Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voordelen in natura

Voor de berekening van socialezekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd.

De voordelen in natura worden zo correct mogelijk geschat ofwel tegen hun reële waarde ofwel op forfaitaire basis:

Overzicht forfaitaire bedragen per type voordeel

Type voordeel

Evaluatie en voorwaarden

Maaltijd

- 1ste maaltijd (ontbijt): 0,55 EUR per dag
- 2de maaltijd (hoofdmaaltijd): 1,09 EUR per dag
- 3de maaltijd (avondmaal): 0,84 EUR per dag

Terbeschikkingstelling vaste of mobiele PC - 72,00 EUR per jaar en per toestel
Terbeschikkingstelling mobiele telefoon of tablet - 36,00 EUR per jaar en per toestel
Terbeschikkingstelling internetaansluiting (vast of mobiel) - 60,00 EUR per jaar (per werknemer wordt maximaal één aansluiting / abonnement in rekening gebracht)
Terbeschikkingstelling vast of mobiel telefoonabonnement - 48,00 EUR per jaar en per abonnement

Huisvesting (1 kamer geïntegreerd in een woning)

 - 0,74 EUR per dag

 Huisvesting  (meerdere woonvertrekken of een apart bewoonbare studio)

 - geen forfaitaire raming (RSZ baseert zich op de reële huurwaarde van de woonst)

 Huisvesting (conciërge)

 - fiscale forfaitaire raming

Voor personen voor wie de bijdrageberekening gebeurt op het brutoloon aan 108%, en die tijdens de vakantieperiode hetzelfde voordeel in natura blijven genieten als tijdens het jaar, moet men het voordeel tijdens de vakantie niet aangeven.

 

Forfaitaire raming van PC - internet - GSM - telefoonabonnement

De forfaitair geraamde bedragen op jaarbasis worden geproratiseerd op maand- of dagbasis voor de gedekte periode.

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag verminderd met de eigen bijdrage. Aangezien er aparte forfaits gelden voor de verschillende voordelen (het toestel, het abonnement en internet) mag alleen het forfait waarvoor de werknemer tussenkomt, verminderd worden.

Voorbeeld: een werkgever komt met zijn werknemer overeen dat deze onbeperkt privé mag bellen met een ter beschikking gestelde GSM, maar dat hij daarvoor 10,00 EUR per maand aan zijn werkgever moet betalen. Dit bedrag mag alleen in mindering gebracht worden van het forfait voor het telefoonabonnement, niet van het forfait voor het toestel of voor het internetgebruik. Het saldo van de werknemerstussenkomst (6,00 EUR per maand), mag niet in mindering gebracht worden van één van de andere forfaitaire bedragen.

Als algemene regel geldt dat een werknemersbijdrage in mindering gebracht mag worden van het forfait voor het kwartaal waarin de werknemer de bijdrage betaalt. De RSZ aanvaardt evenwel dat eenmalige bijdragen (bv. de werknemer betaalt een eenmalig bedrag op het moment dat het toestel hem ter beschikking gesteld wordt), aangerekend worden op het forfait voor het kwartaal waarin de werknemer zijn bijdrage betaalde en de forfaits van de drie daarop volgende kwartalen.

 

De werkgever die meerdere voordelen van PC, GSM of telefoonabonnement kosteloos ter beschikking stelt, moet elk voordeel apart forfaitair schatten en cumulatief in rekening brengen. Een kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting daarentegen wordt per werknemer slechts één maal in rekening gebracht.

Uitzondering: Wanneer de werkgever een systeem instelt waarbij de werknemer op een correcte manier zijn volledige privételefoongebruik betaalt, dan moet geen voordeel voor het telefoonabonnement (4,00 EUR per maand) en evenmin een voordeel voor het toestel (3,00 EUR per maand) aangegeven worden. Het speelt daarbij geen rol welk systeem gehanteerd wordt (2 SIM-kaarten, een systeem waarbij de werknemer met een toets aangeeft dat het een privégesprek betreft, een verantwoord forfait voor beroepsgebruik waarbij de werknemer het verbruik boven dat forfait betaalt, ...), en ook niet of de werknemer zijn privé-aandeel rechtstreeks betaalt aan de provider of aan zijn werkgever.

