Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijdrage pensioen statutaire ambtenaren

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die statutaire ambtenaren tewerkstellen en die bijdragen betalen bestemd voor de financiering van een overheidspensioen.

Betrokken werknemers

Alle statutaire ambtenaren met uitzondering van de bedienaars van de rooms-katholieke eredienst.

De ambtenaren die hun administratieve standplaats in het buitenland hebben (bv. diplomaten, bepaalde militairen,...), zijn aan de RSZ de bijdrage pensioen voor statutaire ambtenaren verschuldigd, ook al moeten er voor hen geen gewone sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

Berekeningsbasis

Het loonbegrip voor de berekening van de pensioenbijdragen van statutaire ambtenaren wordt bepaald door artikel 8 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen dat de referentiewedde voor de berekening van het overheidspensioen vastlegt.

De referentiewedde voor de berekening van het overheidspensioen bestaat uit de baremieke wedde en de weddesupplementen die kunnen beschouwd worden als inherent aan de uitoefening van de functie.

De (geïndexeerde) referentiewedde op basis waarvan de pensioenbijdrage berekend wordt, verschilt van het loonbegrip waarop de socialezekerheidsbijdragen berekend worden. Meestal is de berekeningsbasis voor de pensioenbijdrage wat lager dan voor de gewone bijdragen omdat een aantal voordelen (bv. eindejaarspremie) niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de referentiewedde.

De voordelen in natura worden niet in aanmerking genomen voor de referentiewedde, met uitzondering van het voordeel van gratis huisvesting, verwarming, verlichting... van een vastbenoemde conciërge dat in bepaalde gevallen onderworpen wordt aan de pensioenbijdrage statutaire ambtenaren. 

Weddesupplementen   

Alleen de weddesupplementen die vermeld worden in artikel 8, § 2, van de wet van 21 juli 1844, worden door de FPD in aanmerking genomen voor de berekening van het overheidspensioen, en maken deel uit van de berekeningsbasis voor het innen van de bijdrage pensioen statutaire ambtenaren. 

De verhogingen van de weddesupplementen die na 31 december 1998 werden toegekend, worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de referentiewedde.

De weddesupplementen worden in aanmerking genomen voor de perioden gedurende dewelke zij werkelijk werden toegekend en ten beloop van het bedrag of de bedragen die gedurende die perioden toegekend werden.

Afwezigheden

Het loon van een statutaire ambtenaar voor de bezoldigde afwezigheden die gelijkgesteld zijn met 'dienstactiviteit', wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het overheidspensioen en is onderworpen aan pensioenbijdragen. Een afwezigheid in de stand van 'non activiteit' wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van het overheidspensioen. Als het bestuur tijdens deze afwezigheid een bezoldiging uitbetaalt, zijn geen pensioenbijdragen verschuldigd.   

Bedrag van de bijdrage

Het gaat om volgende bijdragen:

 • de 7,5% persoonlijke bijdrage statutaire ambtenaren
 • de 1,5% persoonlijke bijdrage managers
 • de patronale bijdrage statutaire ambtenaren
 • de patronale bijdrage managers
 • de patronale bijdrage responsabilisering provinciale en plaatselijke besturen.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen die aangesloten zijn bij het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, is de RSZ enkel bevoegd voor het innen van de bijdrage pensioenen statutaire ambtenaren. Informatie over het percentage van de basispensioenbijdrage en de eventueel verschuldigde responsabiliseringsbijdrage kan verkregen worden bij de FPD.

Voor de werkgevers die tot 31 december 2014 voor de statutairen hun pensioenbijdragen rechtstreeks betaalden aan de FPD, moeten de bijkomende betalingen die betrekking hebben op deze periode, rechtstreeks betaald worden aan de FPD. Rechtzettingen van teveel betaalde bijdragen voor die periode moeten ook rechtstreeks met FPD geregeld worden.

Te vervullen formaliteiten

De basisregel is dat deze bijdragen betaald moeten worden uiterlijk de 5e dag van de maand die volgt op de maand waarop ze betrekking hebben. De betaling van deze bijdragen is mee opgenomen in de voorschotfacturen. 

Wie meer uitleg wenst over de manier van storten van deze bijdragen kan terecht bij de RSZ via mail ilse.selderslaghs@rsz.fgov.be of telefoon 02 509 36 18.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Pensioenbijdrage voor de statutaire ambtenaren

In DMFA wordt de bijdrage voor het pensioen van de statutaire ambtenaren aangegeven per werknemerslijn in het blok 90001 "Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn"
- voor de statutairen aangegeven met kengetal 675 of 676 (statutairen met standplaats in het buitenland), 677 (statutaire stagiairs met de vakantieregeling van de privésector) en 690 (vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbidjrage): onder werknemerskengetal 815

 • met type 0 voor de persoonlijke bijdrage van 7,5% alleen
      (voor kengetal 676 is het in de grote meerderheid van de gevallen type 0)
 • met type 1 voor de persoonlijke bijdrage en de gewone werkgeversbijdrage
 • met type 2,4,5,6 voor de persoonlijke bijdrage en de afwijkende werkgeversbijdrage
 • met type 3 of 7 voor de afwijkende werkgeversbijdrage alleen als de berekeningsbasis verschillend is van deze van de persoonlijke bijdrage (in combinatie met het type 0)

- voor de statutairen van de lokale besturen aangesloten bij het Gesolidariseerde Pensioenfonds (kengetal 675, 676, 677 en 690 in de categorie 750, 751, 752 of 753) en voor gewestelijk ontvangers (kengetal 675 in de categorie 050): onder werknemerskengetal 818

 • met type 0 voor de persoonlijke bijdrage en de verlaagde werkgeversbijdrage
 • met type 1 voor de persoonlijke bijdrage en de werkgeversbijdrage

 

- voor de managers van de openbare sector aangegeven met kengetal 673: onder werknemerskengetal 816

 • met type 0 voor de persoonlijke bijdrage van 1,5% alleen
 • met type 1 voor de persoonlijke bijdrage en de gewone werkgeversbijdrage

Voor elke betrokken werkgever wordt het toepasbare type bijdrage door FPD meegedeeld  aan de RSZ.

De berekeningsbasis moet vermeld worden. Deze berekeningsbasis kan licht afwijken van de berekeningsbasis van de gewone bijdragen. De berekeningsbasis omvat de volgende looncodes: 1, 2, 5, 12, 43, 51 en 67.

Vanaf 1/2017 moet, indien de berekening van de bijdrage gebeurt op een afwijkende berekeningsbasis, de zone 01176 "Bijdrage overheidspensioen voor statutaire werknemers - afwijkende berekeningsbasis" in blok 90313 "Tewerkstelling - Inlichtingen" ingevuld worden met waarde "1".

Vanaf 1/2022 moet, indien de controle van de overheidspensioenbijdrage moet gebeuren o.b.v. de baremieke gegevens, de waarde ‘2’ worden ingevuld in de zone 01176 "Bijdrage overheidspensioen voor statutaire werknemers - afwijkende berekeningsbasis" in blok 90313 "Tewerkstelling - Inlichtingen".

Als de waarde ‘1’ of ‘2’ is ingevuld in de zone 01176 "Bijdrage overheidspensioen voor statutaire werknemers - afwijkende berekeningsbasis" en de aangifte wordt ingediend via de webtoepassing moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de verschuldigde bijdragen voor een betrokken persoon.