Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toekenning van een compensatiepremie aan de werkgevers uit de evenementensector en aan werkgevers uit bepaalde andere sectoren

De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren teneinde deze sectoren te ondersteunen en om ontslagen ten gevolge van de COVID-19-pandemie te vermijden door de loonkost van de bezoldigde werknemers te verlagen.

De premie is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor hetzij het 2de kwartaal 2021, hetzij het 3de kwartaal 2021, hetzij het 4de kwartaal 2021, waarbij het meest gunstige bedrag van de 3 wordt toegekend.

De wet die deze kwestie regelt, werd op 2 februari 2022 in de Commissie voor Sociale Zaken gestemd.

In afwachting van de stemming van de wet in de Kamer en van de bekendmaking ervan en van de goedkeuring van de Europese Commissie, stellen wij de volgende informatie onder voorbehoud ter beschikking.

De uitbreiding van het toepassingsgebied, zoals opgenomen in het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel [44] van de wet van XX XX 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie wordt eveneens meegedeeld onder voorbehoud van de stemming van de voormelde wet in de Kamer en de bekendmaking ervan en van de goedkeurig van de Europese Commissie.

Toepassingsgebied en voorwaarden van de maatregel

Wet betreffende tijdelijke ondersteunings-maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie

 • Deze maatregel is van toepassing op de werkgevers
  • uit de privésector en
  • wier hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector of
  • op de werkgevers die gesloten zijn voor het publiek in toepassing van het 'pandemie-KB' van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021 en die behoren tot de volgende sectoren:
   • discotheken en dancings
   • binnenspeeltuinen
 • Voor de werkgevers wier hoofdactiviteit tot de evenementensector behoort, gaat het concreet om de werkgevers
  • die vallen onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), d.w.z. aan wie de RSZ werkgeverscategorie 562 of 662 toegekend werd
  • of wier hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:
   • de beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011) en de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012);
   • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021);
   • het ontwerp en de bouw van podia (NACE-code 90022);
   • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023);
   • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029);
   • de beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031);
   • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032);
   • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041);
   • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041);
   • het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE-code 90042);
   • het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE-code 90042);
   • de organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300);
   • de organisatie van sportevenementen. Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen.
 • De werkgevers die niet vallen onder het PC 304 of de genoemde NACE-codes, maar die gelijkaardige activiteiten uitoefenen, kunnen ook de maatregel genieten als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, op het vlak van tewerkstelling, zich in de evenementensector situeert.  Vooraleer de premie toe te kennen, zal de RSZ de hoofdactiviteit controleren van de werkgever die een aanvraag indient.
 • Het begrip 'evenement'
  • Voor de toepassing van de maatregel kan een evenement beschouwd worden als een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en voor een publiek bestemd is.  Het evenement kan openbaar of privé zijn.  Het kan groot of klein in omvang zijn en het kan recurrent of punctueel plaatsvinden.  Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd.
 • Wat de werkgevers uit de sectoren van de dancings en de discotheken betreft, kunnen de werkgevers met NACE-code 56.302 (discotheken, dancings en dergelijke), voor de maatregel in aanmerking komen. Werkgevers die niet onder deze NACE-code vallen, kunnen voor de maatregel in aanmerking komen als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, valt onder de sector van de dancings en de discotheken en dat hun hoofdactiviteit gesloten is voor het publiek in toepassing van het 'pandemie-KB' van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021.
  • De RSZ zal de hoofdactiviteit van de werkgever die een aanvraag indient, controleren vooraleer de premie toe te kennen.
 • Voor de binnenspeeltuinen is er geen specifieke RSZ-werkgeverscategorie of specifieke NACE-code. Zij kunnen voor de maatregel in aanmerking komen als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, valt onder de sector van de binnenspeeltuinen en dat hun hoofdactiviteit voor het publiek gesloten is in toepassing van het 'pandemie-KB' van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021.
  • De RSZ zal de hoofdactiviteit van de werkgever die een aanvraag indient, controleren vooraleer de premie toe te kennen.

