader van de maatregel

Een werkgever wordt beschouwd als 'zwaar getroffen' wanneer

 • het arbeidsvolume in het 1ste kwartaal 2021 ten minste 50 % lager ligt dan in het 1ste kwartaal 2020 of
 • het arbeidsvolume in het 4de kwartaal 2020 ten minste 50 % lager ligt dan in het 4de kwartaal 2019.

Deze vergelijking gebeurt op het niveau van de werkgever en wordt berekend op basis van de 'totale µ (glob)'. De RSZ voert deze berekening uit op basis van een 'momentopname' van de DmfA op 1 juli 2021.

Werkgevers die hun activiteit pas in het 2de kwartaal 2020 hebben aangevat, worden niet als 'zwaar getroffen' beschouwd en kunnen bijgevolg enkel in aanmerking komen voor de vermindering G1 (1.000,00 EUR) voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

 

Specificatie voor de berekeningen op basis van het arbeidsvolume  

Noch de toename van het arbeidsvolume tussen het 1ste en het 3de kwartaal 2021, noch de afname die bepalend is om een werkgever als 'zwaar getroffen' te beschouwen, mogen het gevolg zijn van een wettelijke herstructureringsoperatie zoals een fusie, een splitsing of de overdracht van een bedrijfstak.

Deze berekeningen gebeuren steeds op het niveau van de werkgever.

Voor deze vermindering zijn de algemene regels van de doelgroepverminderingen van toepassing. De aanvraag van deze vermindering moet in de DmfA gebeuren.

Praktisch in de DmfA van het 3de kwartaal 2021:

 • nieuwe verminderingscodes:
  • 3705: doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR)
  • 3706: doelgroepvermindering G17 (2.400,00 EUR)
 • de gebruikelijke voorwaarden voor doelgroepverminderingen zijn hierbij van toepassing;
 • de vermindering wordt aanvaard onder voorbehoud van controles achteraf (voorwaarden).

Indien uit de controles achteraf blijkt dat de werkgever de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, dan annuleert de RSZ de doelgroepvermindering in de DmfA-aangifte.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte vermindering in het kader van de relance

In 2021/3 wordt de doelgroepvermindering in het kader van de relance aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

Vermindering * Forfait / bedrag Duur Verminderingscode Berekeningsbasis Bedrag van de vermindering
Zwaar getroffen werkgevers G17 (2.400 €) 2021/3 3706 / ja
Andere werkgevers G1  (1.000 €) 2021/3 3705 / ja

* voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid.