Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering betaalde sportbeoefenaars

Betrokken werknemers

Het gaat om betaalde sportbeoefenaars en beroepswielrenners. De wet omschrijft

  • 'betaalde sportbeoefenaar' als 'de persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten'
  • 'beroepswielrenner' als 'de houder van een vergunning van 'eliterenner met contract' afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond'.

Vanaf 1 januari 2022 worden de werkgeversbijdragen berekend op de reële lonen maar met een doelgroepvermindering om de meerkosten voor de sportclubs en de sportverenigingen binnen de perken te houden.

De vermindering is niet van toepassing op de werkgeversbijdragen voor trainers en scheidsrechters die onderworpen zijn op basis van de wet van 24 februari 1978 of in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Zij werden vóór 1 januari 2022 evenmin berekend op een forfaitair loon. De bijdragen worden zoals voorheen berekend op hun reële loon.

Betrokken werkgevers

Het gaat om:

  • werkgevers die ressorteren onder het nationaal Paritair Comité voor de sport (PC 223),
  • de sportverenigingen, sportcentra en sportclubs
  • en de publiekrechtelijke rechtspersonen die tot doel hebben sport en lichamelijke opvoeding te bevorderen voor zover zij betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners tewerkstellen.

Bedrag van de vermindering

Een werkgeversbijdragevermindering G19 gelijk aan 65 % van het saldo van de verschuldigde werkgeversbijdragen dat overblijft na eventuele toepassing van de sociale maribel en van de structurele vermindering, kan worden toegepast.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van verminderingen voor beroepssporters

Vanaf 1/2022, wordt de specifieke vermindering voor beroepssporters aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

Vermindering

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode in DMFA

Berekeningsbasis in DMFA

Bedrag van de vermindering in DMFA

Doelgroep 
beroepssporters

G19 (65% van het saldo van de werkgeversbasisbijdragen
na eventuele toepassing van de sociale maribel en van de structurele vermindering )

 Volledige duur van de tewerkstelling

4110

/

Ja

P = G

Geen proratisering, maar voorwaarden inzake ondergrens prestaties zijn van toepassing

Bij aangifte via de webtoepassing wordt de vermindering 4110 automatisch berekend als ze wordt aangeduid.

De doelgroepvermindering voor beroepssporters is cumuleerbaar met de Sociale Maribel.