Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De attesten

Algemeen gesteld levert de RSZ vijf soorten attesten of certificaten af. Deze attesten zijn gratis. Zij worden uitsluitend toegestuurd aan de rechtstreeks betrokkenen die de aanvraag doen.

De volledige lijst van alle beschikbare attesten kan men eveneens terugvinden op de website van de RSZ (www.rsz.fgov.be). Via de RSZ-website kan men tevens de attesten online aanvragen.

Attesten waaruit de stand van de rekening van de werkgever blijkt.

 

Attest openbare aanbesteding

Bij een openbare aanbesteding moet worden nagegaan of de deelnemende ondernemingen schulden hebben bij de RSZ. Zowel de aanbestedende overheid, als de betrokken onderneming kunnen hun attest voor Openbare Aanbesteding aanvragen:

Indien u er niet in slaagt uw attest te bekomen via de beveiligde onlinedienst, kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: attesten@rsz.fgov.be

 

Schuldenattest

Vertegenwoordigt u een onderneming en wilt u uw eigen schuldsituatie kunnen attesteren voor andere doeleinden dan een openbare aanbesteding? Dan hebt u een schuldenattest nodig. Dit attest geeft een overzicht van de schuldsituatie van uw eigen onderneming. U vraagt het aan als u zelf uw schuldsituatie wilt aantonen aan een derde partij. Dit doet u via de beveiligde onlinedienst - schuldenattest.

Indien u er niet in slaagt uw attest te bekomen via de beveiligde onlinedienst, kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: attesten@rsz.fgov.be

 

Bekendmaking van schuldvorderingen

Dit attest deelt de bijdrageschuld van een werkgever mee. Iedereen die een wettig belang kan aantonen, mag het aanvragen. De aanvraag dient te gebeuren via onze beveiligde onlinedienst - bekendmaking schuldvordering.

Indien u er niet in slaagt uw aanvraag te bekomen via de beveiligde onlinedienst, kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: ad2-sectiebekendmaking@rsz.fgov.be

 

Certificaat bij overdracht van een handelsfonds (vierde weg)

Bij de overdracht van een handelsfonds is de overnemer solidair aansprakelijk voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen die de overdrager verschuldigd is. Deze aansprakelijkheid geldt niet wanneer de overdrager bij de akte van overdracht een RSZ-certificaat voegt waaruit blijkt dat de overdrager:

 • geen enkele bijdrage, bijdrageopslag of verwijlintrest verschuldigd is die als een zekere en opeisbare schuld wordt beschouwd, en
 • niet het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure tot invordering van bijdragen.

U vraagt het certificaat aan met een aanvraagformulier voor een certificaat fonds. Vul het formulier in en stuur het naar attesten@rsz.fgov.be.

 

Attest ter beperking van de inhouding op facturen tot het bedrag van de sociale schulden

Als de inhoudingsplicht van toepassing is op uw onderneming, kunt u de inhouding (35% van het bedrag van de factuur) laten beperken tot het bedrag van uw sociale schuld. U moet dan een attest van de RSZ voorleggen aan de opdrachtgever die de factuur moet betalen.

Vraag uw attest ter beperking op de inhouding van facturen aan per e-mail op inhoudingen@rsz.fgov.be als u aan de volgende voorwaarden beantwoordt:

 • u vertegenwoordigt de onderneming waarvoor de inhoudingsplicht geldt, en
 • het bedrag van de factuur bedraagt minstens 7.143,00 EUR.

Om na te gaan of de inhoudingsplicht op u van toepassing is, kan u dit consulteren via de onlinedienst Inhoudingsplicht.

