Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Tijdelijke vermindering reissector - coronamaatregel

 

De wet van 2 april 2021 (BS van 13 april 2021) voorziet een bijdragevermindering voor de werkgevers die deel uitmaken van de reissector en die onder de wet van 21 november 2017 vallen, met name zij die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie. Het doel bestaat erin deze sector te ondersteunen, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Deze bijdragevermindering beoogt het 2de kwartaal 2020, het 4de kwartaal 2020, het 1ste kwartaal 2021 en het 2de kwartaal 2021. Door het aanhouden van de economische problemen wordt de maatregel verlengd voor het 3de kwartaal 2021.

 

 

Betrokken werkgevers

Het betreft de werkgevers van de reissector (privésector) die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en die actief waren vóór 1 april 2021 en het op die datum nog altijd zijn.

Concreet gaat het om de werkgevers

 • die de hoofdactiviteit 'reisbureau' of 'reisorganisator' uitoefenen en die voor die hoofdactiviteit onder één van de volgende twee Nace-codes vallen:
  • Nace-code 79110: reisbureaus
  • Nace-code 79120: reisorganisatoren
 • en die gedurende de periode van het 2de kwartaal 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft, namelijk het 3de kwartaal 2021, tegen insolventie verzekerd zijn zoals voorzien in de wet van 21 november 2017.
  De werkgever mag daarbij in België of in een ander Europees land verzekerd zijn.

Bijkomende voorwaarden

Om voor de bijdragevermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • zich ertoe verbinden om alle in dienst zijnde werknemers ononderbroken tussen 1 april 2021 en 30 september 2021 in dienst te houden, behalve als de werknemer zelf ontslag neemt (dus niet als met wederzijds akkoord) of wegens dringende redenen wordt ontslagen. Deze voorwaarde geldt om van de vermindering te kunnen genieten voor alle kwartalen.
  • In ieder geval mag de som van de tewerkstelling van alle werknemers bij de werkgever tijdens het 2de kwartaal 2021 niet kleiner zijn dan die van het 1ste kwartaal 2021 ; deze tewerkstelling wordt berekend op basis van µ(glob).
  • Om van de vermindering te kunnen genieten in het 3de kwartaal 2021 mag de som van de tewerkstellingen van alle werknemers bij de werkgever tijdens het 3de kwartaal 2021 niet kleiner zijn dan die van het 1ste kwartaal 2021; deze tewerkstelling wordt berekend op basis van µ(glob).  Deze berekening om van de vermindering te kunnen genieten voor het 3de kwartaal is onafhankelijk van de berekening voor de voorgaande kwartalen.
 • een concreet en individueel opleidingsaanbod aan de werknemers aanbieden dat overeenstemt met minstens 20% van hun contractuele arbeidsduur in het 1ste en 2de kwartaal 2021. Dit slaat op alle werknemers, of ze nu in tijdelijke werkloosheid zijn of niet.  Deze opleidingen moeten uiterlijk op 31 december 2021 gevolgd zijn ;
 • zich in 2021 van het volgende onthouden:
  • de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders;
  • de uitkering van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie  van de onderneming;
  • de inkoop van eigen aandelen;
 • de ondernemingsraad of bij ontstentenis hieraan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hieraan, de werknemers, informeren over de toepassing van de maatregel in de onderneming en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, met name op het vlak van het opleidingsaanbod, en er overleg over plegen. 

De RSZ zal a posteriori controles op het naleven van de voorwaarden uitvoeren.

Bedrag van de vermindering

Voor het 2de kwartaal 2020, het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021

Het bedrag van de vermindering stemt overeen met de som van de netto werkgeversbijdrage. Onder netto werkgeversbijdragen wordt begrepen, de patronale basisbijdragen min de structurele vermindering min een doelgroepvermindering.

