Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Statutairen openbare sector

In overheidsdienst (FOD, leger, instelling van openbaar nut, gemeenschapsonderwijs, provinciale en plaatselijke besturen,...) zijn er in algemene zin twee soorten personeelsleden:

  • contractuelen, gebonden door een arbeidsovereenkomst;
  • statutairen, al dan niet in vast verband benoemd.

De contractuelen vallen onder toepassing van de socialezekerheidswet op basis van hun arbeidsovereenkomst. Op de statutairen is de wet uitdrukkelijk toepasselijk gemaakt. 

Voor de meeste personen die in overheidsdienst werken, is de toepassing van de socialezekerheidswet beperkt tot een aantal socialezekerheidsregelingen. De werkgever staat zelf in voor de dekking van een aantal sociale risico's. De statutairen zijn enkel onderworpen aan de sector ZIV geneeskundige verzorging. Tijdens een ziekteperiode of de bevallingsrust betaalt de werkgever het loon van de statutairen door volgens het stelsel van het ziektekrediet. Op de contractuelen is meestal de regeling arbeidsongevallen en beroepsziekten van de openbare sector van toepassing.

Een 'stagiair met het oog op een vaste benoeming' is een statutair personeelslid dat nog niet vast benoemd is. De vaste benoeming wordt normaal verleend na het doorlopen van de stageperiode en een gunstige evaluatie. Voor de sociale zekerheid wordt deze stagiair gelijkgesteld met een vastbenoemde.

Een stagiair met het oog op een vaste benoeming die tijdens zijn stage ontslagen wordt of na zijn stage niet vastbenoemd wordt, wordt voor de duur van de opzeggingstermijn onderworpen aan de regeling van de contractuelen.

Bij het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid geldt voor de sociale zekerheid een specifieke maatregel regularisatie 'ontslag statutairen'.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Statutairen openbare sector

In DMFA worden de statutairen van de openbare sector aangegeven in blok 90012 "Werknemerslijn" met de specifieke werknemerskengetallen : 

  • 675 : als ze enkel onderworpen zijn aan de ziekteverzekering
    Vanaf het eerste kwartaal 2015 is de speciale bijdrage van 1,40% voor de statutairen inbegrepen in de patronale basisbijdragen
  • 676: statutaire werknemers met standplaats in het buitenland
  • 677: stagiairs met het oog op een vaste benoeming met de vakantieregeling privésector tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke besturen
  • 690: vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en onderworpen aan pensioenbijdragen tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke besturen