Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Codificatie en percentages

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdragen bij arbeidsongeval of beroepsziekte

Voor de slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte aangeven, zijn de werkgevers betrokken onder de categorieën ingeschreven :

  • 027: voor arbeidsongevallen
  • 028: voor beroepsziekten

In DMFA,

- in het blok 90012 "werknemerslijn" moeten specifieke werknemerskengetallen vermeld worden voor aangifte van de persoonlijke bijdragen die verschuldigd zijn door slachtoffers van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte. Deze bijzondere werknemerskengetallen zijn de volgende :

Werknemerskengetallen Arbeidsongevallen/ Beroepszieten

Werknemerskengetallen

Werknemes betrokken

%

010 Gepensioneerde werknemers 5,34%
013 Kansarme jongeren werklieden (AR nr 499)
4,70%
014Zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of zeesleepvaartsector
14,52%
015Werklieden en gelijkgestelden
Huispersonneel
13,07%
016Mijnwerkers
13,07%
027Jongeren werklieden gedurende de periode die eindigt op 31 december van het jaar waarin zijn 18 jaar worden
5,57%
041Dienstboden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval van voor 1 april 1983
12,20%
045Dienstboden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval vanaf 1 april 1983 of van een beroepsziekte
13,07%
487Jongeren hoofarbeiders gedurende de periode die eindigt op 31 december van het jaar waarin zijn 18 jaar worden
5,57%
493Geneesheren in opleiding
Kansarme jongeren hoofarbeiders (AR nr 499)
Bursalen van een land buiten Europese Unie
4,70%
494

Betaalde sportbeoefenaars die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval van voor 1 januari 1998
uitgezonderd de houders van een vergunning van beroepsrenner afgeleverd door de Belgische Wielrijdersbond die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval vanaf 1 januari 1985

11,05%
495

Hoofarbeiders en gelijkgestelden
Houders van een vergunning van beroepsrenner afgeleverd door de Belgische Wielrijdersbond die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval vanaf 1 januari 1985
Huisbedienden
Erkende onthaalouders
Kunstenaars
Gelegenheidswerknemers in de Horeca

13,07%
675Statutaire werknemers3,55%

! Voor de slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte is het mogelijk dat er andere werknemerskengetallen van toepassing zijn dan de werknemerskengetallen gebruikt door hun oorspronkelijke werkgever

- één (of meerdere) blok(ken) 90011 "Vergoeding AO - BZ" moet(en) ingevuld worden per werknemerslijn en bevatten:

  • een code die toelaat de aard van de vergoeding te bepalen dat de werknemer genoten heeft tijdens het kwartaal (cfr bijlage 10)
  • de graad van ongeschiktheid (in %) overeenstemmend met de aard van de vergoeding dat de werknemer genoten heeft tijdens het kwartaal
  • het totaal van de vergoedingen per aard van de vergoeding en graad van ongeschiktheid

Er kan slechts één blok "vergoeding AO - BZ" voorkomen voor een gegeven combinatie aard van de vergoeding en graad van ongeschiktheid.

- in het blok 90001 "Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn", kan slechts één enkele bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn voorkomen en de berekeningsbasis stemt overeen met de som van alle vergoedingen en renten die betaald werden aan de betrokken werknemer.