Deze bijdragevermindering wordt door de RSZ in twee stappen berekend en toegekend:

 • Stap 1: Berekening van het bedrag van de bijdragevermindering betreffende het 2de en 4de kwartaal 2020 op basis van de DmfA van deze kwartalen.
  • Het bedrag van deze bijdragevermindering wordt eerst gebruikt om de bedragen betreffende het 1ste kwartaal 2021, die aan de RSZ verschuldigd zijn, te vereffenen, en vervolgens eventueel de andere verschuldigde bedragen, met toerekening op de oudste schuld, overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 27 juni 1969.
  • Indien er na de toerekening een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling ervan verzoeken. Als de werkgever dat niet doet, zal het saldo toegerekend worden op de eerste bedragen die komen te vervallen en die aan de RSZ verschuldigd zijn.
 • Stap 2: Berekening van het bedrag van de bijdragevermindering over het 1ste kwartaal 2021 op basis van de DmfA van dat kwartaal.
  • Het bedrag van deze bijdragevermindering wordt eerst gebruikt om de bedragen over het 2de kwartaal 2021, die aan de RSZ verschuldigd zijn, te vereffenen, en vervolgens eventueel de andere verschuldigde bedragen, met toerekening op de oudste schuld, overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 27 juni 1969.
  • Indien er na de toerekening een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling ervan verzoeken. Als de werkgever dat niet doet, zal het saldo toegerekend worden op de eerste bedragen die komen te vervallen en die aan de RSZ verschuldigd zijn.

 

Voor het 2de en het 3de kwartaal 2021

De bijdagevermindering voor het 2de en 3de kwartaal 2021 is een doelgroepvermindering die overeenstemt met het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA van het 2de , respectievelijk 3de kwartaal 2021 voor alle werknemers van de werkgever die een aanvraag via de online toepassing ingediend heeft.

Praktisch in de DmfA van het 2de en 3de kwartaal 2021:

 • nieuwe verminderingscode: 3702 ;
 • doelgroepvermindering 'G7' ;
 • enkel toegelaten op basis van de lijst van de werkgevers die hun aanvraag bij de RSZ indienden en die een OK van de RSZ kregen;
 • De vermindering wordt aanvaard onder voorbehoud van de controles a posteriori ;
 • Indien de werkgever niet voorkomt in de lijst met werkgevers met OK en de vermindering wordt toch toegepast, dan wordt een anomalie gesignaleerd (‘niet voorzien voor deze werkgever’) met hercontrole na zes maanden (cfr systeem Ecaro).

Te vervullen formaliteiten

Stap 1: Aanvraag van de vermindering bij de RSZ via een beveiligde online toepassing en verzending van het ontvangstbewijs van de aanvraag

Om de bijdragevermindering te kunnen genieten, moet de werkgever uiterlijk op 30 september 2021 een aanvraag aan de RSZ richten via een beveiligde online toepassing. De werkgevers die hun aanvraag indienen tussen 1 juli en 30 september kunnen enkel voor het 3de kwartaal 2021 genieten van de vermindering, onder voorbehoud van a posteriori controles.

De werkgevers die hun aanvraag ingediend hebben voor 1 juli 2021 moeten geen nieuwe aanvraag indienen vanaf 1 juli om van de vermindering te kunnen genieten voor het 3de kwartaal, onder voorbehoud van a posteriori controles.

De werkgever moet zich er formeel toe verbinden om alle in dienst zijnde werknemers ononderbroken tussen 1 april 2021 en 30 september 2021 in dienst te houden, behalve als de werknemer zelf ontslag neemt of wegens dringende redenen wordt ontslagen. Hij dient ook te bevestigen dat hij de andere voorwaarden naleeft.

 

De RSZ zal op grond van zijn aanvraag nagaan of de voorwaarden inzake de Nace-code en de verzekerbaarheid werden nageleefd.

 • Als de werkgever voldoet aan de voorwaarde inzake de NACE-code en hij opgenomen is in de officiële lijst inzake verzekerbaarheid van de FOD Economie, dan krijgt hij voor zijn aanvraag een ontvangstbevestiging en een samenvatting, alsook de mededeling dat hij voor de maatregel in aanmerking komt, onder voorbehoud van controles a posteriori.
 • Als de werkgever voldoet aan de voorwaarde inzake de NACE-code maar hij niet opgenomen is in de officiële lijst inzake verzekerbaarheid van de FOD Economie, zal hij verzocht worden om zijn bewijs van verzekerbaarheid  in de toepassing te downloaden. De werkgever krijgt een ontvangstbewijs met een samenvatting van zijn aanvraag.
  De RSZ zal nadien het bewijs van verzekerbaarheid in een Europees land, dat de werkgever gedownload heeft, nakijken.
  • Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden inzake verzekerbaarheid, krijgt hij de bevestiging dat hij voor de maatregel in aanmerking komt, onder voorbehoud van controles a posteriori.
  • Als de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden inzake verzekerbaarheid, wordt hij op de hoogte gebracht dat hij de maatregel niet kan genieten. 
 • Als de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden inzake de NACE-code, ontvangt hij voor zijn aanvraag een ontvangstbevestiging en een samenvatting, alsook de mededeling dat hij niet voor de maatregel in aanmerking komt.

