Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ - COVID-19

Crisismaatregel COVID-19

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering sinds 20 maart 2020 en sinds 4 april 2020, een aantal maatregelen genomen. Één van deze maatregelen betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 (koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 - BS van 12 mei 2020)

Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling:

Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

Ondernemingen die automatisch uitstel van betalingen genieten

Deze maatregel geldt voor ondernemingen uit de volgende categorieën die verplicht gesloten werden:

 • Horeca (PC 302) categorie 017, 317.
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische en sportieve sector.
  • toeristische attracties (PC 333) RSZ-categorie 095,
  • uitbating van bioscoopzalen (PSC 303.03) RSZ-categorie 323,
  • podiumkunsten (PC 304) RSZ-categorie 562 en 662,
  • sociocultureel (PC 329) RSZ-categorie 262, 362, 762 en 862,
  • sportbeoefening (RSZ-categorieën 070, 076, 176 + andere werkgeverscategorieën die eveneens één van deze drie categorieën hebben).
  • publieke werkgevers (DmfA en DmfAPPL) voor het personeel dat zij tewerkstellen in de inrichtingen die behoren tot deze sectoren en die eveneens verplicht gesloten werden.
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24  maart 2020 gesloten werden met uitzondering van:
  • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • de dierenvoedingswinkels;
  • de apotheken;
  • de krantenwinkels;
  • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen.

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen rechtzettingen van de bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1ste kwartaal;
 • het saldo van het 1ste kwartaal;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie;
 • de voorschotten voor het 2de kwartaal;
 • het saldo van het 2de kwartaal.

 

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal hierop ex-post de nodige controles verrichten.

Werkgevers kunnen zelf nagaan of zij in aanmerking komen voor het automatisch uitstel:

Check recht op automatisch uitstel

Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten

Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

 • Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, beoogd zijn, maar die volledig gesloten werden omdat ze in de onmogelijkheid verkeerden om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen krijgen op basis van een verklaring op eer.
 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten waren.
  Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, het uitstel tot 15 december kunnen genieten.

Notie ‘volledige sluiting’

Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren.

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen rechtzettingen van de bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1ste kwartaal;
 • het saldo van het 1ste kwartaal;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie;
 • de voorschotten voor het 2de kwartaal;
 • het saldo van het 2de kwartaal.

 

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal hierop ex-post de nodige controles verrichten.

Verklaring op eer (niet verplichte sluiting):

Verklaring op eer indienen

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet de werkgever een socialezekerheidsaccount (beveiligde toegang) hebben. Werkgevers die nog geen account hebben, kunnen er een aanmaken. De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven in het luik 'Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen' op het portaal van de sociale zekerheid.

Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten werden en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

De werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het 2de kwartaal 2020

Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het 2de kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020

en / of

 • een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het 2de kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020; met 'loonmassa' wordt de som bedoeld van de bedragen waarop de basisbijdragen voor de sociale zekerheid worden berekend, meer specifiek de bedragen die overeenkomen met de looncodes 1, 2, 5 en 6 (respectievelijk loon en voordelen samenhangend met gepresteerde dagen, voordelen onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen, premies in het raam van maatregelen tot herverdeling van de arbeid en vergoedingen voor uren die geen arbeidstijd zijn).

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Deze werkgevers genieten tot 15 december 2020 een uitstel van betaling van de volgende bedragen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het 1ste kwartaal 2020 verschuldigd zijn;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie;
 • de voorschoten voor het 2de kwartaal 2020;
 • het saldo van de bijdragen die voor het 2de kwartaal 2020 verschuldigd zijn;
 • de nog te betalen rechtzettingen van de bijdragen;
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

 

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal hierop ex-post de nodige controles verrichten.

Verklaring op eer (ondernemingen met een sterk verminderde economische activiteit):

Verklaring op eer indienen

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet de werkgever een socialezekerheidsaccount (beveiligde toegang) hebben. Werkgevers die nog geen account hebben, kunnen er een aanmaken. De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven in het luik 'Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen' op het portaal van de sociale zekerheid.

Ondernemingen niet betrokken bij het automatisch uitstel of uitstel na voorafgaande aangifte

Met uitzondering van het beperkt aantal diensten bedoeld in artikel 1 §5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (zie hoger), kunnen de openbare besturen en hun instellingen en diensten geen beroep doen op deze maatregelen van uitstel van betaling en kunnen in dit verband evenmin gebruik maken van de 'verklaring op eer'.

Minnelijk afbetalingsplan

De werkgevers die niet in aanmerking komen voor een automatisch uitstel van betaling, die niet volledig gesloten zijn geweest na een voorafgaande verklaring op eer en die niet voldoen aan de voorwaarden om een uitstel te bekomen op basis van een verminderde omzet of loonmassa, kunnen aan de RSZ om een minnelijk afbetalingsplan verzoeken voor de aangegeven bijdragen voor het 1ste en het 2de kwartaal 2020 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019. Hierop worden de bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en / of verwijlinteresten niet aangerekend wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd.

Hetzelfde geldt voor de werkgevers die niet in staat zijn om uiterlijk op 15 december 2020 bij het verlopen van het uitstel, aan hun verplichtingen te voldoen.