 

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet

 • Het koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel [44] van de wet van XX XX 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie breidt het toepassingsgebied van de wet uit naar de werkgevers die gesloten waren voor het publiek krachtens artikel 7,§1, lid 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, in de versie die van kracht is op 26 december 2021 en voor zover de hoofdactiviteit voornamelijk in binnenruimten plaatsvindt.
 • Komen in aanmerking voor deze uitbreiding:
  • subtropische zwembaden 
  • trampolineparken
  • bowlingzalen
  • snooker- en biljartzalen
  • dartszalen
  • inrichtingen voor paintballgames en lasergames
  • escape rooms
 • De werkgevers met NACE-code 93.291 (exploitatie van snooker- en biljartzalen) kunnen voor de maatregel in aanmerking komen.
 • De andere werkgevers kunnen in aanmerking komen voor de maatregel als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, valt onder één van de bovengenoemde sectoren
  • en dat deze hoofdactiviteit gesloten was voor het publiek krachtens artikel 7,§1, lid 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, in de versie die van kracht is op 26 december 2021
  • en voor zover de hoofdactiviteit voornamelijk in binnenruimten plaatsvindt.
 • De RSZ zal de hoofdactiviteit van de werkgever die een aanvraag indient, controleren vooraleer de premie toe te kennen.

Voorwaarden om voor de maatregel in aanmerking te komen

 • Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:
  • De premie moet gebruikt worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
   • Concreet wordt de premie begrensd tot 80 % van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven brutolonen voor de betrokken kwartalen, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen voor deze periode. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de brutolonen en de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die in deze periode worden ontslagen, met uitzondering van de werknemers die om dringende redenen worden ontslagen.
    Voor deze voorwaarde zal de RSZ a posteriori, op basis van de DmfA van het 1ste en 2de kwartaal 2022, controles uitvoeren.
  • De werkgever dient zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 te onthouden van:
   • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
   • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming; 
   • het inkopen van eigen aandelen.

Om voor de compensatiepremie in aanmerking te komen, moet de werkgever ten laatste op 15 mei 2022 via een beveiligde online toepassing  een aanvraag bij de RSZ indienen.

 • De RSZ zal a posteriori controles op het naleven van de voorwaarden uitvoeren.

De werkgevers die hun aanvraag vóór 26 februari 2022 indienen, kunnen in aanmerking komen voor een voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de en het 3de kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de 2 zal worden toegekend. Ze komen vervolgens ambtshalve in aanmerking voor de berekening van de definitieve premie.

 • De werkgevers die hun aanvraag tussen 26 februari 2022 en 15 mei 2022 indienen, zullen recht hebben op de definitieve premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de, 3de en 4de kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de 3 zal worden toegekend.

 

Compensatiepremie

Begrippen

 • De compensatiepremie wordt berekend op alle werknemers en studenten van de betrokken werkgevers, met uitzondering van de flexi-jobs en de specifieke werknemers die niet in de DmfA werden aangegeven, zoals de vrijwilligers.
 • Onder netto patronale basisbijdrage wordt begrepen, de patronale basisbijdrage, met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage min de structurele verminderingen en doelgroepverminderingen.
  • Zijn niet in het toepassingsgebied opgenomen:
  • de werknemersbijdragen
  • de bijzondere werkgeversbijdragen, waaronder:
   • de bijdrage bestemd voor het stelsel jaarlijkse vakantie van de handarbeiders
   • de bijdrage 1,60% of 1,69%
   • de bijdrage risicogroepen
   • de bijdragen bestemd voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen
   • de bijdragen bestemd voor een Fonds voor Bestaanszekerheid
   • de bijdragen voor de 2de pensioenpijler
 •  Onder de patronale solidariteitsbijdrage, verschuldigd voor de studenten, wordt begrepen, het gedeelte van de solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever (5,42%).

 

Berekening van de voorlopige premie

 • Voor alle werkgevers die een aanvraag vóór 26 februari 2022 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, zal de RSZ het bedrag van de voorlopige premie berekenen.
 • De voorlopige premie zal enkel berekend worden voor de werkgevers die in het 1ste kwartaal 2022  in het repertorium van de RSZ actief zijn.
 • De berekening van de voorlopige premie zal gebeuren op basis van een 'foto' van de DmfA-aangifte van het 2de kwartaal 2021 en het 3de kwartaal 2021, op een nog nader te bepalen datum eind februari. De wijzigingen van de DmfA-aangifte die na die datum uitgevoerd worden, zullen niet in aanmerking worden genomen.
 • Het bedrag van de voorlopige premie stemt overeen met 
  • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 2de kwartaal 2021 + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2021.
            of
  • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 3de kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 3de kwartaal 2021.
 • Het hoogste bedrag van de 2 wordt toegekend.

