Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Coronapremie - consumptiecheque

 

Vanaf 1 augustus 2021 bestaat de mogelijkheid voor ondernemingen om over te gaan tot toekenning van een éénmalige coronapremie. De wetgever voorziet in deze mogelijkheid voor werkgevers waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald. Het zijn de partijen bij de arbeidsverhouding die beslissen over de toekenning van de premie.

Ook studenten onder solidariteitsbijdrage en werknemers die niet meer in dienst zijn, kunnen in aanmerking komen.

Om tegelijkertijd de relance te ondersteunen, wordt de premie toegekend in de vorm van cheques op papieren drager of in elektronische vorm. De toekenning van de coronapremie wordt ingekanteld in het vroegere systeem van de consumptiecheques. De elektronische coronapremie wordt geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het moment waarop diens coronapremierekening wordt gecrediteerd. De coronapremierekening is een databank waarop de coronapremie wordt opgeslagen en wordt beheerd door een erkende uitgever voor de coronapremie.

De coronapremie beantwoordt aan het begrip loon, tenzij ze tegelijkertijd aan al de hieronder vermelde voorwaarden voldoet. De coronapremie verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid, beantwoordt steeds aan het loonbegrip.

Op de coronapremie is een bijzondere bijdrage verschuldigd.

 

Coronapremie

Over de vereiste overeenkomsten

De toekenning van de coronapremie moet vervat zijn in een cao, gesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat ze door zo'n overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst. In dat geval mag het bedrag van de coronapremiecheques niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming.

Een werkgever kan aan zijn werknemers op wie een sectorale cao van toepassing is, nog een supplement vrij van bijdragen toekennen. De gewone voorwaarden zijn van toepassing, namelijk

  • als het gaat om ondernemingen die een syndicale delegatie hebben, is een ondernemings-cao verplicht,
  • anders moet het opgenomen worden in een individuele overeenkomst waarbij er geen willekeurige onderscheiden mogen worden gemaakt  tussen de werknemers (dat geldt ook bij individuele overeenkomsten bij gebrek aan sector CAO) .

Alleszins kan alles samengenomen door een werkgever slechts coronapremiecheques worden toegekend voor maximaal 500,00 EUR per werknemer.

 

Over de data

De beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de coronapremie, moet zich situeren vóór 1 januari 2022 en moet zijn opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst afgesloten uiterlijk op 31 december 2021. Het volstaat dat de CAO ondertekend is uiterlijk op 31 december 2021, de neerlegging bij de FOD WASO mag na 31 december 2021, maar moet wel zo snel mogelijk gebeuren

Andere formaliteiten, zoals de beslissing dat de coronapremiecheques elektronisch zullen worden uitgereikt, en het effectief uitreiken van de coronapremiecheques kunnen tot uiterlijk 31 maart 2022 gebeuren.

 

Bepalingen in de overeenkomst

De cao, individuele overeenkomst of reglementaire handeling bepaalt voor de papieren drager de hoogste nominale waarde van de coronapremiecheques, met een maximum van 10,00 EUR per cheque.

 

Op naam van de werknemer, besteding en geldigheidsduur

De coronapremiecheques zijn op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde is vervuld, indien de toekenning ervan en het totale bedrag van de coronapremie of coronapremiecheques voorkomen op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten. Zij kunnen besteed worden in:

 

  • horecagelegenheden,
  • kleinhandelszaken die in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument met inbegrip van hersteldiensten waarbij de consument het te herstellen goed zelf naar de winkel brengt en afhaalt,
  • wellnesscentra, met inbegrip van de sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams,
  • schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons,
  • rijscholen
  • activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), zoals attractieparken, dierenparken, kastelen en musea,
  • bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid
  • bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra en in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

Op de papieren cheques staat duidelijk vermeld dat ze geldig zijn uiterlijk tot 31 december 2022, tezamen met de uitreikingsdatum, en dat ze slechts mogen besteed worden in de eerder genoemde inrichtingen, verenigingen en gelegenheden.

Al de coronapremiecheques die niet op deze wijze zijn toegekend, zijn loon.

 

Omruil in geld

De cheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld.

 

Bedrag

Het totale bedrag van de coronapremie die de werkgever toekent, mag niet groter zijn dan 500,00 EUR per werknemer.

 

Controle voor gebruik

Vóór het gebruik van de elektronische coronapremiecheques kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de toegekende coronapremiecheques die nog niet werden gebruikt.

 

Over het uitreiken in elektronische vorm

Als een sectorale cao alleen het bedrag vaststelt, dan moet een onderneming verplicht ook nog een ondernemings-cao/individuele overeenkomsten afsluiten om de toekenning op elektronische manier te mogen doen. Het gaat ook om een modaliteit, dus ze moeten evenmin vóór 1 januari 2022 worden gesloten. Doet een onderneming dat niet dan kunnen de coronapremiecheques enkel op papier worden uitgereikt.

Voor de toekenning op papier voorziet de wetgeving niet dat er een ondernemings-cao/individuele overeenkomsten moet worden afgesloten.

Indien echter de sector-cao, naast het bedrag ook bepaalt dat de toekenning in elektronische vorm moet gebeuren, tenzij een onderneming kiest voor een toekenning op papier, dan volstaat dit. Het is dus niet vereist dat een onderneming nog eens een ondernemings-cao/individuele overeenkomsten afsluit, om hetzelfde te bepalen wat reeds verplicht op die onderneming van toepassing is.

 

Erkende uitgever

De coronapremiecheques in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking worden gesteld door een uitgever gezamenlijk erkend door de Minister bevoegd voor Sociale zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische zaken.

De elektronische coronapremiecheques die uitgegeven werden door een uitgever wiens erkenning ingetrokken of vervallen is, blijven geldig tot de vervaldag van hun geldigheidsduur. 

 

In geval van diefstal of verlies van kaart

Het gebruik van de elektronische coronapremiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal- of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst.

In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien de werkgever zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische coronapremiecheques toekent. Als de werkgever enkel elektronische coronapremiecheques toekent, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5,00 EUR.

 

Openbare sector

Werkgevers uit de openbare sector kunnen voor hun ambtenaren (zowel voor contractuele als statutaire ambtenaren), onder dezelfde voorwaarden als werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités, in gelijkaardige toekenningsomstandigheden gebruik maken van coronapremiecheques vrij van socialezekerheidsbijdragen. Voor de openbare sector moet de toekenning van de coronapremie het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderhandeling in het daarvoor bevoegde onderhandelingscomité.

 

 

 

Consumptiecheques - coronamaatregel

Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector en de detailhandel die geconfronteerd werden met een lange periode van lockdown, kregen de werkgevers in de loop van 2020 de mogelijkheid hun werknemers consumptiecheques te geven vrij van RSZ (en belastingen).

Consumptiecheques in sectoren die beslist hebben over de toekenning ervan na een financieringsbeslissing van de subsidiërende federale overheid of gefedereerde entiteit in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020, mochten toegekend worden tot en met 30 juni 2021. Het ging om de eenmalige solidariteitspremie volgens het systeem van de consumptiecheque voor het personeel van de federale gezondheidssectoren. De toekenningsmodaliteiten waren gelijkaardig als deze van de coronapremie.

 

Uitbreiding besteding en verlenging geldigheidsduur

Vanaf 1 augustus 2021 worden de bestedingsmogelijkheden uitgebreid en zijn ze hetzelfde als deze voor de coronapremie. De geldigheidsduur van consumptiecheques die nog mogen besteed worden tot 31 december 2021, wordt eveneens opgeschoven naar 31 december 2022.