Als een werkgever volgens de elementen waarover de RSZ beschikt niet voor de maatregel in aanmerking komt, maar als hij van mening is dat hij deze toch zou kunnen genieten, kan hij de RSZ hiervan informeren door een online elektronisch formulier in te vullen. 

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

 

Stap 2: Berekening van het bedrag van de bijdragevermindering betreffende het 2de en 4de kwartaal 2020 en toerekening op de rekeningen

Voor alle werkgevers die een aanvraag vóór 16 april 2021 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, zal de RSZ in de 2de helft van april het bedrag van de bijdragevermindering voor het 2de en het 4de kwartaal 2020 berekenen, zoals uitgelegd wordt in punt II.

De werkgever wordt via een brief op de hoogte gebracht van het bedrag waarop hij recht heeft.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Het bedrag zal worden toegerekend op de RSZ-rekeningen in de 2de helft van april 2021 en eerst toegerekend op de bestaande schuld in het 1ste kwartaal 2021 en vervolgens eventueel op de andere schulden aan de RSZ.  Het eventueel overblijvende saldo kan aan de werkgever op zijn verzoek gestort worden.

Voor de werkgevers die hun aanvraag na 15 april 2021 ingediend hebben, zal de berekening van de vermindering voor het 2de en 4de kwartaal 2020 op hetzelfde ogenblik als de berekening in stap 3 uitgevoerd worden.

 

Stap 3: Berekening van het bedrag van de bijdragevermindering voor het 1ste kwartaal 2021 en toerekening in de rekeningen.

Voor alle werkgevers die een aanvraag vóór 16 april 2021 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, zal de RSZ het bedrag van de bijdragevermindering voor het 1ste kwartaal 2021 berekenen, zoals uitgelegd wordt in punt II. De berekening gebeurt begin juli.

Voor alle werkgevers die een aanvraag tussen 16 april 2021 en 30 juni 2021 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, zal de RSZ het bedrag van de bijdragevermindering voor het 2de en het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021  berekenen, zoals uitgelegd wordt in punt II. De berekening gebeurt begin juli.

De werkgever wordt via een brief op de hoogte gebracht van het bedrag waarop hij recht heeft.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Het bedrag zal worden geïmputeerd op de RSZ-rekeningen in de 2de helft van juli 2021 en eerst toegerekend op de bestaande schuld in het 2de kwartaal 2021 en vervolgens eventueel op de andere schulden aan de RSZ.  Het eventueel overblijvende saldo kan aan de werkgever op zijn verzoek gestort worden.

 

Stap 4: Aanvraag van de doelgroepvermindering in de DmfA van het 2de en/of 3de kwartaal 2021

Alle werkgevers die een aanvraag ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, kunnen de doelgroepvermindering in de Dmfa van het 2de en/of 3de kwartaal 2021 aanvragen.

Deze vermindering zal toegekend worden onder voorbehoud van de controles a posteriori door de RSZ.

 

Stap 5: Controles a posteriori

De RSZ zal a posteriori bepaalde controles uitvoeren wat betreft de voorwaarden die vervuld moeten worden om het voordeel van de maatregel te genieten.

Als uit de a posteriori controles blijkt dat de werkgever de toekenningsvoorwaarden niet nageleefd heeft, zal de vermindering voor het 2de en 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021 in de werkgeversrekeningen geannuleerd worden en zal de vermindering voor het 2de en/of 3de kwartaal 2021 in de DmfA geannuleerd worden.

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte vermindering in het kader van Coronacrisis in de reissector

In 2 & 3/2021 wordt de doelgroepvermindering in het kader van de Coronacrisis in de reissector aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen :

Doelgroepvermindering reissector

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode in DmfA

Berekeningsbasis in DmfA

Bedrag van de vermindering in DmfA

Voor alle werknemers*

G7 (saldo van de basisbijdragen)

2de + 3de kwartaal 2021

3702

/

ja

* onder voorbehoud van a posteriori controles en andere toekenningsvoorwaarden

Bij aangifte via de webtoepassing wordt de vermindering 3702 automatisch berekend als ze wordt aangeduid.