 

Berekening van de definitieve premie

Wat de werkgevers betreft die voor de premie in aanmerking komen, zal de definitieve premie enkel berekend worden voor de werkgevers die in het 2de kwartaal 2022  in het repertorium van de RSZ actief waren.

 • Werkgevers die hun aanvraag ingediend hebben vóór 26 februari 2022 en die een voorlopige premie hebben ontvangen
  • De berekening van de definitieve premie zal gebeuren op basis van een 'foto' van de DmfA-aangifte van het 4de kwartaal 2021 op een nog nader te bepalen datum eind mei. De wijzigingen van de DmfA-aangifte die na die datum uitgevoerd worden, zullen niet in aanmerking worden genomen.
  • Het bedrag van de definitieve premie stemt overeen met
   • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 4de kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 4de kwartaal 2021
   • vergelijking tussen het bedrag van de voorlopige premie en dat van de definitieve premie:
    • Wanneer het bedrag van de definitieve premie lager is dan het bedrag van de voorlopige premie, dan is het bedrag van de voorlopige premie verworven.
    • Wanneer het bedrag van de definitieve premie hoger is dan het bedrag van de voorlopige premie, dan wordt aan de werkgever een bijkomende premie ten belope van het verschil toegekend.
 • Werkgevers die hun aanvraag ingediend hebben tussen 26 februari 2022 en 15 mei 2022 en die geen voorlopige premie hebben ontvangen
  • De berekening van de definitieve premie zal enerzijds gebeuren op basis van een 'foto' van de DmfA-aangifte van het 2de kwartaal 2021 en het 3de kwartaal 2021 op dezelfde datum als voor de voorlopige premie, en anderzijds op basis van het 4de kwartaal 2021 op een nog nader te bepalen datum eind mei. De wijzigingen die na die data in de DmfA geregistreerd werden, zullen niet in aanmerking worden genomen.
   • Het bedrag van de definitieve premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 2de kwartaal 2021 + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2021
   • of
   • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 3de kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 3de kwartaal 2021.
   • of
   • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 4de kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 4de kwartaal 2021.
  • Het hoogste bedrag van de 3 wordt toegekend.

 

Procedure

Stap 1: specifieke procedure voor de werkgevers van de evenementensector

De werkgevers van de evenementensector

 • die onder de werkgeverscategorie 562 of 662 vallen of onder één van de Nace-codes die binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen, met uitzondering van de Nace-code van de sportsector (93199) en
 • wier hoofdactiviteit al door de RSZ nagetrokken werd in het kader van de vermindering voor de evenementensector en wier hoofdactiviteit daadwerkelijk te maken had met de organisatie van evenementen

zullen in hun e-box een elektronisch bericht ontvangen waarin staat dat zij voor de maatregel in aanmerking kunnen komen. In het bericht staat een link om rechtstreeks naar de aanvraagtoepassing te gaan. 

We voorzien de nodige opvolging om te zien of de werkgever zijn e-box geactiveerd heeft en het document geraadpleegd heeft.  Indien hij het document niet raadpleegde of de e-box niet actief is, zal een mail of een brief gestuurd worden om hem te sensibiliseren de e-box te gebruiken en te activeren, het document te raadplegen en de aanvraag in te dienen. Als de werkgever niet reageert, nog altijd niet zijn e-box geactiveerd heeft, het document niet geraadpleegd heeft of geen verzoek ingediend heeft, dan contacteren we hem telefonisch.

Deze werkgevers komen automatisch in aanmerking voor de maatregel als zij een aanvraag indienen en aanvinken dat zij de voorwaarden zullen naleven (onder voorbehoud van controles a posteriori). De verzending van deze elektronische berichten zal beperkt worden tot de werkgevers van wie het bedrag van de voorlopige premie hoog genoeg is.

Stap 2: aanvraag van de premie bij de RSZ via een online toepassing en verzending van het ontvangstbewijs van de aanvraag

De werkgever die voor de compensatiepremie wenst in aanmerking te komen, zal deze kunnen aanvragen via een beveiligde online toepassing , en dit tot 15 mei 2022.

Werkgevers die binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen op grond van hun hoofdactiviteit die vastgesteld kan worden op basis van hun werkgeverscategorie of hun NACE-code.