 

Attesten in verband met de aangegeven werknemers

U kunt gegevens laten attesteren i.v.m. met name genoemde werknemers. Deze attesten vraagt u met vermelding van het INSZ-nummer van de werknemer aan

Deze attesten moeten betrekking hebben op de laatste drie  jaar. Indien u gegevens nodig hebt voor een vroegere periode kunt u zich wenden tot de Federale Pensioendienst, Dienst Loopbaanbeheer, Zuidertoren te 1060 Brussel (tel. 1765, gratis nummer, of via mail: loopbaanbeheer@sfpd.fgov.be).

 

Bepaalde attesten in verband met het aantal aangegeven werknemers

(met uitsluiting van elk ander gegeven over hun prestaties) vraagt u aan bij de Directie voor Statistiek (e-mailadres stat.attest@rsz.fgov.be, fax nr. 02 509 38 47).
Het betreft:

 • attesten die het aantal tewerkgestelde werknemers op de laatste dag van een kwartaal vermelden, uitgesplitst volgens statuut (arbeiders-bedienden). Deze attesten hebben betrekking op de door de aanvrager aangeduide kwartalen (maximum 20 kwartalen per attest). Deze attesten zijn meestal vereist in sectoren waar de onderneming aan een erkenning onderworpen is, of in het kader van de toekenning van openbare subsidies. De attesten m.b.t. een bepaald kwartaal kunnen niet afgeleverd worden voor het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.
   
 • attesten "voltijdsequivalenten" met het arbeidsvolume over het ganse kwartaal, uitgedrukt in ‘voltijdsequivalenten’ (VTE), uitgesplitst volgens statuut (arbeiders-bedienden). Deze attesten hebben betrekking op de door de aanvrager aangeduide kwartalen (maximum 20 kwartalen per attest). De berekeningsmethode, stabiel in de tijd, heeft als primordiaal doel statistieken te realiseren over de loontrekkende tewerkstelling in België. De verkregen resultaten beantwoorden dus aan geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling. Zo kunnen deze attesten niet gebruikt worden om het arbeidsvolume te attesteren in het kader van de toepassing van artikel 50 van het KB van 18 juli 2002 (Sociale Maribel). Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de Cel Sociale Maribel van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De attesten m.b.t. een bepaald kwartaal kunnen niet afgeleverd worden voor het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.
   
   
 • attesten waaruit blijkt dat de werkgever al dan niet 10 of meer werknemers tewerkstelde (attesten KB 214); deze attesten dienen meestal om overgemaakt te worden aan openbare instellingen in het kader van een openbare aanbesteding. Het betreft attesten waaruit blijkt dat de werkgever gemiddeld ofwel minder dan 10 werknemers ofwel minstens 10 werknemers tewerkstelde op volgende tijdstippen, voor zover er een aangifte werd overgemaakt: 31 december (kalenderjaar - 2) en 31 maart, 30 juni en 30 september (kalenderjaar - 1).
   

Attesten voor onderneming die geen werkgever is met personeel onderworpen aan RSZ

Een onderneming die niet als werkgever geïdentificeerd is bij de RSZ kan een attest van niet-identificatie opvragen. Dit attest kan gebruikt worden bij openbare aanbestedingen, bekendmaking schuldvorderingen, overdracht handelsfonds…

Deze attesten worden afgeleverd door de directie Front Office en kunnen via de website of elektronisch (attestnl@rsz.fgov.be) worden aangevraagd of per brief aan:
RSZ
Front Office – sectie attesten
Victor Hortaplein 11
1060 BRUSSEL

Ook een attest van schrapping van personeel kan via voormelde weg worden aangevraagd.

Dit attest wordt overgemaakt aan de onderneming en indien die over een geactiveerde e-box beschikt, wordt dit attest naar de e-box verzonden. Ook overheidsinstellingen, erkende boekhouders, advocaten, rechtbanken, bedrijfsrevisoren… kunnen een attest bekomen en hier geldt ook de regel, indien zij over een geactiveerde e-box beschikken, wordt dit attest naar de e-box verzonden.

Informatie over het activeren van uw e-Box vindt u op volgende website: https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/general/how.htm