Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering -- algemene bepalingen en berekeningsformule

Wat?

De doelgroepverminderingen beogen ofwel een bepaalde groep werkgevers te favoriseren, ofwel bepaalde werknemers. Per tewerkstellingslijn van de werknemer kan de werkgever één van deze doelgroepverminderingen aanduiden voor zover zowel hijzelf als de werknemer aan de criteria voldoet.

In tegenstelling met de structurele vermindering, moet de werknemer niet a priori onderworpen zijn aan alle regelingen. Indien dit criterium bij een doelgroepvermindering meespeelt zal dit bij de bespreking van die doelgroepvermindering worden toegelicht.

Berekening en forfaits

De doelgroepvermindering (Pg) berekent men, per tewerkstellingslijn, door een forfaitair verminderingsbedrag te vermenigvuldigen met de vaste vermenigvuldigingsfactor en de prestatiebreuk:

Pg = G x µ x βg

Pg wordt afgerond tot op de eurocent waarbij 0,005 EUR wordt afgerond naar 0,01 EUR.

Afhankelijk van de beoogde doelgroep stemt G overeen met één van de volgende forfaits. De vermindering wordt toegekend gedurende een aantal kwartalen, variërend volgens de karakteristieken van de doelgroep. De vermindering bedraagt voor:

 • G1 : 1.000,00 EUR,
 • G2 : 400,00 EUR,
 • G3 : 300,00 EUR,
 • G4 : 600,00 EUR,
 • G5 : 750,00 EUR,
 • G6 : 1.150,00 EUR,
 • G7 : het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering,
 • G8 : 1.500,00 EUR,
 • G9 : 800,00 EUR,
 • G10: 500,00 EUR,
 • G11: 770,00 EUR,
 • G12: 726,50 EUR,
 • G13 : het saldo van de verschuldigde basisbijdragen, verminderd met de loonmatigingsbijdrage (DmfAPPL),
 • G14: 1.550,00 EUR,
 • G15: 1.050,00 EUR,
 • G16: 450,00 EUR
 • G18: 4000,00 EUR
 • G19: 65 % van het saldo van de verschuldigde werkgeversbijdragen dat overblijft na eventuele toepassing van de sociale maribel en van de structurele vermindering

Regionalisering

In het kader van de 6de Staatshervorming, werden vanaf het 3de kwartaal 2014 een aantal bevoegdheden geregionaliseerd, waaronder het grootste deel van de huidige ‘specifieke’ doelgroepwerkgeversbijdrageverminderingen. De eerder ‘algemene’ federale werkgeversbijdrageverminderingen kunnen verder toegepast worden. In de instructies zal u merken dat gradueel een aantal specifieke werkgeversbijdrageverminderingen geschrapt werden en dat er een aantal overeenkomstige doelgroepverminderingen werden gecreëerd. 

De RSZ is de enige administratieve en technische operator voor de aangifte en uitvoering van de regionale doelgroepverminderingen, maar enkel de Gewesten kunnen voor de tewerkstelling op hun grondgebied een regionale doelgroepverminderingen afschaffen, wijzigen of nieuwe doelgroepverminderingen creëren. De federale overheid kan de bestaande regionale doelgroepverminderingen niet meer wijzigen. Zolang de Gewesten de vóór 1 juli 2014 ingevoerde doelgroepverminderingen niet wijzigen, blijven deze van toepassing.

De zone 'identificatienummer van de lokale eenheid' op het niveau van de tewerkstellingslijn speelt een essentiële rol in het bepalen van de toepasselijke verminderingen. Elk gewest financiert de doelgroepverminderingen die op zijn grondgebied toegekend worden. De RSZ legt iedere doelgroepvermindering die toegekend wordt, ten laste van het Gewest op basis van de plaats van de tewerkstelling van de werknemer die geniet van de doelgroepvermindering. Een doelgroepvermindering wordt geweigerd als het vestigingseenheidsnummer niet gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor het kwartaal waarin de doelgroepvermindering gevraagd wordt, of als er geen geldig of correct vestigingseenheidsnummer in de DmfA (of in de DmfAPPL) vermeld wordt. 

Voor volgende doelgroepen bestaan federale doelgroepmaatregelen:

 • Nieuwe werkgevers – eerste aanwervingen
 • Werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering of een vierdagenweek instellen
 • Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - coronamaatregel

 • Horeca
 • Contractuele vervangers openbare sector
 • Betaalde sportbeoefenaars

Voor volgende doelgroepen bestaan geregionaliseerde doelgroepmaatregelen

 • Oudere werknemers - Brussel
 • Oudere werknemers - Duitstalige Gemeenschap
 • Oudere werknemers - Vlaanderen
 • Oudere werknemers - Wallonië
 • Langdurig werkzoekenden - algemene categorie
 • Langdurig werkzoekenden - doorstromingsprogramma's
 • Langdurig werkzoekenden - SINE
 • Werknemers artikel 60, § 7, van de wet van 8 juli 1976 (OCMW's)
 • Jonge werknemers
 • Jonge werknemers - Vlaanderen
 • Mentors
 • Herstructurering
 • Gesubsidieerde contractuelen
 • Huispersoneel
 • Kinderopvang
 • Kunstenaars

De toepassing van deze doelgroepen hangt af van het correct vermelden van het "identificatienummer van de lokale eenheid (de vestigingseenheid)" op het niveau van de tewerkstellingslijn.