Deze werkgevers zullen worden doorverwezen naar een eenvoudige aanvraagtoepassing waarin ze zullen moeten bevestigen dat ze aan de voorwaarden voldoen om voor de maatregel in aanmerking te komen.

Ze zullen een ontvangstbevestiging van de aanvraag krijgen, een samenvattend overzicht ervan en de bevestiging dat ze voor de maatregel in aanmerking kunnen komen onder voorbehoud van controles a posteriori.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Het gaat om de werkgevers

 • van de evenementensector en
  • die onder de werkgeverscategorie 562 of 662 vallen of onder één van de Nace-codes die binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen, met uitzondering van de Nace-code van de sportsector (93199)
           of
  • wier hoofdactiviteit al door de RSZ nagetrokken werd in het kader van de vermindering voor de evenementensector en wier hoofdactiviteit daadwerkelijk te maken had met de organisatie van evenementen.
 • van discotheken en dancings die onder NACE-code 56.302 vallen (discotheken, dancings en dergelijke)
 • van snooker- en biljartzalen die onder NACE-code 93.291 vallen (exploitatie van snooker- en biljartzalen).

Andere werkgevers die een aanvraag indienen

Deze werkgevers zullen worden doorverwezen naar een specifiek aanvraagformulier waarin ze zullen moeten bevestigen dat ze aan de voorwaarden voldoen en waarin ze om aanvullende informatie zullen worden verzocht, met name in verband met hun hoofdactiviteit. 

Ze zullen een ontvangstbewijs met een samenvatting van de aanvraag krijgen.

Op basis van deze informatie zal de RSZ nagaan of de werkgever recht heeft op de compensatiepremie.

Na analyse,

 • als de hoofdactiviteit van de werkgever wel degelijk onder het toepassingsgebied valt, zal hij de bevestiging krijgen dat hij de maatregel kan genieten, onder voorbehoud van controles a posteriori;
 • als de hoofdactiviteit van de werkgever niet valt onder het toepassingsgebied van de maatregel, zal hij geïnformeerd worden over het feit dat hij de maatregel niet kan genieten.

Als een werkgever niet voor de maatregel in aanmerking komt op basis van de elementen waarover de RSZ beschikt, maar als hij meent toch de maatregel te kunnen genieten, kan hij de RSZ hiervan op de hoogte stellen via het mailadres dat in het antwoord van de RSZ staat.  

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Stap 3: berekening van het bedrag van de voorlopige premie, mededeling en toerekening op de rekeningen

Voor alle werkgevers die een aanvraag vóór 26 februari 2022 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, zal de RSZ het bedrag van de voorlopige premie berekenen, zoals uitgelegd.

Eind februari 2022 zullen de werkgevers die in aanmerking komen voor de voorlopige premie, op de hoogte worden gebracht van het bedrag van de premie via een elektronisch bericht in hun e-box.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Het bedrag van deze premie wordt eerst ambtshalve aangewend om de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bedragen te betalen die betrekking hebben op het 1ste kwartaal 2022, en vervolgens eventueel de overige aan de voormelde Rijksdienst verschuldigde bedragen, en dit met toerekening op de oudste schuld, overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 27 juni 1969.  Indien er na de toerekening een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling ervan verzoeken. Als de werkgever dat niet doet, zal het saldo toegerekend worden op de eerste bedragen die komen te vervallen en die aan de RSZ verschuldigd zijn.

Stap 4: berekening van het bedrag van de definitieve premie, mededeling en toerekening op de rekeningen

Voor alle werkgevers die een aanvraag vóór 16 mei 2022 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de maatregel in aanmerking komen, zal de RSZ het bedrag van de definitieve premie berekenen, zoals uitgelegd.

Eind mei 2022 zullen de werkgevers die in aanmerking komen voor de definitieve premie, op de hoogte worden gebracht van het bedrag van de premie via een elektronisch bericht in hun e-box.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Het bedrag van deze premie wordt eerst ambtshalve aangewend om de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bedragen te betalen die betrekking hebben op het 2de kwartaal 2022, en vervolgens eventueel de overige aan de voormelde Rijksdienst verschuldigde bedragen, en dit met toerekening op de oudste schuld, overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 27 juni 1969.  Indien er na de toerekening een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling ervan verzoeken. Als de werkgever dat niet doet, zal het saldo toegerekend worden op de eerste bedragen die komen te vervallen en die aan de RSZ verschuldigd zijn.