Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Omschrijving en inningsstelsel

 

Omschrijving

Voor de Sociale Zekerheid wordt als ‘werkgever’ de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid bedoeld die een werknemer, stagiair, leerling of een gelijkgestelde tewerkstelt, of die door de wetgeving expliciet als dusdanig is aangeduid. De ‘werkgever’ moet instaan voor de aangifte van de loon- en prestatiegegevens (al dan niet via een sociaal secretariaat of dienstverrichter).

De ‘werkgever’ wordt vastgesteld, afhankelijk van de aard van de arbeidsrelatie:

 • In het geval van een arbeidsovereenkomst (overgrote deel van de situaties in de privésector) is dit de persoon die het werkgeversgezag uitoefent op de werknemer.
 • Soms is er een wettelijk vermoeden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Naargelang het wettelijk vermoeden is het de opdrachtgever, eigenaar of huurder (apotheek), of de werkgever waarmee de werknemer al gebonden is met een arbeidsovereenkomst (gelijkaardige bijkomende prestaties) die moeten worden gezien als werkgever.
 • In het geval van een ambtenaar onder statuut is de openbare instelling waarvan de ambtenaar afhangt de werkgever.
 • In het geval van een leerling alternerend leren of stagiair is de stagegever, opleider of vormingsinstelling waar de stage, opleiding of vorming plaatsvindt en die het gezag bij de uitvoering van de stage uitoefent te beschouwen als werkgever.
 • In een aantal gevallen verrichten personen arbeid in door de wetgever omschreven gelijkaardige voorwaarden die ook onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel voor loontrekkenden. Ook hier wordt aangegeven wie als ‘werkgever’ optreedt.

 

Binnen het kader van een arbeidsovereenkomst kan men ook spreken over 'gezamenlijk werkgeverschap' wanneer een werknemer activiteiten uitoefent voor meerdere werkgevers die gezamenlijk het werkgeversgezag uitoefenen.

 

Inningsverrichtingen RSZ

 

De RSZ int de werkgevers- en werknemersbijdragen en een aantal bijzondere bijdragen voor de werknemers die onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel van de loontrekkenden.

In een recent verleden werden deze inningsverrichtingen uitgevoerd door 4 verschillende instellingen van sociale zekerheid:

 • De RSZ
 • De RSZPPO
 • De DOSZ
 • De HVKZ.

Naargelang de sector waarvoor deze instellingen als inningsinstelling optraden, hadden zij nog een aantal specifieke taken. De wijze waarop de inning verliep was ook sterk gebonden aan de sectoren waar zij voor optraden. Vanaf 1 januari 2018 zijn al deze instellingen bij de RSZ ondergebracht en bepaalde specifieke opdrachten overgedragen aan andere socialezekerheidsinstellingen waarvan de kernactiviteit nauwer aansluit bij deze opdrachten (het gaat dan bijvoorbeeld over de RVA en FPD).

Vanaf 1 januari 2015 vormen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Vanaf 1 januari 2017 vormen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en DIBISS één socialezekerheidsinstelling.

Vanaf 1 januari 2018 komt daar eveneens de HVKZ bij.

De instructies voor de aangifte DmfA en DmfAPPL en de aangifte op zich werden geleidelijk aan geïntegreerd. Vanaf het 1ste kwartaal 2022 zijn alle inlichtingen betreffende de gezamenlijke aangifte terug te vinden in het deel 'Het invullen van de DmfA'.

 

RSZ-instructies voor DmfA, DmfAPPL en DmfA zeevarenden

Instructies DmfA.

Het gaat om de toelichtingen bij de aangifte DmfA voor de loontrekkenden in de privésector en een deel van de openbare sector. Volgende werkgevers doen hun aangifte via de DmfA:

 • Privésector in algemene zin, zowel de profit als de non-profit voor werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld.
 • Openbare sector (niet-exhaustief)
  • De federale overheid en de instelling die daar van af hangen
  • De gemeenschappen en regio’s en de instellingen die daar van afhangen
  • Autonome overheidsbedrijven
  • De beroepsordes, de sociale woningmaatschappijen
  • De kerkfabrieken, polders en wateringen

De aangiftespecifieke beschrijving van de codes vindt u terug in het deel 'Het invullen van de DmfA'.

Vanaf het 1ste kwartaal 2022 worden de toelichtingen bij de aangifte voor de loontrekkenden van provinciale en plaatselijke besturen eveneens opgenomen in dit hoofdstuk. Het gaat om volgende werkgevers die tot en met het 4de kwartaal 2021 doen hun aangifte deden via de DmfAPPL:

 • de provincies
 • de openbare instellingen die afhangen van de provincies
  • de autonome provinciebedrijven
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen in het Vlaamse Gewest (POM’s)
 • de gemeenten 
 • de openbare instellingen die afhangen van de gemeenten
  • de autonome gemeentebedrijven
 • de verenigingen van gemeenten - intercommunales
 • de OCMW’s;
 • de OCMW-verenigingen
 • de openbare instellingen die afhangen van de OCMW’s
 • de agglomeraties en de federaties van gemeenten
 • de openbare instellingen die afhangen van de agglomeraties en van de federaties van gemeenten
 • de lokale politiezones
 • de hulpverleningszones
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC)
 • de gewestelijke economische instellingen
  • de Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest (CESRW)
  • de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels),
  • de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
 • Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
 • de Brusselse Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
 • de verenigingen van meerdere hierboven vermelde instellingen
 • de v.z.w. «Vlaamse Operastichting» voor de personeelsleden die vastbenoemd waren bij de Intercommunale «Opera voor Vlaanderen» en met behoud van hun statuut werden overgenomen.

Instructies DmfA zeevarenden.

Het gaat om de toelichtingen bij de aangifte DmfA voor de werkgevers die vroeger hun aangifte indienden bij de HVKZ en waarvoor de DmfA werd uitgebreid met een aantal sectorspecifieke velden.

Het betreft de aangifte van zeevarenden onderworpen aan Belgische Sociale Zekerheid. Het gaat over de:

 • Koopvaardij
 • Baggersector
 • Zeesleepvaart.

De aangiftespecifieke beschrijving van de codes vindt u terug in het deel 'Het invullen van de DmfA'. Meer informatie in het algemeen vindt u terug op de website voor de sociale zekerheid voor zeevarenden.

Informatie over de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid.

Het gaat om een vrijwillige aansluiting om sociaal verzekerd te zijn in het Belgische stelsel van Sociale Zekerheid bij een tewerkstelling buiten de EER of Zwitserland. Werknemers kunnen individueel aansluiten of hun werkgever kan hen verzekeren via een collectief contract.

Dit socialezekerheidsstelsel maakt geen deel uit van het Globaal Beheer van de Sociale Zekerheid.

Meer informatie over vindt u terug via het portaal van de Overzeese Sociale Zekerheid .

Algemene inlichtingen bij internationale tewerkstelling

Wanneer werknemers in België komen werken kan via volgende doorverwijspagina meer informatie bekomen worden: www.international.socialsecurity.be.