Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bedrag van de financiële tussenkomst

1. Op het niveau van de werknemer

Het bedrag van de financiële tussenkomst is ten hoogste gelijk aan de brutoloonkost van de bijkomend aangeworven werknemer.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder “brutoloonkost” verstaan: het brutoloon van de werknemer, verhoogd met de verschuldigde patronale socialezekerheidsbijdragen. Het brutoloon omvat het loon alsook de vergoedingen en voordelen die aan de werknemer verschuldigd zijn door of krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen.

Indien de werkgever voor de werknemer een vermindering van patronale bijdragen, andere dan de vermindering Sociale Maribel, of een andere tussenkomst in de loonkost geniet, wordt deze in mindering gebracht van de financiële tussenkomst. Elke doelgroepvermindering of werkuitkering wordt automatisch in mindering gebracht van de loonkost die via de Sociale Maribel gefinancierd wordt. Elke andere tussenkomst in de loonkost (bijvoorbeeld premies) moet door de werkgever gemeld worden aan de RSZ en wordt eveneens in mindering gebracht van de financiële tussenkomst.

Vanaf 2021 zijn de bedragen waarmee de arbeidsplaatsen toegekend vóór 1 januari 2020 zullen worden gefinancierd:

 • algemene sector (provinciale en plaatselijke besturen)
  • contractuelen: 32.069,16 EUR
  • statutairen: 36.828,60 EUR 
 • algemene sector (andere dan provinciale en plaatselijke besturen): 33.862,88 EUR
 • sector van de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • contractuelen en statutairen (andere dan logistieke assistenten):  36.828,60 EUR
  • logistieke assistenten: 32.782,44 EUR.

De nieuw toegekende arbeidsplaatsen vanaf 2020 blijven gefinancierd aan een hoger bedrag, dat verschilt per sector:

 • algemene sector (provinciale en plaatselijke besturen)
  • contractuelen en statutairen: 42.000 EUR
 • algemene sector (andere dan provinciale en plaatselijke besturen):
  • contractuelen en statutairen: 50.000 EUR
 • sector van de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • contractuelen, statutairen en logistieke assistenten: 50.000 EUR 

De voormelde bedragen zijn maximumbedragen. De door het Fonds Sociale Maribel verleende financiële tussenkomst blijft steeds beperkt tot de door de werkgever te dragen reële brutoloonkost van de bijkomend aangeworven werknemer, waarbij eveneens rekening gehouden wordt met eventuele subsidies vanwege een ander organisme voor dezelfde arbeidsplaats.

 

2. Op het niveau van de werkgever

Op het niveau van de werkgever wordt de financiële tussenkomst Sociale Maribel als volgt vastgelegd: het aantal voltijdse equivalenten (VTE) toegewezen aan de werkgever, vermenigvuldigd met het toepasselijke maximumbedrag per werknemer.