Voorbeelden

 

 72

36

60

 48

 totaal in EUR

 PC en internet thuis

    x

 

    x

 

    132

 Eén laptop, internetaansluiting thuis en
een internetaansluiting 2de woonst

    x

 

    x

 

    132

 GSM met abonnement

 

    x

 

 x

    84

 Smartphone met abonnement en mogelijkheid

om op internet te gaan

 

    x

    x

 x

    144

 Enkel abonnement voor een smartphone met

de mogelijkheid om op internet te gaan

 

 

    x

 x

    108

 Smartphone, tablet zonder GSM-module (bellen via app)

en abonnementen met mogelijkheid om op internet te gaan

 

    2 x

    x

 x

    180

 Smartphone en laptop met abonnementen

en met mogelijkheid om op internet te gaan

    x

    x

    x

 x

    216

 Smartphone en tablet met GSM-module

en abonnementen met mogelijkheid om op internet te gaan

 

    2 x

    x

 2x

    228

Abonnement voor mobiele telefonie (gebruik eigen GSM)        x     48
Eén desktop, een laptop, internetaansluiting thuis en
een mobiel internet abonnement 
   2 x      x       204

 

Forfaitaire raming van de waarde van een conciërgewoning

Een conciërge is een personeelslid dat prestaties van bewaking en toezicht verricht van een gebouw (bv. een fabriek, een sportcentrum...). Indien hij kosteloos een woning ter beschikking krijgt die deel uitmaakt van dat gebouw of onverbrekelijk bij dat gebouw hoort, bepaalt de RSZ - zoals de FOD Financiën - de waarde van de kosteloze huisvesting en van de gratis verwarming en verlichting op basis van de forfaitaire raming bepaald in artikel 18, §3, 2° en 4° van het KB/WIB 92.

Onroerende goederen

De waarde van het jaarlijks voordeel van een woning die kosteloos ter beschikking gesteld wordt van een conciërge, wordt vastgesteld op basis van het kadastraal inkomen. De waarde van het voordeel wordt forfaitair vastgesteld op 100/60 van het kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met twee.  

Bij een gemeubelde woning wordt het voordeel met twee derden verhoogd. 

De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 en is voor het jaar 2022 gelijk aan 1,9084.

De forfaitair geraamde bedragen op jaarbasis worden geproratiseerd op maand- of dagbasis voor de gedekte periode.

Verwarming en elektriciteit

De fiscale waarde van het voordeel van gratis verwarming en gratis elektriciteit in een woning die kosteloos ter beschikking gesteld wordt, wordt anders bepaald voor het leidinggevend personeel en de andere personeelsleden.

Aangezien de RSZ de fiscale waardering enkel aanvaardt voor een conciërgewoning, zal de raming voor 'de andere personeelsleden' meestal van toepassing zijn. Vanaf 1 januari 2022, is deze fiscale waardering beperkt tot de gevallen waarbij kosteloos elektriciteit en/of verwarming wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen en afgerond naar een hoger of lager veelvoud van 10 EUR. Voor het jaar 2022 zijn de forfaitaire bedragen

  • voor het leidinggevend personeel gelijk aan
    • 2.130,00 EUR per jaar voor verwarming;
    • 1.060,00 EUR per jaar voor elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming. 
  • voor de andere personeelsleden gelijk aan
    • 960,00 EUR per jaar voor verwarming;
    • 480,00 EUR per jaar voor elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming.

De forfaitair geraamde bedragen op jaarbasis worden geproratiseerd op maand- of dagbasis voor de gedekte periode.

 

Openbare sector

Voor de conciërge van een openbaar bestuur gelden de fiscale waarderingsregels tenzij een dwingende regelgeving een andere waardering oplegt.

 

Beperking van het uitbetaalde loon in natura

Een uitbetaling in natura wordt strikt gereglementeerd door de loonbeschermingswet. Een deel van het loon mag in natura uitbetaald worden, maar moet schriftelijk geschat worden en ter kennis van de werknemer gebracht worden bij zijn indienstneming.

Het deel van het loon dat in natura mag worden betaald, is beperkt tot maximum 20% van het brutoloon. Als de werkgever kosteloos een woning ter beschikking stelt van een conciërge, dan mogen de voordelen in natura maximum 40% van  het brutoloon belopen.