Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Solidariteitsbijdrage op het betalen van verkeersboetes

Om de werkgevers te ontraden de werknemers aan te zetten tot overtredingen, werd een solidariteitsbijdrage ingevoerd op de bedragen die een werkgever in de plaats van een werknemer betaalt (of aan zijn werknemer terugbetaalt), voor een door de werknemer tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst opgelopen verkeersboete. Het gaat hier zowel om de (terug)betaling van de verkeersboete in de strikte zin van het woord, als om de (terug)betaling van bedragen voortvloeiend uit een minnelijke schikking of een onmiddellijke inning.

De solidariteitsbijdrage van 33 % wordt geïnd volgens volgende bepalingen:

  • Verkeerboetes die voortvloeien uit de toestand van het rijdend materieel en de conformiteit van de lading, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden bij terugbetaling dan ook niet aanzien als een voordeel; de solidariteitsbijdrage is hierop niet vereist.
  • Verkeersboetes voortvloeiend uit zware verkeersovertredingen (overtredingen van de 3de en de 4de graad) en snelheidsovertreding van 150,00 EUR en meer, moeten altijd beschouwd worden als ten laste van de werknemer. Een solidariteitsbijdrage van 33 % zal geïnd worden.
    • Voorbeeld: door het rood licht rijden, het inhaalverbod negeren, straatraces houden, terugdraaien op een autosnelweg.
  • Verkeersboetes die voortvloeien uit lichte verkeersovertredingen (1ste en 2de graad) en snelheidsovertreding van minder dan 150,00 EUR zijn tot op zekere hoogte verschoonbaar. Ze worden vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage tot een bedrag van 150,00 EUR per jaar en per werknemer. Het bedrag van de overschrijding is onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.
    • Voorbeeld: de gordel niet dragen, onrechtmatig op een bus- of pechstrook rijden, de richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer dit verplicht is, als bestuurder bellen met de gsm in de hand, bepaalde gevallen van gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren, rechts inhalen waar dit verboden is.

Deze bijzondere bijdrage wordt geïnd per werknemer. De werkgever moet tegenover de RSZ geen bijkomende formaliteiten vervullen. Op verzoek moeten de nodige stukken ter staving kunnen worden voorgelegd.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage op verkeersboetes

In DMFA wordt de bijdrage op verkeersboetes aangegeven per werknemerslijn in blok 90001 “Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn” met werknemerskengetal 889 met type 0.

De berekeningsbasis die overeenstemt met de terugbetaalde verkeersboetes die onderworpen zijn aan bijdragen moet vermeld worden.

Als de DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis ingevuld worden bij de verschuldigde bijdragen voor een betrokken werknemer.