Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Tijdelijke doelgroepvermindering evenementensector - coronamaatregel

De wet van 2 april 2021 (BS van 13 april 2021) voorziet een bijdragevermindering voor de werkgevers die deel uitmaken van de evenementensector. Het doel bestaat erin deze sector te ondersteunen, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Deze doelgroepvermindering kan toegekend worden tijdens het 2de en 3de kwartaal 2021.

 

Betrokken werkgevers

Het betreft de werkgevers uit de privésector waarvan de hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector.

Concreet gaat het om de werkgevers

 • die vallen onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), d.w.z. aan wie de werkgeverscategorie 562 of 662 toegekend werd
 • of wiens hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:
  • de beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011) en de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012);
  • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021);
  • het ontwerp en de bouw van podia (NACE-code 90022);
  • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023);
  • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029);
  • de beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031);
  • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032);
  • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041);
  • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041);
  • het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE-code 90042);
  • het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE-code 90042);
  • de organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300);
  • de organisatie van sportevenementen. Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen.

De werkgevers die niet vallen onder het PC 304 of de voormelde NACE-codes, maar die gelijkaardige activiteiten uitoefenen, kunnen ook van de maatregel genieten als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert.  De RSZ zal a posteriori controles uitoefenen.

Voor de toepassing van de maatregel kan een 'evenement' beschouwd worden als een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en op een publiek gericht is.  Het evenement kan een openbaar of een besloten karakter hebben.  Het kan groot of klein zijn en terugkerend of eenmalig van aard.  Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd.

Bijkomende voorwaarden

Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • de werknemers waarvoor hij de doelgroepvermindering toepast, ononderbroken in dienst houden gedurende de twee betrokken kwartalen (2021/2 en 2021/3), behalve als de werknemer
  • zelf ontslag neemt (dus niet als met wederzijds akkoord),
  • om dringende redenen ontslagen wordt
  • of als hij een tijdskrediet of een thematisch verlof opneemt;
 • in 2021 al zijn werknemers een concrete en individuele opleiding aanbieden gedurende ten minste 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer in 2021
  • het betreft zowel de werknemers die de doelgroepvermindering genieten, als de andere werknemers, of ze nu in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst of niet
  • voor deeltijdse werknemers heeft de werkgever de mogelijkheid om het aandeel opleidingsdagen te verminderen in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur;
 • zich in 2021 onthouden van:
  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie  van de onderneming;
  • de inkoop van eigen aandelen;
 • de ondernemingsraad of bij ontstentenis hieraan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hieraan, de werknemers, informeren over de toepassing van de maatregel in de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, met name op het vlak van het opleidingsaanbod, en er overleg over plegen;
 • garanderen dat de som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht coronavirus (prestatiecode 77) en het aantal dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen (prestatiecode 71 en 76) die in de DmfA-aangifte zijn opgenomen voor het kwartaal waarvoor de vermindering gevraagd wordt, niet hoger is dan de som van dagen prestatiecode 71, 76 en 77 van het 1ste kwartaal 2021.

De RSZ zal a posteriori controles op het naleven van de voorwaarden uitvoeren.

 

Bedrag van de vermindering

Het gaat om een doelgroepvermindering voor het 2de en 3de kwartaal 2021 die overeenstemt met het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA van de genoemde kwartalen voor maximum 5 werknemers.

Deze doelgroepvermindering wordt aangevraagd via de gewone aangifte DmfA van het 2de en/of het 3de kwartaal 2021 met:

 • als nieuwe verminderingscode: 3703;
 • doelgroepvermindering 'G7' ;
 • en aanvaard onder voorbehoud van de controles a posteriori (wat betreft het toepassingsgebied en de voorwaarden).

Als uit de controles a posteriori blijkt dat de werkgever niet in het toepassingsgebied van de maatregel valt of de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, dan annuleert de RSZ de vermindering in de DmfA-aangifte.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte vermindering in het kader van Coronacrisis in de evenementensector

In 2/2021 en 3/2021, wordt de doelgroepvermindering in het kader van de Coronacrisis voor de evenementensector aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen :

Doelgroepvermindering evenementensector

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode in DmfA

Berekeningsbasis in DmfA

Bedrag van de vermindering in DmfA

Voor maximum 5 werknemers *

G7 (saldo van de basisbijdragen)

2de kwartaal 2021 en/of 3de kwartaal 2021

3703

/

ja

* onder voorbehoud van a posteriori controles van het toepassingsgebied en andere toekenningsvoorwaarden

Bij aangifte via de webtoepassing wordt de vermindering automatisch berekend als ze wordt aangeduid.